МЕНТАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Гонта Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7136-8270

Ключові слова:

національна економіка, структура національної економіки, економічна ментальність, ментальні детермінанти, етнометрія

Анотація

Актуальність теми дослідження. Для ефективного економічного розвитку кожної країни важливо враховувати не лише економічні та політичні чинники, але й ментальні особливості. Необхідність їх ідентифікації та дослідження впливу на економічну систему зумовлює актуальність теми дослідження. Постановка проблеми. Національна економічна ментальність – базовий неформальний інститут, що формується під впливом специфіки ретроспективи об’єктивних природно-географічних та антропогенних умов життєдіяльності нації, які суттєво впливають на перспективу розвитку її господарської системи. Стратегія трансформації структури національного господарства України має будуватися з урахуванням особливостей ментальних детермінант її розвитку. В цьому випадку, орієнтація на моделі успішних соціально-економічних реформ, запозичених з зарубіжного досвіду, можуть привести до руйнівних наслідків. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ментальні особливості функціонування суспільств та їх вплив на розвиток економіки розглядаються у працях Артеменка А., Бойко О., Бондаренко О., Вуколової Т., Гайдай Т., Корнєєвої Т., Нилової Н., Прутської О., Прушківської Е., Лусте О. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Існує певний науковий вакуум у сфері дослідження методичних та прикладних аспектів пізнання особливостей впливу ментальних детермінантів на процес трансформації структури національної економіки. Постановка завдання. Метою статті є ідентифікація і обґрунтування ментальних детермінант українського суспільства для визначення їх впливу на структуру національної економіки. Виклад основного матеріалу. В статті обґрунтовується важливість врахування ментальних особливостей суспільства, для розвитку національної економіки на засадах поступової трансформації її структури до оптимального рівня. Зокрема, економічної ментальності: рис, які стосуються економічних процесів, однак які, за своєю природою є частиною загальних ментальних характеристик нації. Серед інших ментальних детермінантів виділені ті, що найбільше впливають на економічну діяльність: індивідуалізм, патерналізм, матеріалізм, заощадливість і антиолігархізм. Висновки. Заходи структурної політики держави щодо підтримки окремих галузей та секторів національного господарства повинні враховувати існуючі ментальні детермінанти економічного розвитку.

Біографія автора

Сергій Володимирович Гонта, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Артеменко, А. В. Глобальна, економічна та соціокультурна зумовленість утвердження ціннісних засад світової економіки у пострадянському господарстві / А. В. Артеменко // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: VI Всеукр. наук.-практ. конф.. — 2015.— С. 222-229.

Бондаренко, О. В. Соціально-економічний культурний процес в Україні: національний вимір / О. В. Бондаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. XXVIIІ. – С. 313-319.

Мельник, А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку / А. Мельник, А. Васіна // Журнал Європейської економіки. – 2010. – Том 9. – № 1. – С. 37-58.

Мироненко, В. Большой вопрос / В. Мироненко // Бизнес. – 2017. – № 12. – С. 3.

Зарицкая, Ж. В. Эвристические возможности методики Г. Хофстеде в изучении ценностей индивидуализма / коллективизма // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. - 2014. - Т. 12, Вып. 1. - С. 56–63.

Новікова, Н. Є. Менталітет як детермінанта формування політичної культури в Україні / Н. Є. Новікова // Наукові записки. – 2015 -- Том 173. – С. 30-34.

Сидорова, А. М. Влияние экономической ментальности на становление интеграционных процессов / А. М. Сидорова // Журнал институциональных исследований. – 2015. - Том 7, № 2. – С. 58-83.

Очікування українців від запланованого підвищення мінімальних зарплат [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Центру Разумкова. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/InfoMinZarpl1116.pdf.

Пасінович, І. І. Структурна політика як системоутворюючий елемент соціально-економічної політики держави / І. І. Пасінович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 4 (114). – С. 31-36.

Прутська, О. О. Особливості економічної поведінки в перехідній економіці України (інституціональний підхід): автореф. дис. … докт. екон. наук : спец. 08.01.01 ,,Економічна теорія'' / О. О. Прутська. – Київ, 2004. – 26 с.

Прушківська, Е. В. Вплив ментальності на формування секторальної структури економіки / Е. В. Прушківська, А. В. Переверзєва // Економічний вісник. – 2015. – № 2. – С. 38-47.

. Hampden-Turner, C., Trompenaars, F. (2004). Managing people across cultures. Capstone. United States, р. 384.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гонта, С. В. (2017). МЕНТАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 152–158. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/115276

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ