ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

Автор(и)

Ключові слова:

корпоративні фінанси, інтеграція, логістизація, розвиток, вартість, цінність

Анотація

Актуальність теми дослідження. Корпоративні фінанси характеризуються необхідністю пошуку відповідних можливостей формування та використання фінансових ресурсів на основі реалізації дієвих підходів до управління ними в логістичних системах. Постановка проблеми. Ефективне формування та використання фінансових ресурсів корпорацій в Україні є однією з найгостріших соціально-економічних проблем. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання корпоративних фінансів досліджено в працях В. Бочарова, Р. Брейлі, Є. Брігхема, Дж. М. Кейнса, П. Самуельсона, В. Хорна, А. Шапіро, Й. Шумпетера. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Сучасні вимоги до управління корпоративними фінансами визначають необхідність розробки теоретико-методологічних підходів з урахуванням процесів інтеграції. Постановка завдання. Завданнями дослідження є обґрунтування характеру впливу процесів інтеграції та глобалізації на корпоративні фінанси, визначенні ролі логістичних систем у напряму забезпечення ефективного управління фінансами корпорацій, доведенні необхідності розробки нових моделей управління корпоративними фінансами на основі встановлення взаємозв’язку між цінністю логістичних ланцюгів та вартістю корпорації. Викладення основного матеріалу. Проблеми управління фінансами корпорацій вирішуються комплексно на засадах методології фінансового менеджvенту та логістики, поєднуючи інтереси різних учасників логістичних ланцюгів у напряму взаємовигідного вирішення суперечностей, які можуть мати місце між різними галузями і видами діяльності та, відображаючи широкий спектр залучення ресурсного потенціалу у процесі раціональної організації не тільки фінансових, але й інших логістичних потоків. Висновки. Управління корпоративними фінансами в умовах інтеграції та глобалізації має відповідати концепції вартісного ланцюга, яка активно застосовується передовими корпораціями та передбачає узгоджене управління фінансовими, інформаційними, матеріальними потоками за логістичними ланцюгами.

Біографії авторів

Ludmila Serhiivna Seliverstov, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Finance

Olena Serhiivna Bondarenko, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance

Посилання

Chugunov, I. (2009). Finansy Ukrainy: instytutsiini peretvorennia ta napriamy rozvytku [Finance Ukraine: institu-tional transformation and development trends]. Кyiv: DNNU AFU [in Ukrainian].

Povazhny, O. S., Orlova, N. S. (2012). Korporatyvni vidnosyny v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Corporate communications in Ukraine: the day-to-day perspective of development]. Donetsk, Izdatelstvo [in Ukrainian].

Frolova, L. V. (2005). Mekhanizmy lohistychnoho up-ravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [Mechanisms of logistic management of trade enterprise]. Donetsk: DonDUET im. Tuhan − Baranovskoho [in Ukrainian].

Bondarenko, O. S. (2015). Vplyv lohistyzatsii ekonomiky na upravlinnia finansovymy potokamy promyslovykh pidpryiemstv [Impact of logistics of the economy on the management of financial flows of industrial enterprises]. Bizness Іnform – Business Inform, 1, 312-317 [in Ukrainian].

Seliverstova, L. S. (2011). Mistse i rol finansiv korporatsii u finansovii systemi Ukrainy [The place and role of corporations' finances in the financial system of Ukraine]. Investment: practice and experience – Investments: practice and experience, 22, 27-31. [in Ukrainian].

Omelchenko, V. Ya. (2009). Lohistychna stratehiia rozvytku svitovoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii [Logistic strategy of global economy development in the conditions of globalization]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Donetsk, Donetsk University [in Ukrainian].

Alkema, V. G. (2011). Systema ekonomichnoi bezpeky lohistychnykh utvoren [System of economic security of logistic entities]. Kyiv: University of Economics and Law "KROK" [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Seliverstov, L. S., & Bondarenko, O. S. (2018). ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ. Науковий вісник Полісся, 2(3(11), 119–123. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/118163

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ