Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Рекова, Н. Ю., Тельнова Г. В., Кислюк А. П. Система інструментів механізму регулювання волатильності податкових надходжень України до 2020 р.

Рекова, Н. Ю., Тельнова Г. В., Кислюк А. П. Система інструментів механізму регулювання волатильності податкових надходжень України до 2020 р.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-96-103

УДК 336.02: 336.225

Н. Ю. Рекова, д. е. н.,
професор,
Г. В. Тельнова, д. е. н.,
доцент,
А. П. Кислюк, к. е. н.

СИСТЕМА ІНСТРУМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ
ВОЛАТИЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ УКРАЇНИ ДО 2020 Р.

Актуальність теми дослідження. Економіка України нещодавно зазнала чергової рецесії, що обумовлює необхідність усунення структурних проблем, стабілізації або збільшення податкових надходжень.
Постановка проблеми. Динаміка і структура вітчизняної податкової бази і об’єктів оподаткування стають все більш нестабільними та непередбачуваними. Подолання цього явища є науковою задачею, на вирішення якої мають спрямовуватися зусилля науковців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці теоретичних та методологічних засад податкової статистики, які створюють підґрунтя виміру мінливості податкових надходжень, присвячені вітчизняні дослідження Ю. Бойко, О. Гірської та Г. Цегелик, М. Дєдушевої, К. Ілляшенка та Г. Левченка, Г. Кучерової, В. Лукіна та В. Савченко, В. Мартинюка, П. Чернова та інших вчених.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Термін «волатильність», під яким розуміється мінливість, рухливість, нестійкість показника, майже не застосовується вітчизняними дослідниками відносно податкових надходжень.
Постановка завдання. Формалізація системи інструментів механізму регулювання волатильності податкових надходжень в розрізі окремих податків.
Виклад основного матеріалу. У статті встановлено, що кожен податок має свою суттєву роль у виконанні функцій регулювання волатильності податкових надходжень. Фіскальна функція реалізується в основному через ПДВ та акцизний податок; розподільча – через ПДФО, регулююча стимулююча та дестимулююча – через податок на прибуток підприємств, економічна відновлювальна та превентивна – через податок на прибуток підприємств та ПДФО.
Висновки. В процесі дослідження отримала подальший розвиток формалізована система інструментів механізму регулювання волатильності податкових надходжень до 2020 р., яка включає конкретні заходи з встановлення ставок податків, надання податкових пільг, регулювання податкового навантаження основних податків, враховуючи специфічні функції, що ними реалізуються. Наведене дозволить підвищити дієвість податкового регулювання з урахуванням поточної та майбутніх фаз економічного циклу в економіці України.

Ключові слова: система; інструменти; механізм; ре-гулювання; волатильність; податкові надходження.

 

UDC 336.02: 336.225

N. Yu. Rekova, Doctor of Economics,
Professor,
Н. V. Telnova, Doctor of Economics,
Associate Professor,
A. P. Kislyuk, Candidate of Economic Sciences

THE SYSTEM OF TOOLS IN THE MECHANISM OF REGULATION
OF VOLATILITY OF TAX RECEIVINGS OF UKRAINE BEFORE 2020

Urgency of the research. Ukraine's economy recently suffered another recession, which stipulates the need to address structural problems, stabilize or increase tax revenues.
Target setting. The dynamics and structure of the domestic tax base and taxation objects are becoming more volatile and unpredictable. The overcoming of this phenomenon is a scientific task, the decision of which must be directed by the efforts of scientists.
Actual scientific researches and issues analysis. The development of theoretical and methodological foundations of tax statistics that create the basis for measuring the tax revenue volatility are devoted to the domestic research of Yu. Boyko, O. Girskaya and G. Tsehelyk, M. Dedusheva, K. Ilyashenka and G. Levchenko, G. Kucherova, V. Lukin and V. Savchenko, V. Martyniuk, P. Chernov and other scientists.
Uninvestigated parts of general matters defining. The term "volatility", which refers to variability, mobility, instability of the indicator, is almost not used by domestic researchers regarding tax revenues.
The research objective. Formalization of the system of instruments of the mechanism for regulating volatility of tax revenues in the context of individual taxes.
The statement of basic materials. The article establishes that each tax has a significant role in the performance of the functions of regulating the volatility of tax revenues. The fiscal function is mainly realized through VAT and excise taxes; Distributive - through the personal income tax, regulating stimulating and disinfecting - through the corporate income tax, economic recovery and preventive - through the corporate income tax and personal income tax.
Conclusions. In the course of the study, the formalized system of instruments for adjusting the volatility of tax revenues to 2020, which includes specific measures for setting tax rates, granting tax privileges, and regulating the tax burden of basic taxes, taking into account the specific functions that they are implementing, has further developed. The above will increase the efficiency of tax regulation taking into account current and future phases of the economic cycle in the Ukrainian economy.

Keywords: system; tools; mechanism; regulation; volatility; tax revenues.

 

Література

1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28 .12.2014 № 71-VІІІ [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua /zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/63462.html.
2. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріори-тетних галузях економіки з метою створення нових робо-чих місць: Закон України від 06.09.2012 № 5205-17 [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/5205-17. 3. Про внесення змін до розділу XX "Перехідні поло-ження" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки: Закон України від 01.01.2013 № 5211-17 [Електронний ресурс]. – Режим

References

1. Zakon Ukrayiny pro vnesennya zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrayini ta deyakih zakonodavchih aktiv Ukrayini schodo podatkovoyi reformi : vid 28 hrudnia 2014, № 71-VIII [Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on Tax Reform from December 28 2014, № 71-VIII]. sfs.gov.ua. Retrieved from http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/63462.html [in Ukrainian].
2. Zakon Ukrayini pro stimulyuvannya investitsiynoyi di-yalnosti u prioritetnih galuzyah ekonomiki z metoyu stvorennya novih robochih mists: vid 06 veresnia 2012, № 5205-17 [Law of Ukraine on stimulating investment activity in the priority sectors of the economy with a view to creating new jobs from September 06 2012, № 5205-17]. za-kon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/5205-17 [in Ukrainian].
3. Zakon Ukrayini pro vnesennya zmin do rozdilu XX "Perehidni polozhennya" Podatkovogo kodeksu Ukrayini schodo osoblivostey opodatkuvannya subektiv gospo-daryuvannya, yaki realizuyut investitsiyni proekti u prioritetnih galuzyah ekonomiki: vid 01 sichnia 2013, № 5211-17 [Law of Ukraine on Amendments to Section XX "Transitional Provi-sions" of the Tax Code of Ukraine regarding the peculiarities of taxation of economic entities that implement investment projects in the priority sectors of the economy from January 1 2013, № 5211-17]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5211-17 [in Ukrainian].

Читати 2160 разів Останнє редагування Середа, 07 листопада 2018 10:39
 

Зараз on-line

На даний момент 52 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4913
mod_vvisit_counterВчора10328
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні27210
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32972
mod_vvisit_counterВ цьому місяці123266
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162197
mod_vvisit_counterРазом5269595