Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Kurmaiev P. Yu., Pyzhianova N. V. Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine

Kurmaiev P. Yu., Pyzhianova N. V. Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

UDC 330.341

P. Yu. Kurmaiev, Doctor of Economic Sciences,
Аssociate Рrofessor,
N. V. Pyzhianova, Рostgraduate

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

Urgency of the research. In modern conditions higher education is an essential institution of society, that determines the dynamics of many social and economic indicators. The activities of higher education system subjects mainly depends on the impact of global trends in this area.
Low efficiency of functioning of a modern system of higher education in Ukraine causes the necessity of its components reforming. This causes the relevance of the research.
Target setting. Formation of the intellectual potential of society is influenced by many factors, and the system of higher education is one of mentioned factors. Therefore, it is necessary to make a complex of measures directed to the increase of efficiency of higher education system regulation in Ukraine.
Actual scientific researches and issues analysis. Different aspects of the education system functioning are revealed in scientific works of the following scientists: T. Boholib, I. Kaleniuk, P. Trostel, J. Ronca and H. Vessuri.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, the problems related to the study of the practical aspects of state regulation of higher education system in Ukraine are still not fully solved.
The research objective. The aim of this article is to ground scientific approaches to the formation of organizational and economic mechanism of higher education system regulation in Ukraine.
The statement of basic materials. Since independence, Ukrainian higher education system is in the process of permanent reformation. It is caused by changes in political, economic and social spheres of public life. Problematic aspects of higher education system functioning related to the low efficiency of state regulation, the current funding mechanism, and lack of development strategy in this sphere. The authors grounds the necessity to use new approaches of state regulation of higher education system based on the search of the best sources for its funding in accordance with national priorities, and increase of the quality of educational services.
As a result, they must create the conditions for the formation of human capital of information society.
Conclusions. To increase the efficiency of state regulation of higher education system it is offered to use organizational and economic mechanism. Its use will allow to determine the most appropriate regulatory instruments based on the analysis of evaluation results of the educational, economic and scientific activities of higher educational establishments.

Keywords: government regulation; higher education; budget, corruption.


УДК 330.341

П. Ю. Курмаєв, д. е. н., доцент,
Н. В. Пиж'янова, аспірант

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах вища освіта є важливим інститутом суспільства, який визначає динаміку багатьох соціальних та економічних показників. Діяльність суб’єктів системи вищої освіти залежить, значною мірою, від впливу глобальних тенденцій у цій сфері. Низька ефективність функціонування сучасної системи вищої освіти в Україні зумовлює необхідність реформування її складових. Це й зумовлює актуальність даного дослідження.
Постановка проблеми. Формування інтелектуального потенціалу суспільства перебуває під впливом багатьох факторів, один з яких – система вищої освіти. Саме тому, необхідним є формування комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності державного регулювання системи вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти функціонування системи освіти знайшли відобра-ження у наукових працях вчених: Т. Боголіб, І. Каленюк, P. Trostel, J. Ronca та H. Vessuri.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом з тим, залишаються не повністю вирішеними питання, пов’язані із дослідженням практичних аспектів державного регулювання вищої освіти в Україні.
Постановка завдання. Метою статті є розробка наукових підходів до формування організаційно-економічного механізму державного регулювання системи вищої освіти в Україні.
Виклад основного матеріалу. З часу здобуття незалежності, система вищої освіти України перебуває у процесі постійного реформування. Це зумовлено змінами у політичній, економічній та соціальній сферах суспільного життя. Проблемні аспекти функціонування системи вищої освіти пов’язані із низькою ефективністю державного регулювання та чинного механізму фінансування, відсутністю стратегії розвитку даної сфери. Автори обгрунтовують необхідність застосування нових підходів державного регулювання системи вищої освіти на основі пошуку оптимальних джерел її фінансування відповідно до національних пріоритетів, зростання якості освітніх послуг. У результаті вони повинні створити передумови для формування людського капіталу інформаційного суспільства.
Висновки. З метою підвищення ефективності державного регулювання системи вищої освіти запропоновано використання організаційно-економічного механізму. Його застосування дозволить визначити найбільш оптимальні інструменти регулювання на основі аналізу результатів оцінювання освітньої, економічної та наукової діяльності вищих навчальних закладів.

 

Ключові слова: державне регулювання; вища освіта; бюджет; корупція.

Читати 2670 разів Останнє редагування П'ятниця, 07 квітня 2017 18:23
 

Зараз on-line

На даний момент 42 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2976
mod_vvisit_counterВчора3783
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні10421
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні29039
mod_vvisit_counterВ цьому місяці101504
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4035980