ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РАМКАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Liudmila Oleksiivna Yarosh-Dmytrenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси в економіці України її інтеграція до європейського та світового економічного простору ставлять нові виклики перед вітчизняним машинобудуванням. Постановка проблеми. У сучасних умовах національне машинобудування знаходиться у глибокій економічній кризі, програючи конкурентну боротьбу на внутрішньому, і, що особливо важливо для економіки України, на зовнішніх ринках збуту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність машинобудівних підприємств України, у тому числі на міжнародних ринках досліджували: Ю. М. Барташевська, Т. А. Кальна, Н. В. Балабанова, Н. В. Равлик та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ситуація на міжнародних ринках машинобудівної продукції та у національній економіці досить динамічно змінюється, породжуючи нові проблеми та виклики для українських підприємств машинобудування, що потребує більш ґрунтовних досліджень проблематики та перспектив експортної діяльності зазначених виробників. Постановка завдання. Стаття покликана, базуючись на оцінці динаміки розвитку машинобудівної галузі України та її зовнішньоекономічної діяльності визначити проблеми і перспективи експортної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств з врахуванням трансформації вектору зовнішньоекономічного розвитку країни. Виклад основного матеріалу. У статті досліджується динаміка розвитку машинобудування у 2006 – 2016 роках з акцентом на зовнішньоекономічну (експортну) діяльність. Обґрунтовуються проблеми експортної діяльності машинобудівних підприємств України, а саме: рівень конкурентоспроможності, низька якість продукції, проблеми з розробкою та виробництвом інноваційної продукції, дефіцит інвестиційних ресурсів. Окремо наводяться перспективи такої діяльності для досліджуваної галузі. Висновки. Проведене дослідження дозволило сформувати низку проблем експортної діяльності та виділити перспективи зовнішньоекономічної діяльності національних машинобудівних підприємств, що з’явились в умовах трансформації зовнішньоекономічного розвитку держави.

Ключові слова


експорт; зовнішньоекономічна діяльність; машинобудування; перспективи; проблеми експортної діяльності; конкурентоспроможність; конкурентні переваги

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Savchenko, S. M. (2011). Konkurentospromozhnist ukrayinskogo mashynobudivnogo kompleksu na zovnishnix ta vnutrishnix rynkax [Competitiveness of Ukrainian machine-building complex in domestic and foreign markets]. Problemy pidvyshhennya efektyvnosti infrastruktury – Problems of improving infrastructure efficiency, 29, 1–13 [in Ukrainian].

Prokhorkin, D. P. (2016). Mizhnarodnyi rynok mashynobuduvannia: tendentsii, problemy, perspektyvy [International market of mechanical engineering: trends, problems, perspectives]. Ekonomika ta innovatsiinyi rozvytok natsionalnoho hospodarstva – Economics and innovative development of the national economy, 26, 2–30 [in Ukrainian].

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrayiny [Site of State Statistics Service of Ukraine]. (2017). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Balabanova, N. V. (2013). Konkurentospromozhnist produktsii mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy [Competitiveness of products of machine-building complex in Ukraine]. Visnyk MDU. Seriya: Ekonomika – Bulletin of MSU. Series: Economics, 5, 21–27 [in Ukrainian].

Balassa, B. (1979). Intra-industry trade and the integration of developing countries in the world economy. Washington: World Bank, Publications Unit [in English].

Scott, L. (1992). Global competitive advantage and overall bilateral complementarity in agriculture: a statistical review. Washington D.C., Economic Research Service [in English].

Vollrath, T. L. (1991). A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. Weltwirtschaftliches, 127(2), 265–280 [in English].

United Nations Conference on Trade and Development. (2017). Retrieved from http://unctadstat.unctad.org [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM