ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

інформація, системи, інформаційні ресурси, технології, управління, рішення, ефект, потенціал підприємства

Анотація

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин, відкриття економічних кордонів країн, глобалізація і євроінтеграція обумовлюють становлення інформаційної економіки та визначають необхідність для підприємств, як основних її суб’єктів, використання інформаційних технологій. Постановка проблеми. Від своєчасності надходження інформаційних ресурсів та достовірності їх джерел залежить якість управлінських рішень. Актуалізується проблема пошуку інформаційних систем для управління потенціалом підприємств, забезпечення конкурентоспроможності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автоматизацію управління підприємством досліджують науковці та практики. Відомі праці І. О. Нетреба, В. А. Святненк, Н. М. Хорунжак, А. П. Злосчастьєва, Н. М. Протас та інших науковців. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Теоретико-методичне обґрунтування запровадження та удосконалення інформаційних систем на сучасних підприємствах, потребує подальших удосконалень. Постановка завдання. На особливу увагу заслуговують: систематизація існуючих інформаційних систем, критерії вибору найефективніших, застосування для розвитку підприємницького потенціалу. Виклад основного матеріалу. Авторами доведено, що потреби підприємства, наявний технологічний рівень і кваліфіковані користувачі – основні передумови упровадження інформаційних технологій на підприємствах. Вони сприяють формуванню інформаційної системи, інформаційного простору, ефективності управління та розвитку потенціалу. На засадах дослідження еволюції інформаційних систем виокремлено принципи їх формування. Висновки. Сучасні інформаційні системи дають сприяють реалізації ряду можливостей, одержанню різних видів ефектів і розвитку потенціалу загалом.

Біографії авторів

Olga Ivanivna Gonchar, Khmelnytsky National University of Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at the Department of Marketing and Merchandise

Igor Volodymyrovych Filipishyn, Vasyl Stus Donetsk National University

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Information Systems of Management

Olga Serhiivna Shcherbina, Vasyl Stus Donetsk National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Information Systems of Management

Посилання

Sviatnenko, V. A., Netreba, I. O. (2012). Praktychni aspekty vprovadzhennia informatsiinykh system upravlinnia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Practical aspects of implementation of information management systems at domestic enterprises]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 137, 26–30 [in Ukrainian].

Khorunzhak, N. M. (2013). Teoriia ta metodolohiia obliku u biudzhetnykh ustanovakh v umovakh informatyzatsii suspilstva [Theory and methodology of accounting in budget institutions in the conditions of information society]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Zloschastiev, A. P., Protas, N. M., Zloschastieva, T. A. (2013). Udoskonalennia upravlinnia pidpryiemstvom z vykorystanniam informatsiinykh system i tekhnolohii [Enterprise management improvement with the use of information systems and technologies]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomichni nauky – Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. Economic sciences, 1(6), 3, 141-147 [in Ukrainian].

Yesina, O. H. (2016). Otsinka ekonomichnoi efektyvnosti zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii na pidpryiemstvi [Estimation of economic efficiency of application of information technologies at the enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 13, 972-976. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/16-2017/192.pdf [in Ukrainian].

Adamyk, O. V., Sysiuka, S. V. (2016). Informatsiini systemy upravlinnia pidpryiemstvom: vybir bazovykh tekhnolohii ta prohramnoho zabezpechennia [Enterprise Information Systems: Choice of Basic Technologies and Software]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 14, 891-895. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/14-2016/178.pdf [in Ukrainian].

Tereshchenko, L. O., Snizhko, O. S. (2011). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni [Information technology in management]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 12, 28-31 [in Ukrainian].

ERP Software Market by Deployment (On-premise deployment and Cloud deployment) and Function (Finance, Human resource, Supply chain and Others) - Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2013-2020. (2013). Allied Market Research: USA, Canada. Retrieved from https://www.alliedmarketresearch.com/ERP-market [in English].

Anisimova, O. M., Anisimov, D. O. (2017). Riven vykorystannia informatsiinykh system yak vazhlyva skladova potentsialu u korporatyvnomu upravlinnia [Level of use of information systems as an important component of potential in corporate governance]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytsky National University, 4(250), 146-149 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Gonchar, O. I., Filipishyn, I. V., & Shcherbina, O. S. (2018). ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 16–21. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/125812

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ