Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Skupskyi R. M., Melnychuk L. S., Shcherbata M. Y Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems

Skupskyi R. M., Melnychuk L. S., Shcherbata M. Y Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 314(477)

R. M. Skupskyi, Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,
L. S. Melnychuk, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
M. Y. Shcherbata, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor


METHODOLOGICAL ASPECTS OF LABOR POTENTIAL USE AND REGIONAL DEMOGRAPHIC PROBLEMS

Urgency of the research. Constant changes in quantity and quality in manufacturing components cause the transformation into quantitative and qualitative compound of workforce, a quality measure of which is their professional and qualification characteristics according to demographic factors.
Target setting. Socio-economic development of the state and its economic potential is closely associated with the formation of a stable demographic development, which guarantees to society, the reproduction of human generations.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific works of the scientists such as: Gryshova I. Y., Krimer B. O., Kutayeva R. A., Kutayev S. K., Libanova E. M., Malynovsjka O. A., Polkovnychenko S. O., Romanukha O. M. and others showed in their works specific theoretical and methodological aspects of efficient use of labor potential.
Uninvestigated parts of general matters defining. The dynamic development of use of labor problems and population aging, appearing of new characteristics in the context of changes in the implementation of the population policy of the state determines the need for research in this direction.
The research objective. This article aims to analyze the modern labor potential in Ukraine and Mykolaiv region in particular, to investigate the existing tendencies of demographic ageing of the population.
The statement of basic materials. The article studies the modern development of labor resources in Mykolaiv region. Labor assessment of the current situation evaluation: the quantitative and qualitative structure of labor resources. The authors highlighted the trends of the demographic aging of the population in Ukraine, identified the key domestic causes of the demographic crisis and compared to developed countries.
Conclusions. In Mykolaiv region for the period of 2005-2015, the amount of economically active population has decreased, which is typical for the country as a whole. Ukraine is experiencing particularly significant difficulties with social protection of the elderly and already feels such socio-economic consequences of this process as the enforce of demographic and economic burden on the working contingent, labor shortages, the general aging of workforce, dwindling of opportunities for labor provide of long-term care of the elderly, increasing demand for medical services etc. According to available demographic forecasts for the Mykolaiv region, the ageing of the population will worsen, and its general quantity will be reduced.


Keywords: population; labor force; aging; natural growth; demography; depopulation.

 

УДК 314(477)

Р. М. Скупський, д. е. н., доцент,
Л. С. Мельничук, к. е. н., доцент,
М. Ю. Щербата, к. е. н, доцент

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ

Актуальність теми дослідження. Постійні зміни в кількісному і якісному відношенні складових частин виробничих процесів викликають трансформацію в кількісному і якісному складі трудових ресурсів, якісною мірою яких виступає їх професійно-кваліфікаційна характеристика за демографічними факторами.
Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток держави та її економічний потенціал тісно пов'язані із формуванням стійкого демографічного розвитку, що гарантує суспільству відтворення людських поколінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як Гришова І. Ю., Крімер Б. О., Кутаєва Р. А., Кутаєв Ш. К., Лібанова Е. М., Малиновська О. А., Полковниченко С. О., Романуха О. М. та ін. у своїх роботах висвітлювали окремі теоретико-методологічні аспекти ефективного використання трудового потенціалу.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Динамічність розвитку проблем використання трудових ресурсів та старіння населення, поява нових ознак в контексті змін в реалізації демографічної стратегії держави визначає потребу досліджень в даному напрямку.
Постановка завдання. Стаття покликана проаналізувати сучасний трудоресурсний потенціал в Україні та Миколаївській області зокрема, дослідити наявні тенденції демографічного старіння населення.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено сучасний стан розвитку трудових ресурсів Миколаївської області. Представлено оцінку сучасної трудоресурсної ситуації: розглянуто кількісний і якісний склад трудових ресурсів. Авторами висвітлено тенденції демографічного старіння населення України, визначено ключові причини вітчизняної демографічної кризи та здійснено порівняння з економічно розвинутими країнами.
Висновки. В Миколаївській області за період 2005-2015 рр. чисельність наявного та економічно активного населення зменшилася, що є характерним і для країни в цілому. Україна зазнає особливо помітних труднощів щодо соціального захисту осіб літнього віку та вже відчуває такі соціально-економічні наслідки цього процесу, як посилення демоекономічного навантаження на працездатний контингент, дефіцит робочої сили, загальне старіння робочої сили, скорочення можливостей трудоресурсного забезпечення довготривалого догляду осіб літнього віку, зростання попиту на медичні послуги тощо. За існуючими демографічними прогнозами для Миколаївської області процес старіння населення поглиблюватиметься, а його загальна кількість скорочуватиметься.

Ключові слова: населення; трудові ресурси; старіння; природний приріст; демографія; депопуляція.

Читати 2327 разів Останнє редагування Понеділок, 10 квітня 2017 09:18
 

Зараз on-line

На даний момент 56 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні969
mod_vvisit_counterВчора4490
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні9155
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці97182
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3733611