ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Tetyana Viktorivna Klymenko Chernihiv National University of Technology, Ukraine

Ключові слова:

innovation, innovation activity, venture capital financing of innovation activities, venture capital, venture company, venture fund

Анотація

Актуальність теми дослідження. Високий рівень ризику при вкладанні капіталу в інноваційні проекти значно обмежує доступ до традиційних джерел фінансування, тому надається перевага такій формі інвестування, як венчурне фінансування. Постановка проблеми. Низький рівень розвитку вітчизняного ринку венчурного інвестування обумовлює необхідність визначення напрямів його активізації для забезпечення економічного зростання та конкурентоспроможності національної економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних аспектів венчурного фінансування інноваційної діяльності присвячені наукові праці таких українських учених, як: В. Глущенко, Л. Дмитриченко, П. Ковалишин, О. Колесник, Н. Краус, О. Кузьмін, С. Онишко, Д. Рижаков, В. Савченко, О. Шевченко та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні актуальною залишається необхідність розробки напрямів удосконалення системи венчурного фінансування як інструменту державного регулювання інноваційної діяльності. Постановка завдання. У статті розроблені рекомендації щодо державної підтримки венчурного фінансування інноваційної діяльності з урахуванням сучасних тенденцій розвитку українського та світового венчурного ринку. Виклад основного матеріалу. У статті визначена сутність венчурного фінансування інноваційної діяльності, наведена характеристика стадій розвитку інноваційних компаній, які залучають венчурне фінансування. Досліджений сучасний стан розвитку вітчизняного ринку венчурного інвестування та сформульовані пропозиції щодо його активізації, зокрема за рахунок підвищення ролі державної підтримки венчурного фінансування. Висновки. Комплексна реалізація заходів удосконалення системи венчурного фінансування як складової державної інноваційної політики дозволить вирішити проблеми фінансування венчурного підприємництва та забезпечити розвиток національної економіки.

Біографія автора

Tetyana Viktorivna Klymenko, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting, Taxation and Audit

Посилання

Onishko, S. V. (2004). Finansove zabezpechennya innovatsiinoho rozvytku [Financial provision of innovative development]. Irpin: Nat. akad. DPS Ukrainy, p. 434. [in Ukrainian].

The official website of The Ukrainian Association of Investment Business. – Retrieved from : http://www.uaib.com.ua/. [in Ukrainian].

Law of Ukraine of July 04, 2002 №40-IV «On Innovation Activity» [Electronic resource]. – Retrieved from : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15. [in Ukrainian].

Project of Law of November 30, 2007 №1082 «On venture activity for innovation sphere» [Electronic resource]. – Retrieved from : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1082&skl=7. [in Ukrainian].

Ryzhakov, D. A. (2015). Kontseptualni osnovy formuvannya modeley innovatsiyno-oriyentovnoho rozvytku pidpryiemstv na zasadakh venchurnoho investuvannia [Сonceptual bases of formation models innovation-oriented enterprise development on the basis of venture capital investment]. Visnyk Cherkaskoho universytetu, № 33 (366). – pp. 116-121. [in Ukrainian].

Romanyshyn, A., Lazuchenkov, D. Rynok pryamykh i venchurnykh investitsiy Ukrayiny [The market of private equit and venture capital in Ukraine]. – Retrieved from : http://hub.kyivstar.ua/ryinok-pryamyih-i-venchurnyih-investitsiy-ukrainyi/. [in Ukrainian].

Savchenko, V. F., Shatyrko, D. V. (2013). Problemy venchurnoho investuvannya v Ukrayini [Venture investment problems in Ukraine]., Sceintific bulletin of Chernihiv state institute of economics, Series 1 : Ekonomics, Ed. 2. – pp. 7-13 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Klymenko, T. V. (2017). ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 104–110. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/110036

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ