Версія для друку

Shkarlet S. M., Dubyna M. V., Zhuk О. S. Conceptual provisions on the development and implementation of the mechanism of the institute of trust formation in the financial services market

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-8-15

UDC 336.76:338.46

S. M. Shkarlet, Doctor of Economics,
Professor, Honored Scientist of Ukraine,
M. V. Dubyna, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
О. S. Zhuk, Candidate of Economic Sciences, Assistant

CONCEPTUAL PROVISIONS ON THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF THE INSTITUTE OF TRUST FORMATION  IN THE FINANCIAL SERVICES MARKET

Urgency of the research. In order to develop the financial services market, reform in this area needs to be implemented and measures should be taken to increase the level of trust among the key players in such a market.
Target setting. The realities of Ukrainian system of state regulation of the financial intermediaries’ activity testify that the introduction of new ideas, concepts or provisions in this area requires the construction of an effective mechanism for their implementation. It should be clearly defined in the theoretical and methodological plane with the justification of its constituents.
Actual scientific research and issues analysis. The works in the field of functioning of the financial services market should include the papers of such scientists: Bobrov Ye. A., Bondarenko Ye. P., Vyshyvana B. M., Voytenko O. M., Kovalenko Yu. M., Rekunenko  І. І., Smagin V. L., UnetsKhodakivska V. P., Yuriya S. I., Yashchuk V. V., Asmundson I., Herring R., Stijn C., Wyman О. та ін.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the developments in this area, the theoretical and methodological principles of justification of the mechanism of forming confidence in the financial services market are not developed.
The research objective. The purpose of the work is to develop the provisions for the creation and implementation of a mechanism for the establishment of a trust institution in the financial services market.
The statement of basic materials. The importance of developing and implementing a mechanism of trust building in the financial services market for the further development of such a market is determined. The main elements of such a mechanism, the relationship between them are described and their essence and role in the process of building such a market are determined.  Within the mechanism, its purpose, principles, functions, security units, methods and tools are identified. It is indicated that the mechanism should act in order to obtain concrete results, the types of which are defined.
Conclusions. The article substantiates the principles of developing and implementing the mechanism of formation of the trust institution in the financial services market.

Keywords: trust; institute of trust; mechanism; principle; financial services market.

УДК 336.76:338.46
С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
М. В. Дубина, к. е. н., доцент,
О. С. Жук, к. е. н., асистент
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ  ІНСТИТУТУ ДОВІРИ  НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Актуальність теми дослідження. Для розбудови ринку фінансових послуг необхідно провести реформу в цій сфері та впровадити заходи для підвищення рівня довіри між основними учасниками такого ринку.
Постановка проблеми. Реалії української системи державного регулювання діяльності фінансових посередників засвідчують, що впровадження нових ідей, концепцій або положень у цій сфері вимагає побудови ефективного механізму їх реалізації. Він повинен бути чітко окреслений у теоретичній та методологічній площині з обґрунтуванням його складових.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До робіт у сфері функціонування ринку фінансових послуг варто віднести праці таких науковців: Боброва Є. А., Бондаренка Є. П., Вишиваної Б. М., Войтенка О. М., Коваленко Ю. М., Рекуненка І. І., Смагіна В. Л., УнецьХодаківської В. П., Юрія С. І., Ящук В. В., Asmundson I., Herring R., Stijn C., Wyman О. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на напрацювання в цій сфері, не розробленими залишаються теоретичні та методичні засади обґрунтування механізму формування довіри на ринку фінансових послуг.
Постановка завдання. Метою роботи є розробка положень створення та впровадження механізму формування інституту довіри на ринку фінансових послуг.
Виклад основного матеріалу. Визначено важливість розробки та впровадження механізму формування довіри на ринку фінансових послуг для подальшого розвитку такого ринку. Описуються основні елементи такого механізму, зв’язки між ними та визначається їх сутність і роль у процесі розбудови такого ринку. У межах механізму ідентифіковано його мету, принципи, функції, блоки забезпечення, методи та інструменти. Зазначено, що механізм повинен діяти з метою отримання конкретних результатів, види яких визначено.
Висновки. У статті обґрунтовані засади розробки та впровадження механізму формування інституту довіри на ринку фінансових послуг.

Ключові слова: довіра; інститут довіри; механізм; принцип; ринок фінансових послуг.

References
1. Bevziuk, N. A. (2015). Poniattia ta skladovi investytsiinoho mekhanizmu rozvytku pidpryiemstva [Concepts and components of the investment mechanism of enterprise development]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal. Ekonomichni nauky – International scientific journal. Economic sciences, 2, 15 [in Ukrainian].
2. Busel, V. T. (Ed.) (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].
3. Rybak, S. O., Lazebnyk, L. L. (2007). Taksonomiia definitsii finansovoi sfery [Taxonomy of the definitions of the financial sphere]. Ekonomichna teoriia – Economic theory, 2, 34–45 [in Ukrainian].
4. Sho, R. B. (2000). Kliuchi k doveriiu v orhanizatsii: rezultativnost, poriadochnost, proiavlenie zaboty [Keys to trust in the organization: efficiency, decency, caring]. Moscow: Delo [in Russian].
5. Slovar Ozhegova. tolkovyy slovar russkogo yazyka [Dictionary of Ozhegov. Explanatory dictionary of the Russian language]. www.ozhegov.org. Retrieved from http://www.ozhegov.org/words/15796.shtml [in Russian].

Література
1. Бевзюк, Н. А. Поняття та складові інвестиційного механізму розвитку підприємства / Н. А. Бевзюк // Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 15.
2. Великий тлумачний словник сучасної українськоїмови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
3. Рибак, С. О. Таксономія дефініцій фінансової сфери / С. О. Рибак, Л. Л. Лазебник // Економічна теорія. – 2007. – № 2. – С. 34–45.
4. Шо, Р. Б. Ключи к доверию в организации: результативность, порядочность, проявление заботы / Б. Р. Шо. – М. : Дело, 2000. – 271 с.
5. Словарь Ожегова. толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ozhegov.org/words/15796.shtml.
Читати 4648 разів Останнє редагування Четвер, 25 жовтня 2018 10:04