Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Бутко М. П., Онищук Ю. В. Методика оцінки ефективності розвитку цукрової промисловості України в контексті євроінтеграції

Бутко М. П., Онищук Ю. В. Методика оцінки ефективності розвитку цукрової промисловості України в контексті євроінтеграції

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 001.891.57:664.1(477)

М. П. Бутко, д. е. н., професор,

Ю. В. Онищук, викладач

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація. Досліджено методичні аспекти оцінки ефективності розвитку цукрової проми-словості. Запропоновано розуміти ефективний розвиток цукрової промисловості як довгот-ривалий процес прогресивних внутрішніх трансформацій, що проявляється у поліпшенні сировинно-технологічних, економічних та соціально-екологічних аспектів без погіршення рівня їх гармонізації. Доведено, що ефективним розвитком з точки зору окремого підприємства є зміни у сфері виробництва цукру, котрі поліпшують його здатність отримувати максимальний прибуток, тобто відповідати поточним вимогам ринку та споживача, з точки зору галузі – здатність найбільш повного задоволення потреб країни в цукрі на основі раціонального використання всіх видів національних ресурсів, що гарантує її внутрішню економічну безпеку та зовнішню конкурентоспроможність. Обґрунтовано доцільність використання методичного підходу, котрий органічно поєднує узагальнюючий показник з частковими критеріями відповідно до визначених першочергових аспектів розвитку.

Ключові слова: ефективність, розвиток, ефективність виробництва, ефективність розвитку, цукрова промисловість, методика.

Н. П. Бутко, д. э. н., профессор,

Ю. В. Онищук, преподаватель

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. Исследованы методические аспекты оценки эффективности развития сахарной промышленности. Предложено понимать эффективное развитие сахарной промышленности как длительный процесс прогрессивных внутренних трансформаций, проявляющихся в улучшении сырьевых, технологических, экономических и социально-экологических аспектов без ухудшения уровня их гармонизации. Доказано, что эффективным развитием с точки зрения отдельного предприятия являются изменения в сфере производства сахара, которые улучшают его способность получать максимальную прибыль, то есть соответствовать текущим требованиям рынка и потребителя, с точки зрения отрасли - способность наиболее полного удовлетворения потребностей страны в сахаре на основе рационального использования всех видов национальных ресурсов, что гарантирует ее внутреннюю экономическую безопасность и внешнюю конкурентоспособность. Обоснована целесообразность использования методического подхода, который органично сочетает обобщающий показатель с частным критериям в соответствии с установленными первоочередными аспектами развития.

Ключевые слова: эффективность, развитие, эффективность производства, эффективность развития, сахарная промышленность, методика.

M. P. Butko, Doctor of Economic Sciences, Professor

Yu. V. Onyshchuk, Lecturer

METHOD OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SUGAR INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Abstract. Methodological aspects of evaluating the effectiveness of the sugar industry are investi-gated. It is proposed to understand the effective development of the sugar industry as a long-term process of progressive internal transformation, which manifests itself in improving the raw technological, economic, social and environmental aspects without reducing the level of harmonization. It is proved that effective development in relation to individual enterprise is changes in the production of sugar, which improve its ability to maximize profits, that meet current market requirements and consumer, in relation to area – the ability to meet the needs of the country in sugar-based on the rational use of all kinds of national resources that guarantee internal security and external economic competi-tiveness. The expediency of using methodical approach, which combines synthesis rate with partial criteria according to define priority aspects of development is grounded.

Keywords: efficiency, development, production efficiency, the effectiveness of development, the sugar industry, technique.

Читати 4567 разів Останнє редагування Середа, 13 квітня 2016 07:59
 

Зараз on-line

На даний момент 54 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1085
mod_vvisit_counterВчора3891
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22321
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці110348
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3746777