ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ : ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Юрій Володимирович Ніколаєнко

Анотація


Актуальність теми дослідження. Сучасні умови функціонування банківського сектору в Україні характеризуються низкою дестабілізуючих тенденцій, пов'язаних з нагромадженням ризиків. Це зумовлює необхідність наукового пошуку шляхів забезпечення фінансової безпеки банківського сектору, зокрема на основі оптимізації функцій державного регулювання та нагляду за банківським сектором. Постановка проблеми. Фінансова безпека та стабільність функціонування банківського сектору об’єктивно потребує поглиблення теоретичного обґрунтування оптимізації функцій державного регулювання та нагляду за банківським сектором задля нейтралізації загроз та недопущення локальних криз. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні підвалини до формування системи державного регулювання банківської діяльності знайшли своє відображення у наукових працях таких вчених як: О. Барановський, В.Коваленко, О.Кириченко, О. Хаб’юк та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Системного дослідження потребують методологічні підходи до формування системи забезпечення безпеки страхового ринку. Постановка завдання. Поглиблення наукових поглядів щодо розвитку системи банківського регулювання та нагляду з окресленням напрямів його модернізації в сучасних умовах. Виклад основного матеріалу. В цій статті автором доведено, що важливим компонентом забезпечення фінансової безпеки банківського сектору є розбудова ефективної системи державного регулювання та нагляду за банківським сектором. Визначено основні стратегічні напрями державного регулювання банківською системою. Висновки. Розроблено пропозиції щодо розбудови системи державного регулювання та нагляду за банківським сектором, що дозволить створити фундамент для забезпечення його фінансової безпеки. В статті представлено систему регулювання та нагляду за банківським сектором з позиції забезпечення його фінансової безпеки.

Ключові слова


банківський сектор; фінансова безпека; фінансова система; державне регулювання; банківський нагляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278 с.

Барановський, О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. / О. І. Барановський. - К. : УБС НБУ, 2014. - Т. 2 : Безпека фінансових інститутів. - 495 с.

Виговська, В. Теоретико-методологічні засади та прагматика забезпечення безпеки страхового ринку України : монографія / В. В. Виговська. – Київ : Кондор-видавництво, 2016. – 358 с.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу.-http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

Кльоба, Л. Г. Умови та чинники державного регулювання банківської діяльності / Л. Г. Кльоба, В. Л. Кльоба, Р. Л. Кльоба // Економiка та держава. - № 9. - 2013. - С. 42-45.

Коваленко, В. В. Стратегічні напрями реалізації макропруденційного банківського нагляду та регулювання [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко. –Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1151/1/Стратегічні%20напрями%20реалізації%20макропруденційнго%20банківського%20нагляду%20та%20регулювання.pdf.

Маргасова, В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління : монографія / В. Г. Маргасова ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. - Чернігів : Десна Поліграф, 2014. - 415 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 366-394. - 350 экз. - ISBN 978-966-2646-87-0

Самсонов, М. І. Тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання: міжнародний та національний аспекти [Електронний ресурс] / М. І. Самсонов. - Режим доступу. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8kqqivpzUAhVlGZoKHQy8CGcQFghHMAQ&url=http%3A%2F%2Ffkd.org.ua%2Farticle%2Fdownload%2F28824%2F25816&usg=AFQjCNFOKSEHtj4rLA_TDgrglzMyo9PrVQ&sig2=JZO-V1llFCFPQpurTprx5w.

Хаб’юк, О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: монографія / О. Хаб’юк – Івано-Франківськ : ОІППО; Снятин : Прут-Принт, 2008. – 260 с.

Щуревич, О. Розвиток системи банківського регулювання та нагляду в Україні / О. Щуревич // Вісник Львівського університету. Серія економічна. - 2015. – Вип. 52. - С. 313-319


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM