ІНСТИТУЦІЙНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

investments, investment activity, attraction and maintaining investmentм, institutions, institutional mechanism, investment project management, functions, functional component

Анотація

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що в Україні за стан інвестування формальну відповідальність несуть значна кількість державних інститутів та інституцій, проте відсутній єдиний механізм узгодження та контролю такої діяльності. Постановка проблеми. На сьогодні в Україні спостерігається погіршення інвестиційного клімату, скорочення числа вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Постає закономірне питання, які причини та наслідки такого стану та які дії має вжити уряд держави щодо змін умов інвестування і забезпечення гарантій збереження інвестиційного капіталу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання регулювання інвестицій досліджені в роботи таких вітчизняних учених, як М. Бутко,О. Вольська, Є. Григоренко, Б. Данилишин, В. Мартиненко, А. Мерзляк, А. Пересада, Т. Покотило, М. Чернуха та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні, поза їх увагою залишається розгляд питань впливу державних інституцій на інвестиційні процеси в Україні, а особливо співпраці з міжнародними фінансовими і донорськими організаціями, і тому загальне число наукових розвідок у цьому напрямі є незначним. Постановка завдання. Тому метою даної статті є вироблення пропозицій щодо функціонального забезпечення інститутів держави у сфері залучення та підтримки зарубіжних інвестицій. Виклад основного матеріалу. Розуміння процесу інвестування певним чином різняться, якщо його розглядати з точки зору державницького підходу та економічної науки. Так, Законом України «Про інвестиційну діяльність» визначено інвестиційну діяльність як сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1]. Тобто, інвестиційна діяльність розглядається як певна взаємодія громадян, бізнесу та інституцій держави. Висновки. Інвестиційний клімат в Україні є таким, який вимагає суттєвого покращення. Розрізненість дій органів влади різного рівня щодо сприяння інвестиційній діяльності призводить до фактичної відсутності інституційного механізму регулювання інвестиційної сфери.

Біографія автора

Oleksandr Mykhailovych Nepomnyashchyy, Interregional Academy of Personnel Management

Doctor of Science in Public Administration, Professor at the Department of Public Administration

Посилання

On investment activity. The law of Ukraine of September 18, 1991, no. 1560-XII/ Available at : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1560-12 [in Ukrainian].

Hrytsenko, A. A. Instytutsiyna arkhitektonika I mekhanizmy ekonomichnoho rozvytku [Institutional architectonics and mechanisms of economic development]/ A. A. Hrytsenko // Ekonomichna teoriya [Economic theory]. 2005. – No 1. - pp. 94-116 [in Ukrainian].

Martynenko, V. F. Derzhavne upravlinnia investytsiynym protsesom v Ukraini : monographiya [The State management of the investment process in Ukraine: monograph] NADU Publ., 2005. – p. 296 [in Ukrainian].

Hrytsaenko, L. L. Institutsiynyi mekhanizm Evropeyskoho Soyuzu [Institutional mekhanizm of Euro Union]. Candidates of Legal Sciences: L. Hrytsaenko; Kyiv. National univ. n. a. T. Shevchenko – К., 2010. - p. 21 [in Ukrainian].

On Establishment of Ukraine Investment Promotion Office. Decree of the Cabinet of Ministers of 19.10.2016 No. 740/ Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/740-2016-%D0%BF [in Ukrainian].

Volodymyr Groysman on the newly created Ukraine Investment Promotion Office: we have to work on the economy and on those who create the economy: [screen name] / Available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2494 14579&cat_id=244276429 [in Ukrainian].

Hordeev, O. Kontseptualni pidkhody do sutnosti instytutsiynoho mekhanizmu [Conceptual approaches to the entities of institutional mechanism] / O. Hordeev // Public Management – Available at: http://kbuapa.kharkov.ua/eboo /putp/2012-3/doc/1/07.pdf - pp. 36-42 [in Ukrainian].

Chernukha, M. M. (2011). Osoblyvosti stanovlennya ta rozvytku administratyvno-pravovoho rehuliuvannia investytsiynoyu diyalnistiu v Ukraini [The peculiarities of the formation and development of administrative and legal regulation of investment activity in Ukraine] - 2011. – Available at: http:www.nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Nepomnyashchyy, O. M. (2017). ІНСТИТУЦІЙНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 90–96. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107955

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ