СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

інституційне регулювання, інвестиційний процес, стратегічні імперативи, інституційне забезпечення, розвиток економіки

Анотація

Актуальність теми дослідження. Стратегічна мета, що постає перед харчовою промисловістю, полягає в забезпеченні гарантованого й стійкого постачання населення країни безпечним й якісним продовольством. Гарантією її досягнення є стабільність внутрішніх джерел продовольчих і сировинних ресурсів, а також наявність необхідного рівня інституційного забезпечення. Постановка проблеми. Існуючі інституційні механізми регулювання інвестиційної діяльності у харчовій промисловості вимагають адаптації для безпосереднього використання в змінних умовах економічного середовища, що спонукає до розробки комплексу стратегічних заходів інституційного регулювання інвестиційних процесів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем інституційного регулювання інвестиційних процесів у промисловості присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема І. Балабанов, Р. Бойко, О. Гарафонова, Б. Гриньов, І. Гришова, Ж. Дерій, К. Ілляшенко, П. Микитюк, Т. Мостенська, О. Наумова, В. Онегіна, В. Полуянов, Л.Федулова та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження наукових підходів до визначення стратегічних імперативів інституційного регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати стратегічні напрями розвитку інвестиційних процесів у харчовій промисловості в контексті їх інституційного регулювання. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто та визначено основні сучасні проблеми регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості. Досліджені та систематизовані стратегічні завдання розвитку харчової промисловості на основі наукомістких підходів й інноваційних рішень. Обґрунтовано комплекс заходів, що реалізують інституційні можливості держави щодо активізації інвестиційних процесів харчової промисловості. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо реалізації стратегічних імперативів розвитку інституційного регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості. Висновки. Формалізовано ключові стратегічні та тактичні орієнтири у формуванні стратегії розвитку інституційного регулювання інвестиційних процесів в харчовій промисловості, які сприяють подальшому динамічному розвитку економіки України відповідно до ринкових принципів.

Біографії авторів

Svitlana Savivna Stoyanova-Коval, Odessa State Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting and Taxation

Oleksandr Mykolaiovych Halytskyi, Odessa State Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of Economic Theory and Business Economics

Olena Volodymyrivna Nikoliuk, Odessa State Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economic Theory and Business Economics

Посилання

Gryshova, I. Yu., & Shabatura, T. S., & Naumov, O. B. (2016). Kapitalizatsiia brendu yak instrument maksymizatsii rynkovoi vartosti biznesu [The capitalization of the brand as a tool for maximizing business value]. Naukoviy vіsnik Polіssya – Scientific bulletin of Polissia, 3 (6), 168-175 [in Ukrainian].

Gryshova, I., Mityay, O., Stoyanova-Koval, S. (2016). The estimation of enterprise trade name competitiveness. Scientific bulletin of Polissia, 2 (6), 85-91 [in English].

Stoyanova-Koval, S., Naumov, O. B. (2017). Stratehichni priorytety instytutsiinoho rehuliuvannia inno-vatsiinoho rozvytku kharchovoi promyslovosti [Strategic priorities for innovation institutional regulation of the food industry]. Naukovi zapysky zakonodavstva Verhovnoyi Rady Ukrayiny – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1, 131-137 [in Ukrainian].

Gryshova, І. Ju., Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. (2017). The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions. Scientific bulletin of Polissia, 9, 93-101 [in English].

Shpak, Yu. V. (2010). Problemy derzhavnoho rehuliuvannia ekonomichno-bezpechnoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva [Problems of state regulation of economic and safe development of agricultural production]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 11. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=208 [in Ukrainian].

Radchenko, O. (2004). Struktura ta formy byudzhetnoyi pidtrymky ahrarnoho sektoru Ukrayiny [Structure and form of budget support agriculture in Ukraine]. Retrieved from http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_ kampodilsk/sekcija_4_2014_05_22_23/struktura_ta_formi_bjudzhetnoji_pidtrimki_agrarnogo_sektoru_ukrajini/62-1-0-1035 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Stoyanova-Коval S. S., Halytskyi, O. M., & Nikoliuk, O. V. (2018). СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. Науковий вісник Полісся, 2(3(11), 166–171. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/120996