ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ruslan Ivanovych Rozum, Iryna Vasylivna Liubezna, Olga Mykolaivna Kalchenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Повне й ефективне використання потенціалу земельних ресурсів як одна із конкурентних переваг сільськогосподарського виробництва. Постановка проблеми. Ефективне і раціональне використання земельних ресурсів має важливе значення для національної економіки України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості ефективного використання земель сільськогоспо-дарського призначення досліджували такі вчені, як Балаєв А. Д., Балюк С. А., Греков В. О., Кримська Л. О., Коваль М. О., Медведєв В. В., Мельничук Л. С., Тараріко О. Г. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями недостатньо висвітлюється питання структуризації проблем підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель. Постановка завдання. Стаття покликана виявити та структуризувати основні проблеми, ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та окреслити напрямки їх вирішення. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто та структуровано проблеми ефективного використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Проаналізовано вплив еколого-економічних чинників на ефективність використання земельних ресурсів, що негативно впливають на якість і родючість землі. Висновок. Ефективне використання земельних ресурсів передбачає створення матеріальної бази для забезпечення збереження, відтворення та подальшого підвищення рівня економічної віддачі земель.

Ключові слова


земля; земельні ресурси; сільсько-господарські землі; сільськогосподарське виробництво

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Krymska, L. O. (2013). Zemelno-resursnyi potentsial yak osnova efektyvnoho vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Land resource potential as the basis for the effective use of agricultural land] Derzhava ta rehiony – State and regions, 75, 148-151. [in Ukrainian].

Dziadykevych, Yu. V. (Eds.). (2016). Ekonomika dovkillia i pryrodnykh resursiv: monohrafiia [Economics of the environment and natural resources]. Ternopil, Aston [in Ukrainian].

Melnychuk, L. S. (2014). Problemy staloho ta ratsionalnoho zemlekorystuvannia v Ukraini [Problems of sustainable and rational land use in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 2, 910-914. [in Ukrainian].

Baliuk, S. A., Medvediev, V. V., Tarariko, O. H., Hrekov, V. O., Balaiev, A. D. (Eds.). (2010). Natsionalna dopovid «Pro stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy» [National report "On the state of soil fertility in Ukraine"]. Kyiv [in Ukrainian].

Rozum, R. I., Buriak, M. V., Liubezna, I. V. (2015). Ekoloho-ekonomichni systemy: osnovni aspekty [Ecological-economic systems: the main aspects]. Naukovyi ohliad – Scientific review, 16, 33-49. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM