ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Вікторія Петрівна Гмиря

Анотація


Актуальність теми дослідження. Фінансова стабільність держави визначається оцінкою фінансової стійкості підприємств, а головне місце аграрного сектору в економіці зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах господарювання основою стабільного становища підприємства є його фінансова стійкість, але враховуючи нестабільний економічний стан в економіці країни більшість підприємств знаходяться в нестійкому фінансовому стані. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Наукові дослідження цієї проблеми характеризуються недостатнім рівнем розробки та відсутністю визначених методів оцінювання достатності фінансових ресурсів підприємств при кредитуванні у складних умовах сучасного ринкового середовища. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Враховуючи важливість фінансової стійкості як критерію надійності підприємства, стабільної діяльності та ефективності управління наявними фінансовими ресурсами. Ще недостатньо розроблена методика оцінювання фінансової стійкості підприємства при отриманні кредитування. А питання оцінки фінансового стану підприємств досліджували такі відомі науковці: - Борисова В. А., Василик О. Д, Власюк С. А., Дем’яненко М. Я., Івахненко В. М., Лайко П. А, Ляшенко Ю. І., Мних Є. В., Пелипенко Л. П, Поддєрьогін А. М., Саблук П. Т., Сав'як І. Я., Стецюк П. А., Чепурко В. В., Чуй І. В., Чупіс В. А. та інші. Мета статті полягає у поглибленні методичного забезпечення щодо оцінки фінансової стійкості підприємств в умовах кредитування аграрного виробництва у сучасних умовах господарювання. Виклад основного матеріалу. В економічній літературі існує багато різних підходів до визначення сутності фінансової стійкості. Основою фінансової стійкості підприємства є оптимальне співвідношення різних джерел фінансування його діяльності, що ґрунтується на двох принципово протилежних позиціях. З одного боку, залучення коштів є вигідним, оскільки додатковий капітал створює умови для розвитку бізнесу та отримання прибутку, з другого боку – саме запозичені кошти створюють досить великі фінансові ризики, які можуть призвести до негативних наслідків у діяльності підприємства. Висновки. Визначення шляхів зміцнення фінансової стійкості підприємства дозволяє зробити висновки щодо основних напрямів покращення його фінансового стану та формування ефективної фінансової стратегії.

Ключові слова


фінансова стійкість; аграрне виробництво; прибуток; капітал, показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу: навчальний посібник / В. М. Івахненко. - Київ : Знання-Прес, 2000. – 208 с

Тютюнник, Ю. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. /Ю. М. Тютюнник. – К. : Знання, 2012. – 815с.

Мних, Є. В. Економічний аналіз: навчальний посібник / Є. В. Мних, І. Д. Ференц. – Львів : Армія України, 2000.

Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге видан., випр. і доп. – К., Знання, 2005. – 662 с.

Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчально-методичний посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

Поддєрьогін, А. М. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2000. - 460 с.

Мец, В. О. Економічний аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства: навч. посібник / В. О. Мец. – К. : КНЕУ,1999. – 132 с.

Гапак, Н. М. Особливості визначення фінансової стійкості підприємства / Н. М. Гапак, С. А. Капштан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014. – Вип. 1 (42). – С. 191–196.

Куровська, Н. О. Формування кредитних ресурсів у системі фінансування потреб сільськогосподарських підприємств / Н. О. Куровська // Наукові читання – 2014. –

Житомир : Вид-во «ЖНАЕУ», 2014. – Т. 3. – С. 52–55.

Кравченко, М. В. Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Кравченко, // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 1 (11). –

С. 38–42. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files-/archive/2014/n1.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM