МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Nataliia Mykhailivna Vdovenko, Kateryna Vitaliyivna Nakonechna, Viktoria Volodymyrivna Samsonova

Анотація


Актуальність теми дослідження. Оптимізація розвитку аграрного сектору не можлива без пошуку оптимальних рішень у процесі виробництва та посиленні державного регулювання відтворення, вирощування, вилову і використання рибних запасів. Постановка проблеми. Світова економічна наука сформувала як наукові теоретичні, так і методологічні підходи до проблем державного регулювання. Водночас існують проблеми, без вирішення їх складно відродити Україну як члена європейського співтовариства, значення якого відповідає масштабам і традиціям країни. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роль аграрного сектора спонукає вчених до опрацювання концептуальних засад його динамічного розвитку. Основою методології регулювання сектора, інструментів для формування показників економічної діяльності суб’єктів є праці Д. Стеченко [2], В. Бодрова, О. Сафронової, Н. Балдич [1], В. Галушко, А. Діброви [3], Кваші С. [4]. Внесок у теоретичне становлення системи регулювання зробили зарубіжні вчені Д. Кейнс [5], Р. Коуз [6]. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження робіт науковців спонукають удосконалювати механізми та інструменти регулювання пропозиції у аграрному секторі. Постановка завдання. Метою є поетапне дослідження механізмів та інструментів регулювання для розвитку рибної галузі, діяльність якої пов’язана з продовольством. Виклад основного матеріалу. Обґрунтовано доцільність імплементації проекту національної версії КВЕД на базі NACE (Rev.2, 2006) та Центральної статистичної класифікації продукції за видами економічної діяльності, на базі СРА-2008. Доповнення дадуть змогу розрізняти показники вилову та вирощування продукції, сприятиме розвитку аграрного сектору в цілому. Висновки. Ринкове саморегулювання не гармонізує диспропорції в економіці, має доповнюватись регулюванням. Це стосується державної підтримки сектору і забезпечення відповідного рівня пропозиції продукції, підвищення керованості галузями, досягнення цілей сталого розвитку ООН.

Ключові слова


аграрний сектор; пропозиція; виробництво; держава; регулювання; ринок

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bodrov, V. G. (2010). Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky ta ekonomichna polityka [State regulation of the economy and economic policy]. Kyiv: Akademvydav [inUkrainian].

Stechenko, D. M. (2000). Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of economics]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Galyshko, V., Dibrova, L. V., Dibrova, A. D. (2005). Stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku ZED v APK [Status, trends and prospects of development of foreign economic activity in the agroindustrial complex]. Kyiv, NAU [in Ukrainian].

Kvasha, S., Vytvyzka, O., Nakonechna, K. (2008). Mekhanizm derzhavnoi pidtrymky silskohospodarskoho vyrobnytstva ta shliakhy yoho udoskonalennia [The mechanism of state support for agricultural production and ways of its improvement]. Kyiv, NNU «Instytut ahrarnoi ekonomiky» [in Ukrainian].

Keynes, D. M. (1898). Predmet i metod politicheskoi ekonomii [The scope and method of political economy]. Moscow [in Russian].

Coase, R. H. (2007). Firma, rynok i pravo [The Firm, the Market, and the Law]. Moscow: Novoe izdatelstvo [in Russian].

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy [State consuming standard of Ukraine (009:2005) Classification of the kinds of economic activity]. (n/a). [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainy Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku biolohichnykh aktyviv : pryiniatiy 29.12.2005 roku № 1315. [Ministry of Finance of Ukraine Decree on Methodical recommendations on accounting of biological assets from December 29 2005, № 1315]. Retrieved from http://www.uazakon.com/documents/date_bu/pg_gwcwwr/ [in Ukrainian].

Mohylnyi, O. M. (2005). Rehuliuvannia ahrarnoi sfery [Regulation of agrarian sphere]. Uzhgorod, IVA [in Ukrainian].

Postanova Kabminu Ukrainy pro Kontseptsiiu pobudovy natsionalnoi statystyky : pryiniatiy 04.05.93 № 326 [Resolution of Cabinet of Ministry of Ukraine on the concept of development of national statistical from May 04 1993, № 326]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua-/laws/show/326-93-%D0%BF [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 30 "Biolohichni aktyvy" : pryinyatiy 18.11.2005 roku, № 790 [Ministry of Finance of Ukraine (2005), «Regulations (standard) of accounting 30 «Biological assets» from 18.11.2005, № 790]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM