Версія для друку

Danshynа Yu. V. Conceptualization of the instrumentarium of the net interaction in the control over the system of administrative services provision in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-132-141

UDC 338:465

Yu. V. Danshynа, Candidate of Sciences in Public Administration

CONCEPTUALIZATION OF THE INSTRUMENTARIUM OF THE NET INTERACTION IN THE CONTROL OVER THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION IN UKRAINE

Urgency of the research. The purposes of the Concepts [1; 2] define the formation of electronic governance performed on the basis of interaction among state, civil and business sectors, namely, a creation of conditions, which will give an opportunity for citizens to take a participation in the state – governance processes.
Target setting. At the same time, the government needs to develop and provide tools that would maximize the involvement of all interested parties to the discussion and processes of adoption of state – governance decision and to the processes aimed at the development of electronic governance.
Actual scientific researches and issues analysis. The problematics of modern understanding and conceptualization of models of governance has become a subject of scientific research results of many national scientists, as is an indisputable research interest for understanding of modern domestic governance processes. At different times these issues were considered by such scientists, as: V. Averianov, V. Bakumenko, Y. Kovbasiuk, M. Pasechnyk, Y. Surmin, Y. Sharov, and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. One of the most important ways to develop and improve the control over the system of administrative services provision in the context of electronization should become a greater openness of the system for the external environment.
The research objective. In order to achieve results, it is necessary to take into account all possible organizational difficulties, to overcome them, analyzing and relying on the existing international practices in this area.
The statement of basic materials. The article recommends the introduction of technology crowd sourcing into the control over the system of administrative services provision.
A wide range of advantages for the control over the system of administrative services provision due to the usage of Crowd concept.
Conclusions. The usage of Crowd concept will become one of the key directions in order to improve the control over the system of administrative services provision in the context of electronization and a legislative response will give an opportunity to increase the quality of adoption of state – governance decisions and to stabilize the level of credibility on the part of citizens towards their government.

Keywords: crowd sourcing; service; interaction; system; control.

 

УДК 338:465

Ю. В. Даньшина, к. н. з держ. упр.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Цілями Концепцій [1; 2] визначено формування електронного управління, здійснюваного на основі взаємодії державного, громадянського та бізнес-секторів, а саме, створення умов, в яких громадяни можуть брати участь у державно-управлінських процесах.
Постановка проблеми. Разом з цим, перед державою стала задача розробки та надання інструментів, що сприяють максимальному залученню всіх зацікавлених сторін до обговорення та процесу прийняття державно-управлінських рішень, а також до процесів, спрямованих на вдосконалення електронного управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сучасного розуміння та концептуалізації моделей управління стала предметом наукових розробок цілої плеяди отечественных учених, оскільки складає безсумнівний дослідницький інтерес для розуміння сучасних вітчизняних управлінських процесів. В разное время до цих питань зверталися В. Аверьянов, В. Бакуменко, Ю. Ковбасюк, М. Пасечник, Ю. Сурмін, Ю. Шаров і др.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Одним з важливих шляхів розвитку та вдосконалення управління системою надання адміністративних послуг в умовах електронізації повинна стати велика відкритість системи для зовнішнього середовища.
Постановка завдання. Для досягнення результатів необхідно враховувати ймовірні організаційні складності, подолати їх, аналізувати і спираючись на існуючі міжнародні практики в цій сфері.
Виклад основного матеріалу. У статті рекомендується впровадження технології краудсорсингу в управління системою надання адміністративних послуг.
розкривається широкий спектр переваг для управління системою надання адміністративних послуг в результаті застосування Краудконцепції.
Висновки. Використання Краудконцепції стане одним з ключових напрямків вдосконалення управління системою надання адміністративних послуг в умовах електронізації.

Ключові слова: краудсорсинг; послуга; взаємодія; система; управління.

 

References

1. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy pro shvalennia Kontseptsii rozvytku systemy elektronnykh posluh v Ukraini: vid 16 lystopada 2016, № 918-r [Order on approval of the Concept for the development of the electronic services system in Ukraine from November 16 2016, № 918-p]. www.kmu.gov.ua. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua /control/uk/cardnpd?docid=249570503 [in Ukrainian].
2. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro shvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnogo uriaduvannia v Ukraini vid 20 veresnia 2017, № 649-r [Order on Approval of the Concept of the Development of Electronic Governance in Ukraine of September 20 2017, № 649-p]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-r [in Ukrainian].
3. Dzhayls, M. (2013). Nastoyashchie druzya [True friends]. Mir v 2050 godu – Megachange: The World in 2050. Daniel Franklin and John Andrews (Eds.). (p. 13). Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, Eksmo [in Russian]. 4. Howe, J. (n.d.) Revolyutsiya mnozhestva melkikh chastey [The revolution of many small parts]. Kraudsorsing: Kollektivnyy razum kak instrument razvitiya biznesa – Crowdsourcing: Collective Intelligence as a Business Development Tool. Retrieved from https://econ. wikireading.ru/76230 [in Russian].
5. Tanskott, D. (2009). Vikinomika. Kak massovoe sotrudnichestvo izmenyaet vse [Wikinomics. How mass cooperation changes everything]. Moscow: Best Business Books. Retrieved from http://www.likebook.ru /books/download/98707/.
6. Official website of International Association of Facilitators. www.iaf-world.org. Retrieved from https://www.iaf-world.org/site/.

Література

1. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: Pозпорядження від 16 листопада 2016 р. № 918-р / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd? docid=249570503.
2. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні. Розпорядження від 20 вересня 2017 р. № 649-р /Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р.
3. Джайлс, М. Настоящие друзья / Мартин Джайлс // Мир в 2050 году / под. ред. Д. Франклина и Дж. Эндрюса. – М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. – С. 13.
4. Хау, Дж. Революция множества мелких частей [Електронний ресурс] / Дж. Хау // Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. – Режим доступу: https://econ.wikireading.ru/76230.
5. Танскотт, Д. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все [Електронний ресурс] /
6. Д. Тапскотт, Э. Д. Уильямс. – М. : Best Business Books, 2009. – 392  с. –  Режим доступу: http://www. likebook.ru/books/download/98707/.
7. International Association of Facilitators. IAF-World: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iaf-world.org/site/.

 

Читати 1800 разів Останнє редагування Середа, 24 жовтня 2018 09:00