ПЕРЕХІД ДО ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Автор(и)

Ключові слова:

парадигма, механізми трансформації, державне управління, механізм державного управління, суспільні зміни

Анотація

Актуальність теми дослідження. У класичній логіці досліджень розглядається «перехід» від чогось до чогось, що визначитися з тим, від чого ми рухаємося, від якого стану процесів, поглядів, інструментів, технологій, методологічних засобів. що визначає трансформацію. Постановка проблеми. Сучасна парадигма розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін має певні суттєві недоліки. Для подальшої перспективи розвитку механізмів трансформації державного управління заслуговує на увагу науковий доробок вітчизняних та зарубіжних учених щодо явища та процесів самоорганізації у соціальних системах. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання переходу до парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін були предметом наукових досліджень: Г. В. Атаманчук, О. В. Бойко-Бойчук, О. М. Вольська, Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко, О. В. Федорчак, Н. П. Харченко, О. В. Червякова та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Сьогодні залишається невизначеним перехід до нової парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в Україні в умовах суспільних змін і вітчизняної моделі цієї парадигми. Постановка завдання. У цій статті запропоновано перехід до нової парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в Україні в умовах суспільних змін. Викладення основного матеріалу. У межах статті автором проведено аналіз діючої моделі парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін, визначено її найбільш суттєві недоліки та окреслені подальші перспективи розвитку, побудовано її модель. Висновки. В статті запропоновано перехід до нової парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в Україні в умовах суспільних змін за допомогою зміни сучасної вітчизняної моделі парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін «сукупності цінностей, методів, технічних навичок та засобів».

Біографія автора

Ольга Володимирівна Червякова, Міжрегіональна академія управління персоналом

доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування

Посилання

Атаманчук, . В. осударственное управление : учебное пособие / . В. Атаманчук. – М. : нциклопедия управленческих знаний, 2000. – 188 с.

ойко- ойчук, О. В. Механізми державного управління : узагальнена модель Електронний ресурс / О. В. ойко- ойчук. – Режим доступу : http://www.concept.at.ua/load/0-0-0-34-20.

Вольська, О. М. Трансформація механізмів державного управління соціальним розвитком / О. М. Вольська // Публічне управління. – 2013. - № 1. – С. 30-34.

Державне управління в Україні / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 352 с.

Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. О. . Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480с.

Кун, Томас. Структура наукових революцій / Томас Кун.— К. : Port-Royal, 2001. — 228 с.

Федорчак, О. В. Класифікація механізмів державного управління Електронний ресурс / О. В. Федорчак // Демократичне врядування : наук. вісн. – 2008. – Вип. 1. –

Режим доступу : http://www.academy.lviv.ua.

Харченко, Н. П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції / Н. П. Харченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия ― ридические науки‖. – 2007. − Т. 20 (59). − No 2. – С. 278–284.

Червякова, О. В. Зміна принципів та пріоритетів державного управління в умовах суспільних змін / О. В. Червякова // Актуальні проблеми державного управління. –2014. – Вип. 1 (45). – С. 34-40.

Червякова, О. В. Умови функціонування та розвитку системи державного управління в контексті її самоорганізації / О. В. Червякова // Управління суспільним розвитком : глобальні виклики та альтернативи зб. наук. пр.

Інституту глобальних стратегій управління / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького . – Острог : І СУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2014. – 242 с. – (Серія : « ромадянське суспільство». Вип. 8) – С. 140-146.

##submission.downloads##

Як цитувати

Червякова, О. В. (2017). ПЕРЕХІД ДО ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН. Науковий вісник Полісся, 1(1(9), 140–146. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/101272

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ