Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Vdovichen А. А., Vdovichena O. G. Synergetic interaction of the bioeconomics principles in the global economic system structure

Vdovichen А. А., Vdovichena O. G. Synergetic interaction of the bioeconomics principles in the global economic system structure

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-58-63

UDC 338:601:608:339.9

А. А. Vdovichen, Doctor of Economics,
Associate Professor,
O. G. Vdovichena, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

SYNERGETIC INTERACTION OF THE BIOECONOMICS PRINCIPLES IN THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM STRUCTURE 

Urgency of the research is to take into account the principles of bioeconomy in integrating economic systems into the world economy with the focus on providing conditions for minimizing various risks.
Target setting. Determination of the bioeconomy principles in synergistic interaction, which will reveal their socioeconomic beneficial effect for the development of the world economy.
Actual scientific researches and issues analysis. Solving the issues of economy formation and development both in the world and in Ukraine.
Uninvestigated parts of general matters defining. Studying synergistic interaction new forms and methods of bioeconomic processes and their integration into the global economic system.
The research objective. Studying the synergistic interaction basic principles of bioeconomy from the point of effective socio-economic development.
The statement of basic materials. Bioeconomy is considered as an economic mechanism for the biotechnology implementation. The value of this approach is to take into account the triple combination of the sustainable development principles: economic, social, biological, based on four fundamental foundations: gene technology and industry engineering; resource-restoration production; research-scientific integration; practical bioclast orientation.
Conclusions. The bioeconomy basic principles fulfillment will make it possible to reorient the global management system to a new high-quality level, on which basis strategy of socially-oriented and safe development of the economic system will be based.

Keywords: bioeconomics; biotechnology; bioeconomic processes; bioresources; synergistic interaction.

УДК 338:601:608:339.9
А. А. Вдовічен, д. е. н.,  доцент,
О. Г. Вдовічена, к. е. н.,  доцент
СИНЕРГЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ ПРИНЦИПІВ БІОЕКОНОМІКИ У СТРУКТУРІ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

Актуальність теми дослідження полягає у врахуванні принципів біоекономіки при інтеграції економічних систем у світове господарство з орієнтацією на забезпечення умов для мінімізації різних ризиків.
Постановка проблеми. Визначення принципів біоекономіки у синергетичній взаємодії, яке дозволить виявити їх суспільно-економічний корисний ефект для розвитку світового господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язання питань становлення та розвитку біоекономіки як в світі, так і в Україні.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вивчення нових форм і методів синергетичної взаємодії біоекономічних процесів та інтеграції їх у світову господарську систему.
Постановка завдання. Дослідження основних принципів синергетичної взаємодії біоекономіки з позиції ефективного суспільно-економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Біоекономіка розглядається як економічний механізм реалізації біотехнологій. Цінність такого підходу полягає у врахування триєдиного поєднання принципів сталого розвитку: економічного, соціального, біологічного, в основі яких лежать чотири фундаментальні основи: генна технологія та галузева інженерія; ресурсновідновлювальне виробництво; дослідницько-наукова інтеграція; практична біокластерна орієнтація.
Висновки. Дотримання основних принципів біоекономіки дасть змогу переорієнтувати світову систему господарювання на новий якісний рівень в основі якого знаходитиметься стратегія суспільно орієнтованого та безпечного розвитку економічної системи.

Ключові слова: біоекономіка; біотехнології; біоекономічні процеси; біоресурси; синергетична взаємодія.
References
1. Sheppard, А., Begley, C., Rughu, S., Richardson, D. M. (2011). Biosecurity in the new bioeconomy. Editorial overview. Current Opinion in Environmental Sustainability, 3, 1-3 [in English].
2. Talavyria, M. et al. (2012). Rozvytok bioekonomiky ta upravlinnia pryrodokorystuvanniam [Development of Bioeconomics and Natural Resources Management]. Nizhyn [in Ukrainian].
3. Shubravska, O. (2010). Bioekonomika: analiz svitovoho rozvytku ta peredumovy dlia stanovlennia v ahrarno-mu sektori ekonomiky Ukrainy [Bioeconomics: analysis of world development and preconditions for formation in the agrarian sector of economy of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 63-73 [in Ukrainian].
4. Dulska, I. (2012). Chy poide Ukraina shvydkisnym potiahom NTP? (Manifest tekhnolohichnoho rozvytku krainy) [Will Ukraine go to the high-speed train of the NTP? Manifest technological development of the country]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu – Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 1(5), 1, 80-92 [in Ukrainian].
5. Baidala, V. (2013). Bioekonomika v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy [Bioeconomics in Ukraine: Current State and Prospects]. Zbirnyk prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) – Collected Works of the Tavria State Agrotechnological University (Economic Sciences), 1 (21), 3, 22-28 [in Ukrainian].
6. Melnychuk, S., Talavyria, M., Zhebka, V., Baranovska, O., Baidala, V., Dobrivska, M., Talavyria, O., Vaschenko, V. (2014). Stratehiia rozvytku bioresursiv na bioekonomichnij osnovi [Strategy for the development of bioresources on a bioeconomic basis]. Nizhyn [in Ukrainian].
7. Glazko, V., Ivanitskaya, L. (2012). Bioekomika i globalizatsiya – osnovy razvitiya XXI veka [Bioecomics and globalization – the basis for the development of the 21st century]. Vestnik Rossiyskoy Akademii estestvennykh nauk – Bulletin of the Russian Academy of Natural Sciences, 4, 18-30 [in Russian].
8. Lyashenko, V. I. (2006). Regulirovanie razvitiya ekonomicheskikh sistem: teoriya, rezhimy, instituty [Regulation of the development of economic systems: theory, regimes, institutions]. Donetsk: Don NTU [in Russian].
9. Executive Office of the President of the United States. (April, 2012). The National Bioeconomy Blueprint. obamawhitehouse.archives.gov. Retrieved from https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2012/04/26/national-bioeconomy-blueprint-released [in English].
10. Kozlovska, M., Volivach, V., Kravchenko, O. (June 29, 2011). Formation of the Bioeconomy of Ukraine. www.researchclub.com.ua. Retrieved from http://www.researchclub.com.ua/jornal/154 [in Ukrainian].
Література
1. Sheppard, А. Biosecurity in the new bioeconomy. Editorial overview / Sheppard, А., Begley, C., Rughu, S., Richardson, David M. // Current Opinion in Environmental Sustainability, 2011. – № 3. – Pag. 1-3.
2. Талавиря, М. П. Розвиток біоекономіки та управління природокористуванням / М. П. Талавиря та ін. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко. М. М., 2012. – 353 с.
3. Шубравська, О. В. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України / О. В. Шубравська // Економіка України. – 2010. – № 10. – С. 63-73.
4. Дульська, І. В. Чи поїде Україна швидкісним потягом НТП? (Маніфест технологічного розвитку країни) / І. В. Дульська // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – №1 (5), том 1. – С. 80-92.
5. Байдала, В. В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи / В. В. Байдала // Збірник праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, 2013. – №1 (21), том 3. – С. 22-28.
6. Мельничук, С. Д. Стратегія розвитку біоресурсів на біоекономічній основі : монографія / С. Д. Мельничук, М. П. Талавиря, В. В. Жебка, О. Д. Барановська, В. В. Байдала, М. В. Добрівська, О. М. Талавиря, В. В. Ващенко. – Ніжин, 2014. – 488 с.
7. Глазко, В. И. Биоэкомика и глобализация – основы развития ХХI века / В. И. Глазко, Л. В. Иваницкая // Вестник Российской Академии естественных наук. – 2012. – №4. – С. 18-30.
8. Ляшенко, В. И. Регулирование развития эконо-мических систем: теория, режимы, институты / В. И. Ляшенко. – Донецк : Дон НТУ, 2006. – 668 с.
9. The National Bioeconomy Blueprint Executive Office of the President of the United States [Electronic resource]. – 2012. – Retrieved from https://obamawhitehouse.archives. gov/blog/2012/04/26/national-bioeconomy-blueprint-released.
10. Козловська, М. В. Формування системи біоеко-номіки України [Електронний ресурс] / М. В. Козловська, В. О. Волівач, О. І. Кравченко. – 29.06.2011. – Режим доступу : http://www.researchclub.com.ua/jornal/154.

Читати 1307 разів Останнє редагування Четвер, 25 жовтня 2018 10:39
 

Зараз on-line

На даний момент 62 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1312
mod_vvisit_counterВчора6122
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні27410
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні35613
mod_vvisit_counterВ цьому місяці115362
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці146546
mod_vvisit_counterРазом4196384