ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВ

Автор(и)

Ключові слова:

управління, ефективність управління, інтегральна оцінка, нечітко-множинний підхід, лінгвістичний підхід, бізнес-індикатори, складові ефективності управління

Анотація

Актуальність теми дослідження. Концепція та методика оцінки ефективності управління повинні будуватися з урахуванням специфіки об’єкта дослідження та рівня розвитку інституційного середовища. Аналіз останіх досліджень і публікацій. Питання ефективності управління корпорацію висвітлено в роботах Дж. Гібсона, Д. Іванцевича, Д. Доннелл, Б. Мільнера, Д. Леонова, Т. Момот, А. Педькота ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Процес оцінювання ефективності управління підприємствами необхідно розглянути крізь призму інтегральної оцінки складових ефективності управління. Постановка завдання. Розробити теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності управління підприємствами гірничодобувного комплексу шляхом побудови системм інтегральної оцінки. Викладення основного матеріалу. Для оцінки ефективності складових управління підприємствами використовується поєднання нечітко-множинного та лінгвістичного підходу. Для забезпечення високого рівня адекватності результатів діагностики ефективності управління підприємствами пропонується використовувати вагові коефіцієнти значущості окремих складових системи оцінки ефективності управління доцільно розраховувати на засадах використання багатокритеріального матричного підходу. Висновки. Використання методологічних підходів для оцінки ефективності управління підприємствами дозволяє отримати послідовність якісної оцінки та провести ідентифікацію характеристики стану ефективності управління відповідно до кількісних та лінгвістичних оцінок шкали Харрінгтона та побудувати матрицю визначення вагомості складових ефективності управління підприємствами.

Біографії авторів

Viktoriia Viktorivna Bokovets, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Management and Administration, Department of Philosophy and Economic Theory

Nataliia Leonidivna Zamkova, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Director of the Institute, Department of Philosophy and Economic Theory

Natalia Mykhailivna Makhnachova, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management and Administration, Department of Philosophy and Economic Theory

Посилання

Bondarchuk, L. V., Panasuk, Yu. M., Goreglyad, A. A. (n.d.). Avtomatyzatsiia systemy upravlinnia na vyrobnytstvi [Automation of control system at manufacture]. Materialy XII Mizhnarodnoi naukovoi internet-konferentsii “Prostir i chas suchasnoi nauky” – Proceedings from XII international scientific Internet-conference: “Space and time of modern science”. Retrieved from http://intkonf.org/bondarchuk–lv–opanas-chuk–yum–goreglyad–aa–avtomatizatsiya–sistemi–upravlinnya–na–virobnitstvi/ [in Ukrainian].

Makarenko, M. V. (2005). Formuvannia mekhanizmu upravlinnia efektyvnym funktsionuvanniam pidpryiemstva [Formation of the mechanism of effective functioning of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, 1, 126-135 [in Ukrainian].

Bayura, D. A. (2014). Korporatyvne upravlinnia v Ukraini v umovakh yevrointehratsii [Corporate governance in Ukraine in terms of European integration]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky – Theoretical and applied questions of economy, 1, 51-59 [in Ukrainian].

Zainchkovskiy, A. О. (2016). Metodyka otsinky yakosti korporatyvnoho upravlinnia [Technique of an estimation of quality of corporate governance]. Elektronne naukove fakhove vydannia: Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Electronic scientific specialized edition: Global and national problems of Economics, 9, 245-249 [in Ukrainian].

Abdulaev, K. N., Alekseev, V. I., et al. (2015). Korporatyvne upravlinnia: protsesy, stratehii, tekhnolohii [Corporate governance: the processes, policies, technology]. Kharkiv: KSU [in Ukrainian].

Garafonova, O. I. (2014). Mekhanizm korporatyvnoho upravlinnia na pidpryiemstvi [The Mechanism of corporate governance in the enterprise]. Chernihivskyi naukovyi chasopys Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia. Seriia 1, Ekonomika i upravlinnia – Chernihiv scientific journal of Chernihiv state Institute of Economics and management. Series 1, Economics and management, 2(6), 122-125 [in Ukrainian].

Bokovets, V. V. (2015). Teoretyko-metodychni zasady upravlinnia korporatsiiamy [Theoretical and methodological foundations of corporate governance]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Bokovets, V. V., Zamkova, N. L., & Makhnachova, N. M. (2018). ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 27–32. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/125887

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ