КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ МІНІСТЕРСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

компетенції, функції, повноваження, державний секретар міністерства, державні службовці, політична нейтральність

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена модернізацією державної служби в сучасній Україні, яка спрямована на забезпечення політичної нейтральності державних службовців. Постановка проблеми. Проблема потребує чіткого визначення компетенцій держсекретаря міністерства, щоб забезпечити політичну нейтральність державних службовців міністерства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В. Авер’янова, Ю. Битяка, О. Валевського, Н. Гончарук, І. Коліушка, О. Пархоменко-Куцевіл, С. Серьогіна, В. Толкованова показав, що дослідження не повною мірою враховують сучасні реалії. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Нами виокремлено питання компетенцій держсекретаря міністерства в сучасній Україні. Постановка завдання - висвітлення дослідження компетенцій держсекретаря міністерства в Україні відповідно до чинних нормативно-правових актів та пропозицій щодо їх удосконалення. Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні держсекретар міністерства обіймає вищу посаду державної служби в державному органі. Доведено, що у Законі України “Про державну службу” акцент зроблено на компетенціях держсекретаря міністерства, які відображають функції з управління персоналом міністерства. У Законі України “Про центральні органи виконавчої влади” акцент зміщено на компетенції, які відображають організаційні функції стосовно роботи апарату міністерства; а також функції з управління персоналом міністерства та територіальних органів міністерства, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства. На нашу думку, компетенції держсекретаря міністерства слід обмежити функціями щодо управління персоналом апарату міністерства та загальноорганізаційними. Висновки. Отже, компетенції держсекретаря міністерства, що відображають: функції з управління персоналом міністерства випливають із Закону України “Про державну службу”; організаційні функції щодо роботи апарату міністерства мають бути відображені у Законі України “Про центральні органи виконавчої влади”. Для цього, необхідно внести зміни до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, відображені у проекті Закону України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про державну службу” від 14 липня 2016 р. № 4526-д.

Біографія автора

Inna Henadiivna Suray, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Senior Researcher, Associate Professor, Professor at the Department of Parliamentary and Political Management

Посилання

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro cherhovi zakhody shchodo dalshoho zdiisnennia administratyvnoi reformy v Ukraini : vid 29 trav. 2001 r. № 345/2001 [Decree of the President of Ukraine On the next steps for the further implementation of administrative reform in Ukraine: from May 29 2001, № 345/2001]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/345/2001 [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro deiaki zakhody shchodo optymizatsii kerivnytstva v systemi tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady : vid 26 trav. 2003 r. № 434/2003 [Decree of the President of Ukraine On Some Measures to Optimize Leadership in the System of Central Executive Bodies: from May 26 2003, № 434/2003]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/434/2003 [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Prymirne polozhennia pro pershoho zastupnyka ministra - kerivnyka aparatu ministerstva : vid 21 serp. 2004 r. № 964/2004 [Decree of the President of Ukraine About the Provisional Provision on the First Deputy Minister - Head of the Ministry's Office: from August 21 2004, № 964/2004]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964/2004 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro derzhavnu sluzhbu : vid 10 hrud. 2015 r. № 889-VIII [Law of Ukraine On the Civil Service: from December 10 2015, № 889-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady : vid 17 berez. 2011 r. № 3166-VI zi zminamy [Law of Ukraine About central executive bodies: from March 17 2011, № 3166-VI]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3166-17/print1478020568592555 [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V., Serohin, S. M., Soroko, V. M. et al. (2011). Etsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration] (Vols. 1-8). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro oholoshennia konkursu na zajniattia vakantnykh posad derzhavnykh sekretariv ministerstv : vid 11 zhovt. 2016 r. № 732-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine About the announcement of the competition for vacancies for state secretaries of ministries: from October 11 2016 № 732-r]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249404460 [in Ukrainian].

Proekt Zakonu Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy u zviazku z pryiniattiam Zakonu Ukrainy “Pro derzhavnu sluzhbu”: vid 14 lyp. 2016 r. #4526-d [Draft Law On amendments to some laws of Ukraine in connection with the adoption of the Law of Ukraine "On Civil Service": dated July 14 2016, № 4526-d]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59725 [in Ukrainian].

Suray, I. G. (2017). Between politics and public service (State secretary of the ministry in Ukraine). Public management, 1(6), 171–177 [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Suray, I. H. (2018). КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ МІНІСТЕРСТВА В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 2(4(12), 163–169. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/126436