ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ СТРУКТУР У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Олена Іванівна Гонта, Ірина Анатоліївна Косач

Анотація


Актуальність теми дослідження. Застосування нових підходів до управління інтеграційними процесами в агропромисловому комплексі обумовлено монополізацією агропромислового виробництва в Україні. Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку АПК малі та середні виробники є неконкурентоспроможними в порівнянні з великими інтеграційними структурами холдингового типу. Вирішення цієї проблеми може бути забезпечено завдяки застосуванню нових підходів, заснованих на партнерстві держави та бізнесу, і залученню до цього процесу саме невеликих агропромислових формувань. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі управління процесами інтеграції в АПК присвячені дослідження В. Андрійчука, В. Зіновчука, І. Лукінова, В. Месель-Веселяка, П. Саблука, М. Маліка та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо опрацьованими залишаються питання застосування державно-приватного партнерства (ДПП) як базису формування інтеграційних підприємницьких структур в АПК. Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур, заснованих на відносинах державно-приватного партнерства (ІПАС дпп). Виклад основного матеріалу. Дослідженго особливості формування ІПАС дпп та виділено основні фактори впливу на цей процес. Обґрунтовано доцільність застосування відносин ДПП з метою сприяння стійкому розвитку АПК України та багаторівневість функціонування ІПАС дпп . Висновки. Орієнтація інтеграційних процесів в АПК України на застосування ДПП як базису їхнього здійснення сприятиме розвитку малих агропромислових підприємств.

Ключові слова


інтеграційні підприємницькі структури; інтеграція; державно-приватне партнерство; агропромисловий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Луценко [та ін.]; за ред. П. І. Гайдуцького. – К. : ННЦ, 2005. – 424 с.

Брайловський, І. А. Державно-приватне партнер-ство : методологія, теорія, механізми розвитку : автореф. дис... д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія

та історія економічної думки»/ І. А. Брайловський. - Х. 2015. – 42 с.

Варнавский, В. Г. Партнерство государства и частного сектора : формы, проекты, риски : монография / В. Г. Варнавський. - М. : Наука, 2005 – 315 с.

Грищенко, С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко. - К. :

ФОП Москаленко О. М., 2011. - 140 с.

Маховикова, Г. А. Государственно-частное партнерство : зарубежный опыт и российские реалии / Г. А. Маховикова, Н. Ф. Ефимова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ,

– 251 с.

Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наукова доповідь / за заг. ред. акад. П. Т. Саблука. – К. : ННЦІАЕ, 2011. – 342 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM