РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

управлінські інновації, зовнішньоекономічна діяльність, безпекоорієнтоване управління підприємством, управлінський мікс, драйвер

Анотація

Актуальність теми дослідження. Активізація трансформаційних процесів у зовнішньоекономічних відносинах і необхідність пошуку нових ринків збуту продукції українських промислових підприємств обумовлють актуальність формування нових підходів до забезпечення їх економічної безпеки за рахунок застосування інноваційних управлінських інструментів та методик. Постановка проблеми. Стандартизовані підходи до розгляду управлінських інновацій не відповідають сучасним вимогам гнучкого управління підприємствами, що обумовлює потребу в інноваційних змінах системи управління підприємствами різних сфер, які повинні орієнтуватись на практичну реалізацію основних положень економічної безпеки суб’єктів господарювання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження теорії та методології економічної безпеки суб’єктів господарювання зробили такі вчені, як: Ю. Погорелов, А. Варела-Вака, Р. Гаска, К. Джудит та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють особливості впровадження безпекоорієнтованого управління суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Потребують дослідження інноваційні управлінські підходи до безпосередньої реалізації безпекоорієнтованого управління. Постановка завдання. Формування драйверу реалізації безпекоорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, як управлінської інновації та формалізація процесу його впровадження. Виклад основного матеріалу. Запропоновано виділення драйверу реалізації безпекоорієнтованого управління та обґрунтовано специфіку його формування у межах трьох сфер управління – безпекоорієнтованого, ризикоорієнтованого та традиційних (бюрократичних) підходів. Висновки. Інновації в управлінні повинні підтримувати гнучкість та оперативність управлінської системи в цілому, так і її складових, відповідно формалізація процесу впровадження бекзпекорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств буде здійснювались за рахунок відповідних управлінських рішень у межах основних процесно-функціональних елементів.

Біографії авторів

Yevheny Mykolaiovych Rudnichenko, Khmelnytskyi National University

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Management

Nataliia Ivanivna Havlovska, Khmelnytskyi National University

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Management

Sergey Yosypovych Yadukha, Khmelnytskyi National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economic Theory

Посилання

Pohorelov, Y. S. & Havlovska, N. I. (2016). Formation of the behavioural model of the economic security mechanism functioning concerning foreign economic activities within the system of business management. The Black Sea Scientific Journal of Academic Research, 32, 9-15 [in English].

Varela-Vaca, A. J., Gasca, R. M. (2014). Formaliza-tion of security patterns as a means to infer security controls in business processes. Logic Journal of the IGPL, 23, 1, 57-72 [in English].

Judit, K. (2012). Competition law and consumer protection. Hague: Kluwer Law International [in English].

Statystychnyi zbirnyk “Zovnishnia torhivlia Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2013 rotsi” [Statistical Bulletin "Foreign trade of Ukraine in goods and services in 2013"]. (2014). Kyiv: DP “Informatsiino-analitychne ahenstvo”. Re-trieved from http://www.ukrstat.gov.ua /druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk “Zovnishnia torhivlia Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2016 rotsi” [Statistical Bulletin "Foreign trade of Ukraine in goods and services in 2016"]. (2017). Kyiv: DP “Informatsiino-analitychne ahenstvo”. Re-trieved from http:// www.ukrstat.gov.ua /druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm [in Ukrainian].

Zachko, O. (2015). Metodolohichnyi bazys bezpeko-oriientovanoho upravlinnia proektamy rozvytku skladnykh system [Methodological basis of safety-oriented project management of complex systems]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of Development of Complex Systems, 23 (1), 51-55 [in Ukrainian].

Havlovska, N. I. (2016). Ekonomichna bezpeka zovnishnoekonomichnoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv: otsiniuvannia, modeliuvannia, mekhanizm zabezpechennia [Economic security of foreign economic activity of industrial enterprises: evaluation, modeling, mechanism of provision]. Khmelnytskyi: FOP Melnyk A. A. [in Ukrainian].

Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic Terms and Glossary]. (2015). DSTU ISO 9000:2007 from 1st of July 2016. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Rudnichenko, Y. M., Havlovska, N. I., & Yadukha, S. Y. (2018). РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 88–94. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/131461

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ