ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, інновації, персоніфікований капітал, винаходи, джерела фінансування

Анотація

Актуальність теми дослідження. Зростає значення формування інтелектуального капіталу та його раціонального використання з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств. Постановка проблеми. Аналіз інноваційної активності вітчизняних підприємств свідчить про наявність суттєвих проблем, пов’язаних з відсутністю ефективного управління інтелектуальним капіталом підприємств. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти формування інтелектуального капіталу досліджували провідні вчені: В. Геєць, О. Грішнова, О. Кендюхов, О. Кузьмін та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують додаткового дослідження напрямки формування складових інтелектуального капіталу підприємств. Постановка завдання. Метою статті є дослідження тенденцій у формуванні інтелектуального капіталу та їх вплив на інноваційний розвиток вітчизняних підприємств. Виклад основного матеріалу. Проведене дослідження виявило наявність негативних тенденцій щодо формування та використання складових інтелектуального капіталу підприємства: персоніфікованого, техніко-технологічного, інфраструктурного, клієнтського, марочного. Спостерігається зниження кількості фахівців, спроможних здійснювати наукові дослідження та реалізувати інноваційні розробки. Зменшується кількість зареєстрованих охоронних документів на винаходи і корисні моделі. Ці процеси призвели до гальмування інноваційної активності вітчизняних підприємств. Негативний вплив на зазначені процеси має також обмеженість джерел фінансування інноваційної діяльності. Висновки. Проблема формування окремих складових інтелектуального капіталу напряму залежить від фінансових можливостей підприємства, які в сучасних кризових умовах значно обмежені. Необхідна державна підтримка зазначених процесів шляхом формування відповідного законодавчого, податкового, кредитного, інфраструктурного забезпечення процесів формування інтелектуального капіталу підприємств.

Біографія автора

Valentina Grygorivna Semenova, Odessa National Economic University

Doctor of Economics, Associated Professor, Associated Professor at the Department of Enterprise Economics and Entrepreneurship Organization

Посилання

Gonta, O. I. (2015). Innovatsiynyy ta promyslovyy aspekty mizhrehionalnoyi konverhentsiyi v Ukrayini. [Innovative and industrial aspects of interregional convergence in Ukraine]. Scientific Bulletin of Polissia, 4(4), 26-31 [in Ukrainian].

Kendyukhov, O. V. (2008). Efektyvne upravlinnya in-telektualnym kapitalom [Effective intelligent capital management]. Donetsk: DonIEE [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [The official website of the State Service of Intellectual Property of Ukraine]. www.uipv.org. Retrieved from http://www.uipv.org/ [in Ukrainian].

Kovalenko, L. O. (2017). Strukturni zminy kapitalu pidpryyemstv bazovykh haluzey ekonomiky ta yikh vplyv na innovatsiyno-investytsiynu aktyvnist [Structural Changes in the Capital of Enterprises of the Basic Industries of the Economy and Their Influence on Innovation-Investment Activity]. Scientific Bulletin of Polissia, 2(10), 1, 97-104 [in Ukrainian].

Kundenko, A. V., Moroz, N. V., Logvinenko, A. I. (2012). Vykorystannya innovatsiynoyi stratehiyi v systemi antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom [Use of innovation strategy in the system of crisis management of the enterprise]. Scientific journal CHIIUU, 3(15), 130-137 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Semenova, V. G. (2018). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 95–99. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/131472

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ