Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Bondarenko O. S., Seliverstova L. S. Formation of the paradigm of financial management under the impact of the economic development megatrends

Bondarenko O. S., Seliverstova L. S. Formation of the paradigm of financial management under the impact of the economic development megatrends

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-104-112

UDC 06.044.5:336.012.23


O. S. Bondarenko, Doctor of Economics,
Assistant Professor,
L. S. Seliverstova, Doctor of Economics,
Professor

FORMATION OF THE PARADIGM OF FINANCIAL MANAGEMENT UNDER THE IMPACT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT MEGATRENDS

Urgency of the research. Modern socio-economic transformations, determined by the influence of the megatrends of economic development, are characterized by the prevalence of logistic systems, which are an integral part of the world economy and at the same time the driving force of activating all sectors for integration into the world economy.
Target setting. The formation of the efficient applied financial management mechanisms is determined by the perfection of theoretical approaches, which must be in line with modern highly dynamic changes and adapted to the megatrends of economic development.
Actual scientific researches and issues analysis. In Ukraine the certain issues of logistisation are devoted to the works of such scientists as M. Grigorak, O. Zborovska, S. Smerichevska, V. Omelchenko, L. Frolova, M. Chubanov.
Uninvestigated parts of general matters defining. Nowadays, the issues of financial management remain unresolved regarding to the development of a methodology oriented to take into account the influence of the megatrends of economic development, which determine the dynamic balance of economic systems, determine the need for integration of the directions of economic theories into new conceptual approaches to the financial management.
The research objective. The purpose of the study is to establish a functional relationship between the value of logistical chains and the cost of the company, as well as substantiation of the current provisions of the financial management paradigm taking into account the global megatrends.
The statement of basic materials. Based on the application of scientific methods of analysis and synthesis, the objective conditions for the development of financial management are substantiated and an approach to its modern paradigm is formulated. The necessity of extrapolating the additional megatrends (globalization, financialization, informatization, intellectualization, socialization) to additional logistisation is established and the expediency of formulating a new level of generalizations and unorthodox scientific approaches is substantiated.
Сonclusions. The functional dependence between the value of logistical chains and the cost of the company is established, which reveals the applied nature of creating the value of logistical chains by maximizing the net financial flow in operational and increasing the value of companies in strategic periods.

Keywords: financial management; megatrends of economic development; logistisation; paradigm; logistical system; financial flows.

 

УДК 06.044.5:336.012.23

О. С. Бондаренко, д. е. н., доцент,
Л. С. Селіверстова, д. е. н., професор

ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІД ВПЛИВОМ МЕГАТРЕНДІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Актуальність теми дослідження. Сучасні соціально-економічні трансформації, що визначаються впливом мегатрендів економічного розвитку, характеризуються поширеністю логістичних систем, які є невід’ємною складовою світової економіки і водночас рушійною силою активізації всіх галузей до інтеграції у світове господарство.
Постановка проблеми. Формування дієвих прикладних механізмів фінансового управління визначається досконалістю теоретичних підходів, які мають відповідати сучасним високодинамічним змінам та бути адаптованими до мегатрендів економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні окремим аспектам логістизації присвячено праці таких вчених як М. Григорак, О. Зборовська, С. Смеричевська, В. Омельченко, Л. Фролова, М. Чубанов.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні залишаються не вирішеними питання фінансового управління в частині розробки методології орієнтованої на врахування впливу мегатрендів економічного розвитку, що зумовлюють динамічну рівновагу економічних систем, визначають необхідність інтегрування напрямів економічних теорій в нові концептуальні підходи фінансового управління.
Постановка завдання. Метою дослідження є встановлення функціональної залежності між цінністю логістичних ланцюгів та вартістю компанії, а також обґрунтування сучасних положень парадигми фінансового управління з урахуванням глобальних мегатрендів.
Викладення основного матеріалу. На основі застосування наукових методів аналізу і синтезу обґрунтовано об’єктивні умови розвитку фінансового управління та сформульовано підхід до його сучасної парадигми. Встановлено необхідність виокремлення в межах визначених дослідниками мегатрендів (глобалізація, фінансіалізація, інформатизація, інтелектуалізація, соціалізація) додатково логістизації та обґрунтовано доцільність формулювання нового рівня узагальнень та неортодоксальних наукових підходів.
Висновки. Встановлено функціональну залежність між цінністю логістичних ланцюгів та вартістю компанії, яка розкриває прикладний характер створення цінності логістичних ланцюгів шляхом максимізації чистого фінансового потоку в оперативному та зростанні вартості компаній у стратегічному періодах.

Ключові слова: фінансове управління; мегатренди економічного розвитку; логістизація; парадигма; логістична система; фінансові потоки.

Читати 145 разів Останнє редагування Вівторок, 25 вересня 2018 13:17
 

Зараз on-line

На даний момент 58 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4337
mod_vvisit_counterВчора5279
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні28074
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні25587
mod_vvisit_counterВ цьому місяці72571
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці191956
mod_vvisit_counterРазом2911200