МОДЕЛІ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ

Viktoriia Viktorivna Bokovets, Nataliia Leonidivna Zamkova

Анотація


Актуальність теми дослідження. У ринкових умовах усе більшого значення набуває саме організаційно-економічний механізм управління, застосування якого обумовлено тим, що він ґрунтується на об’єкті і суб’єкті управління, залишаючи за ними свободу вибору господарських рішень. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення сутності та структури механізму управління, структуризації та формування організаційно-економічного механізму управління компанією вивчались багатьма вітчизняними та закордонними авторами, серед яких: Л. І. Абалкін, І. В. Алексєєв, О. І. Волков, І. О. Галіца, О. М. Гребешкова, М. Г. Грещак, І. І. Грузнов, М. П. Денисенко, О. К. Добикіна, Л. Є. Довгань, С. А. Жданов, В. І. Захарченко, С. В. Касьянюк, О. В. Кендюхов, Н. М. Корсікова, та багато інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вивчення літературних джерел, узагальнення досвіду управління вітчизняними підприємствами в сучасних умовах свідчить про недосконалість існуючих механізмів ефективного управління корпорацією в контексті динаміки її розвитку. Постановка завдання. Користуючись функціонально-цільовою схемою взаємодії функціональних підсистем корпорації, а також моделлю, методами та організаційно-економічними інструментами управління, сформувати адекватний механізм, що забезпечує підвищення ефективності корпорацій за рахунок різних джерел удосконалення діяльності. Викладення основного матеріалу. Стаття розкриває економічні мотиви зваженого підходу до побудови ефективного організаційно-економічного механізму управління корпорацією. Побудовано ефективну модель корпоративного управління та проаналізовано основні етапи, методи та інструменти організаційно-економічного механізму управління корпорацією. Висновки. Ефективно побудований організаційно-економічних механізм управління корпорацією вирішує наступні завдання такі як: забезпечення ефективної праці; здійснення оцінки рівня ефективності підрозділів і корпорації в цілому; забезпечення оптимального вибору напрямку вдосконалення корпорації; забезпечення інноваційного розвитку корпорацій.

Ключові слова


корпорація; методи управління, механізм; моделі управління, організаційно-економічний механізм; управління

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bokovets, V. V. (2015). Analiz teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya korporatsiyeyu [The Analysis of theoretical approaches to the determination of organizational and economic mechanism of corporation’s management]. Ekonomika: realiyi chasu – Economy: realities of time, 20, 123–128 [in Ukrainian].

Bokovets, V. V., Ilchuk I. V. (2015). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya korporatsiyamy [Organizational and economic mechanism of corporation's management]. Proceedings from VIII International scientific and practical Internet conference: «Tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsiyi – Trends and Prospects for the Development of Science and Education in a Globalizing Environment». (pp. 59–60). Pereiaslav–Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Kendyukhov, O. V. (2004). Sutnist i zmist orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya intelektualnym kapitalom pidpryyemstva [The essence and content of organizational and economic mechanism of enterprise's intellectual capital management]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy, 2, 33–41 [in Ukrainian].

Korsikova, N. M. (2009). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva v suchasnykh umovakh [Organizational and economic mechanism of innovative development's management of and enterprise in modern terms]. Ekonomika kharchovoyi promyslovosti – The economy of the food industry, 3, 8–11 [in Ukrainian].

Polozova, T. V., Ovsyuchenko, T. V. (2005). Sutnist orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu funktsionuvannya pidpryyemstv promyslovosti [The essence of organizational and economic mechanism of industiral enterprise's functioning]. Visnyk MSU: ekonomichni nauky. – MSU Bulletin: Economic Sciences, 9(1–2), 63–65 [in Ukrainian].

Cherpak, A. Ye. (2007). Sutnist ta skladovi orhanizatsiynoho ta ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya korporatsiyamy [The essence and components of organizational and economic mechanism of corporatios' management]. Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny – Strategy of economic development of Ukraine, 20–21, 131–137. A. P. Nalyvayko (Ed.). [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM