Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ІННОВАЦІЇ Hanushchak-Efimenko L. M., Kaplun V. V., Shcherbak V. G. Resource-innovative model of raising university autonomy

Hanushchak-Efimenko L. M., Kaplun V. V., Shcherbak V. G. Resource-innovative model of raising university autonomy

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 316.776:17.022.1(477)

L. M. Hanushchak-Efimenko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,

V. V. Kaplun, Doctor of Technical Sciences, Professor,
V. G. Shcherbak, Doctor of Economic Sciences, Professor

RESOURCE- INNOVATIVE MODEL OF RAISING UNIVERSITY AUTONOMY

Urgency of the research. The importance of expanding university autonomy was and remains one of the priorities of educational policy of Ukraine, the main precondition for uni-versities to integrate Ukraine into the global academic community.
Target setting. Reasonable is the development and practical implementation of resource-innovative models of raising autonomy level of higher education institutions to enhance the independence and accountability of the University in decision making of academic freedom, organization of educational process, research, internal management.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific works of world scientists I. Gryshchenko, I. Kalenyuk, M. Gladchenko, A. Bernasconi, M. Brennan, A. Wall, P. McGowan, J. Chrisman, T. Hynes, S. Fraser, D. De Zilwa, K. Debackere, R. Veugelers, D. Dill, P.-K. Wong, Y.-P. Ho, A. Singh consider different aspects of autonomy of higher educational institutions.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientists have not worked out questions about enhancing university autonomy by using entrepreneurial approaches to its management.
The research objective. Article is aimed at justifying op-timization program of the university autonomy through the use of this resources-innovative model.
The statement of basic materials. Autonomy acts as a condition of implementing innovative and intellectual potential, promotes the effective implementation of the mission and the vision, objectives and functions. The proposed three-dimensional strategic matrix of program optimization of university autonomy by the method of game theory, the use of ABC-analysis as a method of ranking university autonomy program components by various parameters, developed forecast trend of options of autonomy optimization program of the university.
Conclusions. The implementation of resource-innovation model as alternative of academic (university) entrepreneurship would allow Ukrainian universities to move to a new type of commercially-oriented business relations on the principles of market economy, develop academic - educational, scientific, design and engineering work.

 

Keywords: autonomy of the university; strategic matrix; optimization; method of game theory; ABC-analysis; universities.


УДК 316.776:17.022.1(477)

Л. М. Ганущак–Єфіменко, д. е. н., доцент,
В. В. Каплун, д. т. н., професор,
В. Г.Щербак, д. е. н., професор

РЕСУРСО–ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АВТОНОМІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Актуальність теми дослідження. Важливість розширення університетської автономії було і залишається одним із пріоритетів освітньої політики України, головною передумовою інтеграції університетів України до світової академічної спільноти.
Постановка проблеми. Доцільним є розробка та практичне впровадження ресурсо–інноваційної моделі підвищення рівня автономії вищих навчальних закладів з метою підвищення рівня самостійності, незалежності та відповідальності університету в прийнятті рішень відносно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці світових вчених І. Грищенко, І. Каленюк, М. Гладченко, A. Bernasconi, M. Brennan, A. Wall, P. McGowan, J. Chrisman, T. Hynes, S. Fraser, D. De Zilwa, K. Debackere, R. Veugelers, D. Dill, P.–K. Wong, Y.–P. Ho, A. Singh розглядають різні аспекти автономності вищих навчальних закладів.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання підвищення рівня автономії університетів за рахунок використання підприємницьких підходів до його управління.
Постановка завдання. Стаття покликана обґрунтувати програму оптимізації автономії університету за рахунок використання запропонованої ресурсо–інноваційної моделі.
Викладення основного матеріалу. Автономія виступає умовою реалізації інтелектуально інноваційного потенціалу, сприяє ефективному здійсненню місії та бачення, завдань та функцій. Запропонована тривимірна стратегічна матриця оптимізації програми автономії університету методом теорії ігор, використання ABC-аналізу як методу ранжирування складових програми автономії університету за різними параметрами, розроблений прогнозний тренд варіантів оптимізації програми автономії університету.
Висновки. Впровадження ресурсо–інноваційної моделі як варіанту академічного (університетського) підприємництва дозволить перейти українським ВНЗ до нового типу комерційно–орієнтованих підприємницьких відносин на принципах ринкової економіки, розвинути академічну – освітню, наукову, проектно–конструкторську та інженерно–технічну діяльність.

Ключові слова: автономія університету; стратегічна матриця; оптимізація; метод теорії ігор; ABC-аналіз; вищі навчальні заклади.

 

 

Читати 2515 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:08
 

Зараз on-line

На даний момент 36 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1748
mod_vvisit_counterВчора3991
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні5739
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30040
mod_vvisit_counterВ цьому місяці123806
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3760235