ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ФІНАНСОВА ДОВІРА»

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Шкарлет Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2062-3662
  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5305-7815

Ключові слова:

фінанси, довіра, фінансова довіра, категорія, фінансові відносини, ринок фінансових послуг

Анотація

Актуальність теми дослідження. Фінансові відносини за своєю природою мають складну структуру є багатогранними та виникають між економічними суб’єктами. Однією з ознак, що робить такі взаємовідносини можливими є наявність довірчого ставлення учасників один до одного. Постановка проблеми. У класичних наукових працях з економіки увага концентрується на ідентифікації змісту та описі процесів руху фінансових ресурсів. Без довіри існування таких відносин є неможливим. Саме тому питання розвитку довіри у межах фінансових відносин стають актуальними. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових роботах проводяться дослідження сутності довіри як важливого феномену розвитку економічних систем. До вчених, що займалися такими дослідженням варто віднести наступних: Андрущенко Р. І., Бонецький О. О., Єгоричева С. Б., Кричевська Т. О., Куриляк В., Малий І. Й., Отті К. В., Реверчук С. К., Рибальченко В. Ф., Савлук М. І., Смовженко Т. С., Фукуяма Ф. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незначна кількість наукових праць підтверджує необхідність поглиблення теоретичної складової вивчення процесу зміцнення довіри у межах фінансової системи країни. Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності дефініції "фінансова довіра". Виклад основного матеріалу. У статті досліджено сутність категорії "фінансова довіра". Грунтуючись на розгляді довіри як суспільного феномену, запропоновано розглядати її як явище, що виникає у процесі формування економічних відносин, які пов’язані із створенням, розподілом і використанням централізованих та децентралізованих фондів коштів, у результаті чого виникають взаємовідносини, які можна охарактеризувати надійними, впевненими, добросовісними, порядними, що дає можливість прогнозувати подальші дії учасників таких взаємовідносин. Висновки. У статті розглянуто теоретичні засади пізнання категорії "фінансова довіра", обгрунтовані особливості виникнення такого феномену на ринку фінансових послуг.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Шкарлет, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Ректор

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Алескерова, Ю. В. Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування: дис. доктора економ. наук: спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Алескерова Юлія Володимирівна. – Київ, 2015. – 483 с.

Дубина, М. В. Місце економічної довіри у системі класифікації видів довіри / М. В. Дубина // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – К. : ДЕТУТ, 2015. – Вип. 31. – С. 204-214.

Дубина, М. В. Міждисциплінарний підхід до визначення змісту категорії “довіра” / М. В. Дубина // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 1044-1047.

Єгоричева, С. Б. Роль інституту довіри у стабілізації банківської системи України [Електронний ресурс] / С. Б. Єгоричева // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. – 2015. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4322/1/Egoriheva.pdf.

Іжевський, П. Г. Фінанси: навчальний посібник / П. Г. Іжевський, О. В. Кошонько. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 373 с.

Ільчук, В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук. – К. : Логос, 2004. – 381 с.

Отти, К. В. Институт доверия в системе современных экономических отношений / К. В. Отти, О. А. Орлова, О. Н. Сиваш // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2009. – № 2. – С. 452-453.

Степаненко, С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія / С. В. Степаненко. – К. : КНЕУ, 2008. – 312 с.

Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія. – К. : УБС НБУ, 2010. – 463 с.

Фінансова енциклопедія / О. П. Оролюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха, [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.

Dubyna, M. V. Essence of trust and its role in the development the economic relations of modern society / M. V. Dubyna, O. M. Kalchenko, E. V. Shyshkina // French Journal of Scientific and Educational Research: “Paris University Press”. Paris, 2014. – № 2. (12). –Volume I. – P. 352-356.

##submission.downloads##

Як цитувати

Шкарлет, С. М., & Дубина, М. В. (2018). ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ФІНАНСОВА ДОВІРА». Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 45–52. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/125925

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають