Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Chorna N. P., Chorny R. S., Shandruk S. K. Socio-economic development of Ukraine: new challenges and threats

Chorna N. P., Chorny R. S., Shandruk S. K. Socio-economic development of Ukraine: new challenges and threats

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-100-107

UDC 338

N. P. Chorna, Doctor of Economics,
Associate Professor,
R. S. Chornyi, Doctor of Economics,
Associate Professor,
S. K. Shandruk, Doctor of Phychology,
Professor

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE:NEW CHALLENGES AND THREATS

Urgency of the research. The world global processes and the international integration of the national economy stimulate to the scientific consideration the socio-economic development of different countries, and in particular of Ukraine.
Target setting. The modern information society dictates new challenges for each state. It obliges all countries to take care of the socio-economic development of a high level and to work constantly for its improving.
Actual scientific researches and issues analysis. Such scholars as V. Bazylevych, M. Dolishny, V. Heiets, E. Libanova and others studied the peculiarities of socio-economic development of Ukraine.
Uninvestigated parts of general matters defining. The main directions of economic policy with external and internal threats need to be adjusted.
The research objective. The research of socio-economic development of Ukraine in modern conditions and the suggestion of basic ways to increase its level.
The statement of basic materials. The article examines the current state of socio-economic development of Ukraine and defines the main factors of its providing.
Conclusions. Natural resources potential and favorable geopolitical position provide a high level of socio-economic development of Ukraine. The correct state policy plays here a decisive role, which involves: carrying out of the systemic reforms (institutional and structural transformation); macroeconomic stabilization (fiscal, monetary, price policy, etc.); promotion of innovation and investment development; introduction of high social standards of living of the population; European integration and membership in the European Union.

Keywords: socio-economic development; Gross Domes-tic Product; globalization; economic potential; investment, innovation development; European integration.


УДК 338

Н. П. Чорна, д. е. н., доцент,
Р. С. Чорний, д. е. н., доцент,
С. К. Шандрук, д. психол. н., професор

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

Актуальність теми дослідження. Глобалізаційні процеси в світі та міжнародна інтеграція національної економіки спонукають до наукового розгляду соціально-економічного розвитку окремих країн і, зокрема, України.
Постановка проблеми. Сучасне інформаційне суспільство диктує нові виклики для кожної держави. Це зобов’язує всі країни дбати про високий рівень соціально-економічного розвитку та постійно працювати над його покращенням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями особливостей соціально-економічного розвитку України займалися такі вчені, як В. Базилевич, М. Долішній, В. Геєць, Е. Лібанова та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують коригування основні напрями еко-номічної політики з урахуванням зовнішніх та внутрішніх загроз.
Постановка завдання. Дослідження соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах та пропонування основних шляхів підвищення його рівня.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено сучасний стан соціально-економічного розвитку України та визначено основні чинники його забезпечення.
Висновки. Природно-ресурсний потенціал та спри-ятливе геополітичне положення забезпечують високий рівень соціально-економічного розвитку України. Визначальну роль у цьому відіграє правильна державна політика, яка передбачає: проведення системних реформ (інституційні та структурні перетворення); макроекономічну стабілізацію (фіскальна, грошово-кредитна, цінова політики та ін.); сприяння інноваційно-інвестиційному розвитку; впровадження високих соціальних стандартів життя населення; європейську інтеграцію і членство в Європейському Союзі.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток; валовий внутрішній продукт; глобалізація; економічний потенціал; інвестиції, інноваційний розвиток; європейська інтеграція.

References

1. Heits, V. M. (Eds.). (2015). Innovatsiina Ukraina 2020: natsionalna dopovid [Innovative Ukraine 2020: National Report]. Kyiv: NAN [in Ukrainian].
2. Kulytskyi, S. (2017). Suchasnyi stan ukrainskoi ekonomiky ta otsinky perspektyv yii rozvytku u 2017 rotsi [The current state of the Ukrainian economy and an assessment of the prospects for its development in 2017]. Ukraina: podii, fakty, komentari - Ukraine: Events, Facts, Comments, 2, 45-56. Retrieved from http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017 /ukr2.pdf [in Ukrainian].
3. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. (n.d). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian]. 
4. Sidenko, V. (2009). Rozshyrennia Yevropeiskoho soiuzu na skhid: naslidky dlia Ukrainy [Enlargement of the European Union to the east: implications for Ukraine]. Natsionalna bezpeka ta oborona – National Security and Defense, 9, 25-29 [in Ukrainian].
5. Slozko, O. (2008). Yevropeiskyi vybir Ukrainy v konteksti intehratsii v YeS [Ukraine's European Choice in the context of EU Integration]. Kyiv: Takson [in Ukrainian].
6. Libanova, E. M. (Eds). (2014). Sotsialnoekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yiyi rehioniv: natsionalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: national report]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy [in Ukrainian].
7. Spysok krain za VVP (nominal) na dushu naselennia [List of countries per GDP (face value) per capita]. (n.d). uk.wikipedia.org Retrieved from https://uk.wikipedia.org/ [in Ukrainian].
8. Stratehia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010 - 2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of innovation development of Ukraine for 2010 - 2020 in the context of globalization challenges]. (n.d). kno.rada.gov.ua. Retrieved from http://kno.rada.gov.ua/komosviti/ doccatalog/document?id=48722 [in Ukrainian].
9. Global Innovation Index Bloomberg Rankings. (n.d). images.businessweek.com. Retrieved from http://images.businessweek.com. [in English].
10. Human Development Report 2016: Human Development for Everyone (n.d). hdr.undp.org. Retrieved from hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_r eport.pdf [in English].

Література

1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]; НАН України. - К., 2015. - 336 с.
2. Кулицький, С. Сучасний стан української економіки та оцінки перспектив її розвитку у 2017 році [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 2. – С. 45-56. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr2.pdf.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
4. Сіденко, В. Розширення Європейського союзу на схід: наслідки для України / В. Сіденко // Національна безпека та оборона. - 2009. - № 9. – С. 25-29.
5. Сльозко, О. Європейський вибір України в контексті  інтеграції в ЄС / О. Сльозко / Україна у світовому економічному просторі / Ін. економіки упр. та госп. права. - К. : Таксон. - 2008. – 246 с.
6. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.
7. Список країн за ВВП (номінал) на душу населення - Вікіпедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/.
8. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 - 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/ doccatalog/document?id=48722.
9. Global Innovation Index Bloomberg Rankings [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://images.businessweek.com.
10. Human Development Report 2016: Human Development for Everyone [Electronic resource]. - Access mode : hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_re port.pdf.

Читати 1344 разів Останнє редагування Четвер, 25 жовтня 2018 13:45
 

Зараз on-line

На даний момент 44 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2920
mod_vvisit_counterВчора3927
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні2920
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні25084
mod_vvisit_counterВ цьому місяці58810
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці143454
mod_vvisit_counterРазом3838693