РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

ринок фінансових послуг, фінансові установи, державне регулювання та нагляд, компетентний орган, секторальна модель

Анотація

Актуальність теми дослідження. Для створення стійкої фінансової системи важливим напрямом державної політики України є впровадження ефективної системи державного регулювання та нагляду за фінансовими установами. Постановка проблеми. Складна ситуація в фінансовому секторі України, низька фінансова стійкість фінансових установ та висока чутливість до ризиків свідчать про необхідність реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні вчені приділяють значну увагу механізмам державного регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг, а саме: О. Барановський, С. Барнес, В. Корнєєв, І. Крупка, В. Міщенко, С. Науменкова, Т. Смовженко, К. Стирох, M. Тейлор, В. Федосов та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час у роботах науковців не знайшли належного відображення обґрунтування ефективної інституційної моделі для України. Постановка завдання. Дослідження існуючих в світі моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами та обґрунтування ефективної інституціональної моделі для України. Виклад основного матеріалу. За результатами дослідження встановлено, що в умовах відкритого фінансового ринку існуюча в Україні модель не забезпечує ефективний нагляд за фінансовими установами. Проведений критичний аналіз існуючих моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами дозволив виявити переваги та недоліки кожної з моделей та обґрунтувати доцільність реформування державного регулювання та нагляду. Висновки. Запропоновано спосіб трансформації існуючої в Україні секторальної моделі в ефективну систему державного регулювання та нагляду за фінансовими установами шляхом поєднання моделі концентрації всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі з покладенням на Національний банк України повноважень щодо здійснення нагляду за системно важливими фінансовими установами на індивідуальній та консолідованій основі.

Біографії авторів

Ганна Тимофіївна Карчева, Університет банківської справи

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та управління

Сергій Гаврилович Хоружий, Університет банківської справи

кандидат економічних наук, докторант кафедри економіки і управління

Посилання

The Global Competitiveness Report 2016–2017, World Economic Forum. [Electronic resource] – Access mode: https://www.weforum.org/reports.

Institutional Structures of Financial Sector Supervision, Their Drivers and Emerging Benchmark Models [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/files/allaboutfinance/institutional_structures.ppd.

Науменкова, С. В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн : навч. посіб. [Електронний ресурс] / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – К. : УБС НБУ. – 2010. - 170 с. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70699.

Хоружий, С. Г. Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку: європейський досвід та рекомендації для України. [Електронний ресурс] / С. Г. Хоружий. – К. : ОФЕА. – 2016. – 28 с. – Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/ FEAO_Rozpodil_funktsiy_na_finrynky.pdf.

Macroprudential instruments and frameworks: a stocktaking of issues and experiences, CGFS Papers No 38, May 2010, [Electronic resource]. – Access mode : http://www.bis.org/publ/cgfs38.pdf.

Карчева, Г. Т. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільності / Г. Т. Карчева // Вісник Одесько-го національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 5. - С. 146-150.

##submission.downloads##

Як цитувати

Карчева, Г. Т., & Хоружий, С. Г. (2018). РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 58–61. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/125929

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ