СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ

Автор(и)

  • Лариса Олексіївна Коваленко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4202-4161

Ключові слова:

інновації, інвестиції, структура капіталу, стратегія, кредити, власний капітал, відсоткові ставки

Анотація

Актуальність теми дослідження. Представляє інтерес дослідження відповідності заявлених цілей щодо розбудови інноваційної моделі економіки змісту конкретної політики їх реалізації. Постановка проблеми. Показники розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в економіці свідчать про відсутність адекватних законодавчих актів в частині фінансової підтримки інноваційної діяльності та обмеженість фінансових можливостей реального сектору економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий і практичний внесок в дослідження механізмів фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності становлять праці провідних науковців В. Гейця, В. Александрової, Л. Федулової, А. Даниленко, С. Онишко та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Високий динамізм розвитку, загострення економічних, політичних протиріч вимагає вдосконалення фінансової бази інноваційної діяльності підприємств. Постановка завдання. Метою статті є дослідження тенденцій зміни структури капіталу в галузях реального сектору економіки та оцінка їх впливу на інноваційно-інвестиційну активність підприємств. Виклад основного матеріалу. Дослідженням виявлені негативні тенденції зміни структури капіталу підприємств базових галузей економіки. Зменшується частка власного капіталу, більше половини джерел фінансування припадає на поточні зобов’язання. Скоротились кредитні програми для бізнесу, що зумовлено високими процентними ставками та низьким рівнем рентабельності підприємств. Негативний вплив на ці процеси здійснила монетарна політика НБУ: трикратне знецінення національної валюти, висока інфляція та облікова ставка поглибили кризу і обмежили доступ підприємств до кредитних ресурсів. Висновки. Стратегія управління економікою країни орієнтована на екстенсивний розвиток. Якщо вона буде консервуватись і на майбутнє, то економіка України залишиться не конкурентноздатною, не спроможною вирішити проблеми бідності значної частини населення, втратить свій науково-технічний, інтелектуальний потенціал. Обгрунтовані напрямки зміцнення фінансової бази інноваційної діяльності бізнесових структур та підвищення їх інвестиційної привабливості.

Біографія автора

Лариса Олексіївна Коваленко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, академік Української академії наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування

Посилання

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua-/komosviti/doccatalog/document?id=48722.

Коваленко, Л. О. Інноваційна модель розвитку як пріоритет забезпечення конкурентоспроможності країни у глобалізованому світі / Л. О. Коваленко, К. Ю. Сіренко // Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства: монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : Чернігів. нац. технолог. ун-т, 2016. – 396 с.

Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Веб-сайт. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/.

Коваленко, Л. О. Передумови формування національної інноваційної системи та стратегія її розвитку / Л. О. Коваленко, О. В. Товстиженко // Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія у 2-х частинах Ч. 1. / за заг. ред. д.е.н., професора І. С. Каленюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – 591 c.

Бюлетень НБУ (електронне видання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/files/stat.pdf.

Звіт НБУ про фінансову стабільність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/-doccatalо/document?id=40819104.

##submission.downloads##

Як цитувати

Коваленко, Л. О. (2017). СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 97–104. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107960

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають