ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Онищенко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-6173-4361
  • Олександра Анатоліївна Маслій Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0003-2184-968X

Ключові слова:

бюджетна безпека держави, загрози бюджетній безпеці, упередження загроз, механізм, організаційно-економічний механізм упередження загроз

Анотація

Актуальність теми дослідження. Обумовлено динамікою зростання загроз як у глобальному, так і в національному вимірах, а також зміною концептуальних підходів до формування безпеки. Зазначене актуалізує поглиблене дослідження процесів формування системи забезпечення бюджетної безпеки та дієвих механізмів спрямованих на упередження загроз та захисту національних економічних інтересів. Постановка проблеми. Бюджетна політика визначає напрям розвитку національної економіки, і актуалізує необхідність формування відповідного рівня бюджетної безпеки держави, що зумовлено накопиченням ризиків та загроз. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст та сутність поняття бюджетної безпеки досліджено такими вітчизняними фахівцями, як: О. Барановський, З. Варналій, В. Вареник, Г. Дарнопих, М. Єрмошенко О. Колісник, Т. Луцик-Дубова. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ґрунтовні напрацювання зосереджені на проблемі забезпечення економічної, фінансової безпеки та дослідженню сутності загроз, але поза увагою залишається заходи з протидії, мінімізації впливу та захисту від загроз за складовими економічної безпеки, зокрема фінансової та бюджетної. Постановка завдання. Обґрунтувати запровадження механізму упередження загроз бюджетній безпеці держави, що передбачає своєчасний моніторинг виникнення загроз, заходи протидії загрозам бюджетній безпеці держави в залежності від виду, ступеню небезпеки та сфери впливу на бюджетний процес. Виклад основного матеріалу. Досліджено основні загрози, причини й чинники впливу на критичний рівень фінансової безпеки та небезпечний рівень бюджетної безпеки. З позиції захисного підходу, встановлено, негативні чинники, які провокують появу загроз і суттєво знижують рівень фінансової та бюджетної безпеки. Акцентовано увагу, що забезпечення фінансової та бюджетної безпеки України в сучасних умовах ґрунтується на ситуативному реагуванні на загрози, що вже виникли, і внаслідок цього передбачається процес ліквідації та нейтралізації їх негативного впливу. У статті доведено необхідність запровадження та реалізації організаційно-економічного механізму упередження загроз бюджетній безпеці держави. На основі процесного та функціонального підходів розкрито полізмістовність понятійно-категоріального апарату «механізм». Висновки. Розроблено організаційно-економічний механізм упередження загроз бюджетній безпеці держави, що, на противагу існуючому малоефективному механізму, дозволяє здійснювати оперативне коригування бюджетної політики в залежності від джерела виникнення загроз, ступеню небезпеки, форми прояву і сфери впливу на бюджетний процес.

Біографії авторів

Світлана Володимирівна Онищенко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Олександра Анатоліївна Маслій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

The Global Competitiveness Report [Electronic resource] / The World Economic Forum. – Retrieved from : http://www.weforum.org/reports.

Europe 2020: European Union’s ten-year growth strategy [Electronic recourse] / European Commission. – Retrieved from : http://ec.europa.eu/europe2020/-index_en.htm.

Indicators [Electronic recourse] / The World Bank. –Retrieved from : http://www.worldbank.org/.

Статистична інформація [Електронний ресурс] /Державна служба статистики України: офіційний вебсайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Luciani, J. The Economic Content of Security [Electronic recourse] / J. Luciani // Journal of Public Policy. – Apr. - Jun., 1988. – Vol. 8. – Working Paper No 2. – P. 151–173. – Retrieved from : http://jpublicpolicy.com/

Cable, V. What Is International Economic Security? [Electronic recourse] / V. Cable // International Affairs. – 1995. – Vol. 71. – Working Paper No 2. – P. 312 – 317. – Retrieved from : http://en.interaffairs.ru/.

Бабець, І. Г. Методичні підходи до оцінювання бюджетної безпеки України / І. Г. Бабець / Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – № 23.1.

Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. / О. І. Барановський. – К. : УБС НБУ, 2014. – Т.1. –831 с.

Варналій, З. С. Механізм попередження загроз економічній безпеці України / З. С. Варналій , С. В. Онищенко, О. А. Маслій // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 159(5-6). – С. 20 – 24. DOI:

http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-04

Варналій, З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.

Власюк, О. С. Теорія і практика безпеки в системі науки про економіку: наукова доповідь / О. С. Власюк; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки при Раді національної

безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с.

Ілляшенко, С. Б. Механізми системи економічної безпеки підприємства: монографія / С. Б. Ілляшенко. – Х. : Мачулін. – 2016. – 504 с.

Деменок О. В., Глухова В. І. Бюджетна безпека України як складова фінансової безпеки держави: стан та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Деменок, В. І.

Глухова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2010_1/016-022.pdf.

Колісник, О. Я. Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-економічного розвитку держави: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.08 – гроші,

фінанси і кредит / О. Я. Колісник. – Тернопіль, 2009. – 20 с.

Мартинюк, В. П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Економіка, менеджмент, підприємництво. – 2013. – № 25 (І). – С.

-188.

Предборський, В. А. «Автономна тіньова держава» як загроза національній безпеці /В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – Вип. 1. – С. 15-22.

Сухоруков, А. І. Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави А. І. Сухоруков, Д. О. Остапчук // Економічний часопис -ХХІ. – 2014. – № 1–2 (1). – С. 19–22.

Економічна ситуація та прогнози [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/

Онищенко, С. В. Загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження монографія / С. В. Онищенко, О. А. Пугач. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 337 с.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки: аналітична доповідь до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України / Національний інститут

стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2014. – 148 с.

Varnaliy, Z. Preventing threats as a precondition to increase the level of Economic Security of the State / Z. Varnaliy, S. Onishchenko, A. Masliy // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. – № 7/1(24). – С. 41-46. DOI:

15587/2313-8416.2016.74409

##submission.downloads##

Як цитувати

Онищенко, С. В., & Маслій, О. А. (2017). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 1(1(9), 176–184. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/100980

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ