Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Журнал Чернігівського національного технологічного університету “Науковий вісник Полісся” бере до розгляду наукові статті з матеріалами досліджень у галузі Економіки.
 • Мова написання рукопису: українська, англійська, російська.

  Стаття подається до розгляду у редакцію українською або російською мовами. Після затвердження статті редакцією до друку у журналі -  обов’язкове надання перекладу статті англійською мовою (відповідно до п. 2.9. Наказу “Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.2012 р. № 1111).
 • Рукопис статті подається до редакції у формі:

  – файлу рукопису, який  надсилається на електронну адресу редакції  nauk_visn@ukr.net  у форматі “Автор - Назва статті – Номер журналу - рік”. Приклад оформлення статті наведено у Додатку 1. Шаблони див. у файлах - 8. Шаблон під статтю на укр. мов., 9. Шаблон под статью на рус. яз., 10. Тemplate for an article in English.
 • Рукопис супроводжується:

  зовнішньою рецензією від доктора економічних наук з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною печаткою;

  англомовним перекладом статті, завіреним фахівцем англійської мови (бюро перекладів або викладачами англійської мови);

  відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде підтримувати стосунки щодо публікації рукопису (окремий файл українською, англійською та російською мовами): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (кафедра без скорочень), напрям наукової діяльності, електронна адреса, контактній номер телефону (див. файл 2.Vidomosti_pro_avtoriv, файл 3. ORCID).

  За умови відсутность хоча б однієї з наведених вище вимог, редакційний колектив залишає за собою право відмовити автору у прийомі статті.

  Пакет документів на розгляд редакції приймається тільки з електронної адреси автора (співавторів) статті.
 • Рукопис не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.       

 • Форма подання статті:

  -         обсяг рукопису повинен складати 18-24 тис. знаків або 10-15 сторінок (як виняток, не більше 40 тис. знаків або 20 сторінок), включаючи рисунки та таблиці;

  -         кількість співавторів - не більше трьох.

  -         рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок з вільним розміщенням нумерації на аркуші;

  -         файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем, обмеження доступу за системою Microsoft Windows Rights Management Services (RMS);[1]

  -         формат аркуша – А4 (210×297), орієнтація сторінки – “книжна;

  -         поля: ліворуч – 3 см; праворуч – 1,5 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см;

  -         переплетіння – 0 см;

  -         інтервал між рядками – 1,5 пт.;

  -         інтервал між абзацами «до», «після» – 0 пт;

  -         відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт;

  -         відступ першої строчки – 1,25 см;

  -         рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкту – “в тексті”.

  -         рисунки створені у вбудованому у WinWord редакторі рисунків слід подавати, як згруповані об’єкти.

  -         рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.  [1] При блокуванні доступу до документа паролем, редакція залишає за собою право не опубліковувати статтю без повернення оплати.

 • Для текстового матеріалу використовується теперішній час дієслів, за виключенням посилання на попередні роботи.
 • Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.
 • Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:

  -       індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.) та англійською мовою (UDC);

  -       ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа українською (або мовою статті) та англійською мовою (Times New Roman, 14 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище;

  -       науковий ступінь, вчене звання українською (або мовою статті) та англійською мовою (Times New Roman, 14 пт.). У статті не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори);

  -       порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

  -       назва статті - великими літерами, по центру українською (або мовою статті) та англійською мовою (Times New Roman, 14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

  -       порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

  -       анотація структурована (1500-2000 знаків) українською (або мовою статті) та англійською мовами (Times New Roman, 12 пт., курсив); анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі. Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті. Загальна структура анотації повинна містити:

  -       Актуальність теми дослідження (Urgency of the research);

  -       Постановка проблеми (Target setting);

  -       Аналіз останніх досліджень і публікацій (Actual scientific researches and issues analysis);

  -       Виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining);

  -       Постановка завдання (The research objective);

  -       Викладення основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);

  -       Висновки відповідно до статті (Conclusions).

  -       порожній рядок (Times New Roman, 14 пт);

  -       ключові слова (3-10 слів) українською (або мовою статті) та англійською мовами (Times New Roman, 14 пт., курсив);

  Відповідно до рішення ВАК України № 7 – 05/1 від 15.01.2003 р., структура статті має бути такою[1]:

  - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  - формулювання цілей статті (постановка завдання);

  - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  - висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  -       Актуальність теми дослідження (Times New Roman, 14 пт.);

  -       Постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт.);

  -       Аналіз останніх досліджень і публікацій (Times New Roman, 14 пт.);

  -       Виділення недосліджених частин загальної проблеми (Times New Roman, 14 пт.);

  -       Постановка завдання (Times New Roman, 14 пт.);

  -       Викладення основного матеріалу (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 14 пт.);

  -       Висновки відповідно до статті (Times New Roman, 14 пт.);

  -       порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

  -       Література (Times New Roman, 12 пт., жирний, по центру), об’єм до 25 джерел, детальна інформація з оформлення - п. 12; перелік літератури є останнім в статті і його необхідно оформити відповідно чинних вимог з оформлення літератури; список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному прядку (приклади оформлення літератури наведені далі за текстом); список літератури розташовується одразу ж після тексту статті; один пункт літератури відповідає назві лише однієї книги (статті або ін.), не допускається під одним номером у переліку розміщувати дві або більше назв;

  -       References (Times New Roman, 12 пт., жирний, по центру), детальна інформація щодо оформлення – п. 13.

  -       Надійшла стаття до редакції у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.) у форматі (ДД.ММ.РРРР);

  -       Бібліографічний опис для цитування у нижньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.).  [1] Згідно з вимогами “Постанови” кожна стаття повинна мати одну зовнішню рецензію.

 •  

  Для набору статті слід використовувати таки елементи:

  назви таблиць (Times New Roman, 14 пт., жирний, по центру). Таблиця, по можливості ,розташовується по всій ширині сторінки. Приклад побудови таблиці:

  Таблиця (номер)

  Назва таблиці

  Головка

   

   

   

  Заголовки граф

   

   

   

   

   

   

  Підзаголовки граф

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Боковик

  (заголовки рядків)

  Графи (колонки)

   

  Після таблиці - порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.), вміст таблиці - (Arial, 9 пт.), інтервал між рядками 1 пт.

  підпис під рисунками - Times New Roman, 12 пт., зліва. Підпис під рисунками виду: “Рис. {порядковий номер}. {підпис рисунка}”. Звернення до рисунку у тексті – “... показано на Рис. {номер} ...”. Всі написи на рисунку повинні бути не менше 9 пт.

  Після підпису рисунка - порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.).

  Рисунки, виконані в графічному редакторі Microsoft Word, повинні бути згруповані, товщина ліній 1,5 пт. Відскановані зображення повинні бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими.

  Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (Arial, 9 пт.), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз. Інтервал між рядками – 1 пт. Розмір рисунку, фотографії, графіка не повинен перевищувати 150×200 мм.

  Написи на рисунках заміняють літерами (Arial, 9 пт.), а криві позначають цифрами (Arial, 9 пт.), які роз’яснюють у підписах до рисунків.

  Під кожною Табл. та Рис. має бути зазначено джерело Джерело: […]. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в тексті у хронологічному порядку (не за абеткою) цифрою у квадратних дужках і розміщуються в порядку цитування чи згадування; література – у кінці статті).

  • формули розташовують по центру; нумерацію формул - по правому краю. Порядок перерахування змінних формули - за правом їх появи у формулі зліва направо, зверху вниз.

  Для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул (Equation 3.0 або Math Type) з використанням латинських чи грецьких літер, застосовуючи дані нижче стилі. Кожна формула набирається як один об’єкт.

  Максимальна ширина формул 8 см.

  Стилі:

  Текст (українською, російською)

  Times New Roman, звичайний

  Функция

  Times New Roman, звичайний

  Переменная

  Times New Roman, курсив

  Стр. греческие

  Symbol, курсив

  Пр. греческие

  Symbol

  Символ

  Symbol

  Матрица-вектор

  Times New Roman, жирный

  Числа

  Times New Roman, звичайний

  Розміри:

  Обычный

  14 пт.

  Крупный индекс

  9 пт.

  Мелкий индекс

  7 пт.

  Крупный символ

  20 пт.

  Мелкий символ

  14 пт.


 • Часові проміжки (наприклад, століття), що передаються римським числами ("І", "V", "X", "L", "M") записуються латинськими великими буквами. Не дозволяється використання інших, схожих знаків, таких  як У (замість V”) або 1 (замість І). Інтервал у кілька років записується із використанням скорочення ”рр.”. Наприклад: 1990-96 рр. а не 1990-96 р.р.

 • Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: “... відомо з [4]. …” або “… розглянуто у [4, с. 203] …”. Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу, відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». (Див. файл 5. Oformlennya literatury za HOST 7.1.2006).
 • Список літератури англійською мовою (References) повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках (див. файл 6. vymohy_do_oformlennia_references_ukr).

  До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Якщо кількість помилок більше 9 на одну сторінку, стаття може бути повернена на виправлення автору (авторами).
 • Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції на протязі двох днів після її отримання.
 • Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія. Редколегія не надає розгорнутої рецензії статям, яким було відмовлено.
 • Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.
 • Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження у електронній або паперовій формах журналу “Науковий вісник Полісся” цілком або лише окремих статей, що вже опубліковані у ньому, без повідомлення авторів про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав згідно до Законів України “Про інформацію” № 2657-12 (редакція від 09.06.2004 р.) та “Про науково-технічну інформацію” № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 р.).
 • У разі затвердження редакцією статті до друку автор(и) підписують згоду на обробку персональних даних (див. файл 7. Zgoda 2018).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.