РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

кооперативна модель, національне господарство, розвиток, євроінтеграція

Анотація

Актуальність теми дослідження визначається тим, що кооперативні форми господарювання органічно притаманні сучасному суспільству і сприяють його прогресивному економічному розвитку. Формування кооперативного сектора національної економіки дозволяє реалізувати підприємницьку ініціативу громадян, забезпечити зайнятість широких верств населення та посилити їх соціальний захист. Постановка проблеми. Кооперативна форма господарювання визнана у всіх державах - членах Європейського Союзу. Інтеграція українського кооперативного руху в європейський потребує визначення його стратегічних напрямів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії, методології та історії розвитку кооперативного руху зробили багото вітчизняних вчених. Утім потребує подальшого дослідження європейський досвід кооперативного руху з метою його адаптації до українських умов. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують дослідження нові вимоги, визначені Угодою про асоціацію до галузей національної економіки, яким притаманна кооперативна форма організації господарської діяльності. Постановка завдання. Дослідження особливостей інституціональних форм кооперативних організацій та їх об’єднань у країнах Європейського Союзу з метою їх адаптації та імплементації в Україні. Викладення основного матеріалу. У статті кооперативна модель національного господарства представлена, як кооперативна форма організації сегменту фінансово-кредитної сфери, а також галузей виробництва, обміну і споживання, взаємопов'язаних між собою поділом праці, яка є тривимірною (вертикальна, горизонтальна інтеграція, розвиток у часі). Висновки. На відміну від європейської практики, українські кооперативні об’єднання обмежені лише сферами споживчої, сільськогосподарської та кредитної кооперації. Причому їх розвиток недостатньо узгоджується і координується. Інтегрованою у міжнародний і Європейський кооперативний альянси лишається тільки Укоопспілка. Україна потребує створення реально діючого національного кооперативного альянсу, об’єднання його членів та їх активної інтеграції у міжнародні та європейські організації.

Біографія автора

Oleksandr Vasylovych Manzhura, Higher Educational Establishment of Ukoopspole "Poltava University of Economics and Trade"

Doctor of Economics, Vice-Rector for Research and Teaching, Department of Economic Theory and Applied Economics

Посилання

Zakon Ukrainy pro Uhodu pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: pryinyatyi 16 Veresnia 2014, № 1678-VII [Law of Ukraine about the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand: from September 16 2014, № 1678-VII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].

Balyuk, I. A. (2016). Normy Statutu Yevropeiskoho kooperatyvnoho tovarystva yak oriientyr vdoskonalennia ukrainskoho zakonodavstva pro kooperatyvy [The norms of the Statute of the European Cooperative Society as a benchmark for improving the Ukrainian legislation on cooperatives]. Istoryko-politychni studii - Historical and political studies, 2, 5-13 [in Ukrainian].

Petrov, R. I. & Mialo, E. V. (2014). Yevropeiskyi vektor intehratsiinoho rozvytku Ukrainy: perspektyvy realizatsii natsionalnykh ekonomichnykh interesiv [European vector of integration development of Ukraine: perspectives of realization of national economic interests]. Molodizhnyi naukovyi visnyk UABS NBU, Seriia: Ekonomichni nauky – Youth scientific bulletin of the UASB NBU, Series: Economic sciences, 7, 668-677 [in Ukrainian].

Manzhura, O. V. (2014). Problemy i perspektyvy stanovlennia kooperatyvnoi modeli natsionalnoho hospodarstva [Problems and prospects of formation of a cooperative model of national economy]. Zaporizhzhia: KPU [in Ukrainian].

Hryhorieva, S. V. (2010). Spozhyvcha kooperatsiia krain svitu: zarubizhnyi dosvid ta problemy yoho vprovadzhennia v Ukraini [Consumer cooperation of the countries of the world: foreign experience and problems of its introduction in Ukraine]. Ukrainska kooperatsiia - Ukrainian cooperation, 3. Retrieved from http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/grigorjeva.htm [in Ukrainian].

Artemenko, I. A. (2008). Stan i tendentsii rozvytku ukrainskoi kredytnoi kooperatsii v krainakh svitu [Status and trends of Ukrainian credit cooperation in the countries of the world]. Ukrainska kooperatsiia - Ukrainian Cooperation, 1. Retrieved from http://www.ukrcoop-journal.com.ua/ [in Ukrainian].

Artemenko, I. A. (2009). Rol kooperatsii v rozvytku sotsialnoho partnerstva u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu ta v Ukraini [The Role of Cooperation in the Development of Social Partnership in the Countries of the European Union and in Ukraine]. Ukrainska kooperatsiia - Ukrainian Cooperation, 2. Retrieved from: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/ [in Ukrainian].

Cooperatives Europe. (2017). coopseurope.coop. Re-trieved from: https://coopseurope.coop/ [in English].

Bondarchuk, V., Alkoley, J. & Moldovan, L. (2011). Dosvid Kanady ta krain YeS u sferi polityky z pidtrymky rozvytku silskohospodarskykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv [Experience of Canada and EU in Policy Supporting the Development of Agricultural Service Cooperatives]. Kyiv: CBIE. Retrieved from http://agroconf.org/sites/default/files/dosvid-kanady-es-polityky-pidtrymky-sh-obslugovujuchy-kooperatyviv1_0.pdf [in Ukrainian].

Bondarchuk, V., Alkoley, G. R & Moldovan, L. (2011). Analitychne doslidzhennia. Dosvid Kanady ta krain YeS u sferi polityky z pidtrymky rozvytku silskohospodarskykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv [Analytical research. Experience of Canada and EU countries in the policy of supporting the development of agricultural servicing cooperatives]. Kyiv: CBIE. Retrieved from http://agroconf.org/sites/default/files/dosvid-kanady-es-polityky-pidtrymky-sh-obslugovujuchy-kooperatyviv1_0 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Manzhura, O. V. (2018). РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 129–134. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/132573

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ