ВЗАЄМНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ

Nataliya Anatoliivna Tyukhtenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Cучасні напрями розвитку підприємств, відображенням яких є соціально-економічні стратегії, визначаються без урахування відповідностей особистісних потреб учасників трудових колективів та інтересів підприємств, без урахування взаємних позицій соціальних та економічних пріоритетів підприємництва та перспектив на майбутнє, а головне – без урахування специфічних принципів формування та оцінювання окремо соціальних та економічних стратегій. Постановка проблеми. Стаття спрямована на визначення взаємних позицій економічних та соціальних стратегій та дослідження особливостей соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування соціально-економічних стратегій та їхніх складових приділяли увагу у своїх працях такі науковці, як: Р. Каплан, М. Мескон, Г. Г. Савіна, С. С. Скобкін та ін. Питання мотивації та активізації трудової діяльності широко висвітлювалися в працях: А. С. Афонін, І. В. Балдіна, Т. Ф. Вітєвська та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють необхідність заохочення розвитку і використання творчих можливостей особистості як найефективнішого економічного ресурсу Постановка завдання. Визначення взаємних позицій економічних та соціальних стратегій та дослідження особливостей соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу. Виклад основного матеріалу. В статті розглянуто наукові підходи до визначення соціально-економічних, економічних та соціальних стратегій. Надано авторське бачення сутності поняття «соціальна стратегія». Обґрунтовано принцип та критерії оцінювання соціальної стратегії. Виділено види соціальних стратегій. Досліджено особливості соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу. Висновки. Економічна та соціальна стратегії є самостійними стратегіями, які мають самостійні принципи формування, оцінювання та різні результати. В той же час вони є взаємопідтримуючими.

Ключові слова


соціальна стратегія; економічна стратегія; активізація трудової діяльності; принцип та критерії оцінювання стратегії

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Lohvin, V. M. (2006). Rozvytok poniattia stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku orhanizatsii [Development of the concept of the strategy of socio-economic development of the organization]. Upravlinnia rozvytkom – Development Management, 4, 80–82 [in Ukrainian].

Talavyria, O. M. (2016). Aspekty rozrobky ekonomichnoi stratehii rozvytku pidpryiemstva [Aspects of development of economic strategy of enterprise development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod University, 1(47), 2, 335–339 [in Ukrainian].

Misko, H. A. (2013). Formuvannia skladovykh ekonomichnoi stratehii pidpryiemstva [Formation of components of the economic strategy of the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of Social and Economic Research, 2(49), 2, 114–119 [in Ukrainian].

Soroka, O. V. (2014). Sotsialna stratehiia orhanizatsii: sutnist ta neobkhidnist rozrobky [Social strategy of organization: essence and necessity of development]. Aktualni problemy i perspektyvy rozvytku ekonomiky Ukrainy – Current problems and prospects of economic development of Ukraine: Proceedings of the reports of the International scientific and practical conference (pp. 179–182). Uzhgorod [in Ukrainian].

Savina, H. H. (2004). Metodolohiia ta praktyka formuvannia sotsialno-ekonomichnoi polityky na pidpryiemstvakh lehkoi promyslovosti [Methodology and practice of formation of socio-economic policy at light industry enterprises]. Kherson: Kherson State Technical University [in Ukrainian].

Savina, H. H., Zaitseva, O.I. (2007). Funktsionuvannia samorehulovanykh ekonomichnykh system [Functioning of self-regulated economic systems]. Visnyk KhNU – Bulletin of the KhVU, 3, 70–72 [in Ukrainian].

Korostelev, V. A. (1991). Rynok truda [The labor market]. Kyiv [in Russian].

Petrov, V. P. (1993). Psykholohycheskye problemy professyonalnoi pereoryentatsyy vzroslykh [Psychological problems of professional reorientation of adults]. Psykholohycheskyi zhurnal – Psychological journal, 14, 9, 79–89 [in Russian].

Kalen, L. (1998). Professyonalnaia pereoryentatsyia [Professional reorientation]. Personal – Staff, 2, 66-68 [in Russian].

Nazymova, Y. N. (1978). Proforyentatsyia y profotbor v systeme vosproyzvodstva trudovykh resursov [Professional orientation and professional selection in the system of reproduction of labor resources]. Kyiv: Znanye USSR [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM