ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Artem Oleksandrovych Yanchuk, Ievgeniia Yukhymivna Markova, Pavlo Viktorovych Voronzhak

Анотація


Актуальність теми дослідження. За ринкових умов господарювання актуальності набувають питання необхідності участі держави у наданні фінансово-кредитної допомоги тим суб’єктам аграрного виробництва, в ефективній роботі яких вона зацікавлена в першу чергу, у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Постановка проблеми. Забезпечення ефективності інструментів державного регулювання розвитку аграрного виробництва зводиться лише до контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Такий підхід до державного регулювання є обмеженим, оскільки виключає контроль за плануванням соціально-економічного ефекту від фінансово-кредитних заходів держави. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем забезпечення фінансово-кредитного механізму розвитку аграрного виробництва ефективними інструментами присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Дж. Андерсон, В. Белік, Е. Ведунг, А. Верзун, В. Воротін, І. Гришова, О. Гудзь, М. Дем’яненко, А. Кириченко, І. Кушнір, Ю. Лупенко, С. Навроцький, А. Наринбаєва,О. Непочатенко, О. Радченко, П. Саблук, О. Шуст та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження наукових підходів до оцінки ефективності інструментів фінансово-кредитного механізму державного регулювання розвитку аграрного виробництва. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методологічні підходи до визначення інструментів фінансово-кредитного механізму розвитку аграрного виробництва та їх ефективність. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто та визначено особливості функціонування фінансово-кредитних інструментів державного регулювання розвитку аграрного виробництва. Досліджений та систематизований методологічний підхід до визначення структури ключових інструментів фінансово-кредитного регулювання розвитку аграрного вироб-ництва. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки ефективності інструментів фінансово-кредитного регулювання аграрного виробництва. Висновки. Запропоновано інструменти фінансово-кредитного механізму державного регулювання розвитку аграрного виробництва, його форми здійснення та методичний підхід до оцінки ефективності їх реалізації.

Ключові слова


механізм державного регулювання; фінансово-кредитні інструменти; розвиток аграрного виробництва; ефективність фінансово-кредитних інструментів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kushnir, I. V. (2011). Finansovo-kredytne zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [The financial and credit support of the agrarian sector of Ukraine's economy]. Mykolaiv: Mykolaivska oblasna drukarnia [in Ukrainian].

Gryshova, I., Strielkowski, W., Kalyugina, S. (2017). Modern Technologies in Public Administration Management: A Comparison of Estonia, India and the United Kingdom. Administratie si Management Public, 28, 174-185 [in Czech].

Navrotskyi, S. A., Paliukh, O. M. (2015). Kompleksna otsinka efektyvnosti rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy z urakhuvanniam vplyvu derzhavnoho finansuvannia [Comprehensive assessment of the development of the agrarian sector of Ukraine in the light of the impact of state funding] Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic magazine-XXI, 3-4 (1), 88-92 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., Kryukova, I., Mityay, O. (2015). Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiyeness. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic magazine-XXI, 5-6, 24-27 [in English].

Gryshova І. Yu. & Yanchuk A. О. & Shestakovska, T. L. (2017). The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific bulletin of Polissia, 1(9), 93-101 [in English].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy pro Stratehiyu rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku: vid 17 zhovtnia 2013 roku, № 806-p [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Strategy for the development of the agrarian sector of the economy for the period up to 2020: from October 17 2013, № 806-p] zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. (2017). The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2, 128-133 [in English].

Lupenko, Yu. O., Feshchenko, V. V. (2012). Suchasni instrumenty dlia finansuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky [Modern tools for financing the agrarian sector of the economy] Finansovyi rynok Ukrainy – Financial Market of Ukraine, 12, 26-30 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM