РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ

Ганна Тимофіївна Карчева, Сергій Гаврилович Хоружий

Анотація


Актуальність теми дослідження. Для створення стійкої фінансової системи важливим напрямом державної політики України є впровадження ефективної системи державного регулювання та нагляду за фінансовими установами. Постановка проблеми. Складна ситуація в фінансовому секторі України, низька фінансова стійкість фінансових установ та висока чутливість до ризиків свідчать про необхідність реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні вчені приділяють значну увагу механізмам державного регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг, а саме: О. Барановський, С. Барнес, В. Корнєєв, І. Крупка, В. Міщенко, С. Науменкова, Т. Смовженко, К. Стирох, M. Тейлор, В. Федосов та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час у роботах науковців не знайшли належного відображення обґрунтування ефективної інституційної моделі для України. Постановка завдання. Дослідження існуючих в світі моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами та обґрунтування ефективної інституціональної моделі для України. Виклад основного матеріалу. За результатами дослідження встановлено, що в умовах відкритого фінансового ринку існуюча в Україні модель не забезпечує ефективний нагляд за фінансовими установами. Проведений критичний аналіз існуючих моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами дозволив виявити переваги та недоліки кожної з моделей та обґрунтувати доцільність реформування державного регулювання та нагляду. Висновки. Запропоновано спосіб трансформації існуючої в Україні секторальної моделі в ефективну систему державного регулювання та нагляду за фінансовими установами шляхом поєднання моделі концентрації всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі з покладенням на Національний банк України повноважень щодо здійснення нагляду за системно важливими фінансовими установами на індивідуальній та консолідованій основі.

Ключові слова


ринок фінансових послуг; фінансові установи; державне регулювання та нагляд; компетентний орган; секторальна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Competitiveness Report 2016–2017, World Economic Forum. [Electronic resource] – Access mode: https://www.weforum.org/reports.

Institutional Structures of Financial Sector Supervision, Their Drivers and Emerging Benchmark Models [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/files/allaboutfinance/institutional_structures.ppd.

Науменкова, С. В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн : навч. посіб. [Електронний ресурс] / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – К. : УБС НБУ. – 2010. - 170 с. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70699.

Хоружий, С. Г. Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку: європейський досвід та рекомендації для України. [Електронний ресурс] / С. Г. Хоружий. – К. : ОФЕА. – 2016. – 28 с. – Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/ FEAO_Rozpodil_funktsiy_na_finrynky.pdf.

Macroprudential instruments and frameworks: a stocktaking of issues and experiences, CGFS Papers No 38, May 2010, [Electronic resource]. – Access mode : http://www.bis.org/publ/cgfs38.pdf.

Карчева, Г. Т. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільності / Г. Т. Карчева // Вісник Одесько-го національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 5. - С. 146-150.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM