ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ ПЕРЕВАГИ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

Ключові слова:

нечітка множина, нечітке відношення переваги, функція належності, прийняття рішень, недомінована альтернатива, багатокритеріальний вибір

Анотація

Актуальність теми дослідження. Поєднання теорії і емпіричного досвіду методів управління із сучасним пізнавальним інструментарієм зумовлює необхідність обґрунтування економіко-математичного моделювання процесів прийняття управлінських рішень в умовах мінливості, невизначеності та багатомірності ринкового середовища. Постановка проблеми. Вибір управлінського рішення з множини альтернатив істотно обмежується труднощами формування єдиного критерію, який охоплює різні, а в деяких випадках і суперечливі вимоги. Додаткові ускладнення несе необхідність урахування і формалізації невизначеності як вихідних даних, так і цільових установок. Ці обставини призводять до необхідності використання таких моделей опису реальності, які дозволяють обробку великих обсягів даних за умов зростання їх невизначеності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інструментарій теорії нечітких множин та нечіткої логіки на даний час є ефективним засобом формалізації невизначеності в різних галузях діяльності менеджерів: фінансах, економіці, ризик-менеджменті, маркетинговій діяльності та багатьох інших. Ці питання висвітлені в працях таких вчених, як К. Ковальчук, А. Матвійчук, У. Ченг, Л. Лін, M. Уен, З. Куін, Т. Корол та багатьох інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Питання отримання нечіткого відношення переваги на основі сукупності значень декількох критеріїв, виміряних у різних шкалах та розробки науково-методологічного підходу до вибору на їх основі найбільш прийнятних альтернатив в якості управлінського рішення на даний час є недостатньо вирішеними. Постановка завдання. Метою роботи є опис підходів для отримання нечіткого відношення переваги на основі сукупності значень декількох критеріїв, виміряних у різних шкалах та розробка науково-методологічного підходу до вибору на їх основі в якості рішення найбільш прийнятних альтернатив. Викладення основного матеріалу. Розглянуто процедуру прийняття рішень на основі побудови нечіткого відношення переваги з функцією належності, яка відображає ступінь впевненості в перевазі однієї альтернативи над іншою. Вибір альтернативи здійснюється з підмножини строго недомінованих альтернатив, побудованої на основі нечітких відношень переваги. Висновки відповідно до статті. За умови наявності багатьох критеріїв ефективності вибір рішення потрібно здійснювати на основі нечітких відношень переваги. Розроблені науково-методологічні підходи спрямовані на побудову нечітких відношень переваги для зіставлення альтернатив за багатьма критеріями одночасно. Це дозволяє менеджеру сформувати множину Парето-ефективних альтернатив і обрати з них найкращу в якості рішення.

Біографії авторів

Pavlo Mykhailovych Hryhoruk, Khmelnytskyi National University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Automated Systems and Modeling in Economics

Nila Anatoliivna Khrushch, Khmelnytskyi National University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance

Svitlana Serhiivna Grygoruk, Khmelnytskyi National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Automated Systems and Modeling in Economics

Посилання

Kovalchuk, K. F. & Nykytenko, O. K. (2012). Rozrobka modeli upravlinnia finansovymy instrumentamy na rynku z vykorystanniam metodu nechitkoi aproksymatsii [Designing a model for management of financial tools on market with the use of method of the fuzzy approximation]. Neiro-nechitki tekhnolohii modeliuvannia v ekonomitsi – Neural simulation technology in the economy, 1, 161-170 [in Ukrainian].

Cheng, W.-Y., Ender, S. & Sheng-Jung, L. A. (2006). Financial distress pre-warning study by fuzzy regression model of TSE-listed Companies. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. Retrieved from http://web.usm.my/journal/aamjaf/vol%202-2/2-2-5.pdf [in English].

Muzzioli, S., Ruggieri, A. & De Baets B. (2015). A comparison of fuzzy regression methods for the estimation of the implied volatility smile function. Fuzzy Sets and Systems, 266, 131–143 [in English].

Matviichuk, A. V. (2012). Shtuchnyi intelekt v ekonomitsi: neironni merezhi, nechitka lohika [Artificial intelligence in the economy: neural networks, fuzzy logic]. Kyiv: Kyivskyi Natsionalnyi Ekonomichnyi Universytet ineni Vadyma Hetmana [in Ukrainian].

Korol, T. (2012). Fuzzy logic in financial management. Retrieved from: http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/32889.pdf [in English].

Starchenko, L. V., Starovoit, О. V. & Semydotska, I. I. (2012). Vykorystannia metodu nechitkykh mnozhyn dlia diahnostyky ryzyku bankrutstva pidpryiemstva [Using the method of fuzzy sets for diagnostics of the risk of enterprise bankruptcy]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 3, 83-91 [in Ukrainian].

Lan, Y., Zhao, R. & Tang, W. (2011). A bilevel fuzzy principal-agent model for optimal nonlinear taxation problems. Fuzzy Optimization and Decision Making, 10(3), 211-232 [in English].

Shipley, M. F., Johnson, M., Pointer, L., & Yankov N. (2013). A fuzzy attractiveness of market entry (FAME) model for market selection decisions. Journal of the Operational Research Society, 64, 597–610 [in English].

Lin, L., Yuan, X.-H. & Xi, Z.-Q. (2007). Multicriteria fuzzy decision-making methods based on intuitionistic fuzzy sets. Journal of Computer and System Sciences, 73(1), 84–88 [in English].

Wen, M., Qin, Z. & Kang, R. (2011). Sensitivity and stability analysis in fuzzy data envelopment analysis. Optimization and Decision Making, 10(1), 1-10 [in English].

Orlovski, S. (1978). Decision-making with a fuzzy preference relation. Fuzzy Sets and Systems, 1(3), 155-168 [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Hryhoruk, P. M., Khrushch, N. A., & Grygoruk, S. S. (2018). ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ ПЕРЕВАГИ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 92–99. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/125936

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають