ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК БАЗОВИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ (ОЦІНКА ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ IMD-LAUSANNE)

Автор(и)

Ключові слова:

продуктивність, конкурентоспроможність (країни, регіону), методологія IMD-Lausanne, фактор (субфактор) та індикатор конкурентоспроможності, рейтинг ІMD

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість оцінювання продуктивності обумовлена її фундаментальною значимістю в системі чинників конкурентоспроможності країн і регіонів. Постановка проблеми. Оцінка продуктивності необхідна для встановлення пріоритетних напрямів її підвищення в контексті зміцнення міжнародного конкурентного потенціалу країни та її регіонів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки продуктивності під кутом зору підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів присвятили свої праці фахівці Фонду «Ефективне управління» та окремі вчені – І. Брикова, М. Бутко, М. Данилович-Кропивницька, О. Матвєєва та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У більшості праць оцінка продуктивності у контексті підвищення конкурентоспроможності країни та її регіонів дається на основі методології Всесвітнього економічного форуму або авторських підходів, тоді як оцінки за методологією міжнародного Інституту розвитку менеджменту (IMD-Lausanne) знаходяться на початковій стадії. Постановка завдання. Метою статті є оцінювання продуктивності як чинника конкурентоспроможності України та її регіонів на основі методології IMD-Lausanne та в пошуку шляхів її підвищення. Виклад основного матеріалу. У статті показано важливість нарощування продуктивності використання факторів виробництва для забезпечення високого конкурентного статусу країн і регіонів. Згідно з методологічними установками фахівців IMD-Lausanne представлено авторський підхід до оцінювання продуктивності як чинника міжнародної конкурентоспроможності країни та її регіонів. Наведено оцінку міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів за вагомими індикаторами загальної продуктивності, продуктивності за окремими секторами економіки та продуктивності в розрізі підприємств різних типів. Визначено стратегічні напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів на основі зростання продуктивності економіки. Висновки. Оцінка міжнародної конкурентоспро-можності України та її регіонів за індикаторами продуктивності (згідно методології IMD-Lausanne) показала, що вона в цілому й за більшістю індикаторів є невисокою, а отже, потребує покращення. Для цього необхідною є низка заходів із інноваційної модернізації економіки.

Біографія автора

Sergii Volodymyrovych Zakharchenko, Vinnytsia Cooperative Institute

Сandidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Finance

Посилання

Porter, M. (2005). Konkurentsiia [Competition]. Moscow : Vylyams [in Ukrainian].

Boiko, T., Honcharenko, I., Dmytriuk, N. etc. (2012). Zvit pro konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy 2012 : Nazustrich ekonomichnomu zrostannyu ta protsvitanniu [Report on Competitiveness of Regions of Ukraine 2012: Towards Sustained Growth and Prosperity]. Kyiv: Kopirait. Retrieved from http://www.feg.org.ua

/docs/FEG_report_2012_body_ua_20.11.2012.pdf [in Ukrainian].

Brykova, I. V. (2007). Determinanty mizhnarodnoii konkurentospromozhnosti natsionalnyh rehioniv v globalnomu ekonomichnomu prostori [The determinants of international competitiveness of national regions in the global economic space]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy, 7, 5–27 [in Ukrainian].

Butko, M. P. (2016). Arhitektonika konkurentospromozhnosti regioniv Ukrainy v konteksti yevrointehratsii [Architectonics of regional competitiveness Ukraine in the context of European integration]. Kyiv: AMU [in Ukrainian].

Danylovych-Kropyvnyczka, M. L (2010). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy v paradygmi produktyvnosti [Improving the competitiveness of Ukraine's economy paradigm performance]. Visnyk Nacionalnogo universitetu «Lvivska politehnika» – Bulletin of National University «Lviv Polytechnic», 690, 580–586 [in Ukrainian].

Matveieva, O. (2014). Derzhavno-upravlinskyj aspekt analizu pokaznykiv produktyvnosti praci yak faktoru pidvyshhennia konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy [Public administrative aspect analysis of labor productivity as a factor in increasing the competitiveness of the regions of Ukraine]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public administration and local government, 2, 135–146 [in Ukrainian].

World Competitiveness Yearbook 2012. (n.d.). www.imd.org. Retrieved from http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm. [in English].

Zaxarchenko, S. V. (2016). Konkurentospromozhnist Ukrainy ta yii rehioniv: mizhnarodnyy vymir [The competitiveness of Ukraine and its regions: the international dimension]. Vinnytsia: Konsol [in Ukrainian].

Ofitsfinyi sait Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Zakharchenko, S. V. (2017). ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК БАЗОВИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ (ОЦІНКА ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ IMD-LAUSANNE). Науковий вісник Полісся, 1(3(11), 187–192. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/115508

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА