ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ

Автор(и)

Ключові слова:

компетентність, облік, обліковий персонал, організація обліку, бухгалтерська професія, етична поведінка

Анотація

Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні процеси в економіці України ставлять нові вимоги до організації обліку за Міжнародними стандартами обліку та звітності, що обумовлює використання компетентнісного підходу формуванні кваліфікаційних вимог до облікових працівників. Постановка проблеми. Розкриття сутності компетенції облікових працівників у контексті дослідження факторів її впливу на ефективне ведення обліку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування та розвитку професії бухгалтера займає одне з ключових місць серед досліджень у наукових колах, якій приділяли і продовжують приділяти все більше уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема О. Бакаєв, І. Білоусова, М. Білуха, П. Безруких, Ф. Бутинець, М. Вебер, С. Голов, С. Дж. Грей, В. Жук, В. Івашкевич, Г. Кірейцев, А. Міхалкевич, О. Петрук, С. Прилипко, Я. Соколов, Л. Чижевська та ін. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Компетентнісний підхід у формуванні професійних вмінь та навичок працівників бухгалтерії є підґрунтям ефективної діяльності бухгалтерської служби. Мета статті: визначити вплив факторів професійної компетенції на стан адаптації облікової служби до міжнародних вимог. Виклад основного матеріалу. Ефективна діяльність облікового персоналу в системі управління підприємством ринкового типу визначається рівнем професіоналізму бухгалтерів не лише у знаннях нормативно-правовових актів та процедурах ведення облікових записів, а й у вмінні вирішувати конструктивні завдання, приймати дієві рішення виробничого, фінансового та інвестиційного характеру, впливати на стратегію розвитку підприємства у конкурентному середовищі та формувати інформаційні продукти для різних груп зацікавлених користувачів. Висновки. Компетентність облікових працівників на базі професійних переваг створює підґрунтя надійного інформаційного середовища для прийняття дієвих управлінських рішень менеджментом підприємств у ринкових умовах.

Біографії авторів

Viktоria Mykolayivna Rozheliuk, Ternopil National Economic University

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting in the Public Sector of the Economy and Services

Olga Mykolaivna Kalchenko, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance

Посилання

Jensen, T. (2006). Finansovyi uchet [Fundamental Accounting Principles]. (Vols. 1). Dnipropetrovsk: Balans Biznes Buks [in Russian].

Ivashkevich, V. B. (1982). Bukhgalterskii uchet v usloviiakh sovershenstvovaniia khoziaistvennogo mekhanizma [Accounting in the conditions of improvement of the economic mechanism]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Lupikova, Е. V. (2006) Istoriia bukhgalterskogo ucheta [Accounting History]. Moscow: KNORUS [in Russian].

Chizhevska, L. V. (Eds.). (2008). Nasledie uchenogo Sbornik predislovii [The heritage of the scientist. Preface collection]. (Vols. 3). Donetsk [in Russian].

Parkhomenko, V. M. (2014) Reformuvannia bukhhalterskoho obliku v Ukraini: metodolohichne ta normatyvne zabezpechennia [Accounting reform in Ukraine: methodological and regulatory support]. Candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Hizhevskyi, V. K., Holovchenko, V. V., Kovalskyi, et al. (2002). Populiarna yurydychna entsyklopediia [Popular legal encyclopedia]. Kyiv: Yurikom Inter [in Ukrainian].

Rozheliuk, V. M. (2013). Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku diialnosti pererobnykh pidpryiemstv [Organization of processing enterprises activity accounting]. Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].

Sokolov, Ya. V. (1985) Istoriia razvitiia bukhgalterskogo ucheta [History of accounting development]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Schneidman, L. Z. (1997). Uroki istorii [Lessons in history]. Bukhgalterskii uchet – Accounting, 12, 82–86 [in Russian].

Horngren, С. T, Foster G., Datar S. M. (2000). Cost Accounting: A Managerial Emphasis (10th ed.). Prentice Hall, Inc. [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Rozheliuk, V. M., & Kalchenko, O. M. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 137–143. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/126229