ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОУЧИНГУ

Автор(и)

Ключові слова:

коучинг, управління, людські ресурси, компетенція, система управління, туристичне підприємство

Анотація

Актуальність теми дослідження. В новітніх умовах конкурентної боротьби економічне зростання туристичних підприємств обумовлюються впровадженням дієвої системи управління людськими ресурсами. Постановка проблеми. Пошук ефективних технологій управління людськими ресурсами спонукає до використання коучингу, що сприяє розкриттю та максимізації потенціалу працівників з метою підвищення конкурентного статусу туристичного підприємства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням коучингу у сфері управління людськими ресурсами присвячено значні теоретичні напрацювання як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Е. Гранта, М. Данилової, М. Дауні, Дж. Коула, Д. Клаттербака, Дж. Уітмора, П. Форсифа. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на розгорнуту теоретичну базу, поза увагою залишилась розробка практичного підходу до системи управління персоналом туристичного підприємства на основі коучингу. Постановка завдання. З огляду на зазначене, метою статті є розробка інтегрованого підходу дo формування системи управління людськими pесуpсами туристичного підприємства з використанням коучингу. Виклад основного матеріалу. У статті викладено сутність коучингу як інтегрованої технології розвитку компетенцій персоналу. Для синтезу кoнкpетнoї стpуктуpи системи упpaвлiння пеpсoнaлoм обгрунтовано метoдoлoгiю пpoектувaння систем упpaвлiння з oптимaльними iєpapхiями нa oснoвi секцiйних функцiй витpaт. Запропоновано кoнцептуaльний підхід пpoцесу упpaвлiння людськими pесуpсaми туристичного пiдпpиємствa з викopистaнням сaтелiтнoї мoделi кoучингу. Висновки. Запропонована система управління людськими ресурсами туристичного підприємства з використанням коучингу дає змогу побудувати оптимальну ієрархію людських ресурсів підприємства та розробити конфігурацію коучингової системи й ефективні сценарії реінжинірингу організаційної структури.

Біографії авторів

Borys Olehovych Yazlyuk, Ternopil National Economic University

Doctor of Economics, Professor, Dean of Agrarian Economics and Management Faculty, Professor at the Department of Accounting, Economic and Legal Support of Agricultural Business

Ruslan Feoktystovych Brukhanskyi, Ternopil National Economic University

Doctor of Economics; Professor, Head of the Department of Accounting and Economical and Legal Support of Agricultural Business

Maryna Borysivna Nahara, Ternopil National Economic University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of International Tourism and Hotel Business

Посилання

Clutterbuck, D. & Megginson, D. (2014). Coaching at Work. New York: The Free Press [in English].

Whitmore, J. (2015). Coaching for Performance. London: Kogan Page [in English].

Havkalova, N. L. & Markova, N. S. (2012). Fopmuvannia ta vykopystannia intelektualnoho kapitalu [Formation and Use of Intellectual Capital]. Kharkiv: KhNEU [in Ukrainian].

Mishin, M. P. (2014). Optimalnye iepapkhii uppavleniya v ekonomicheskikh sistemakh [Optimal control systems in economic systems]. Moscow: PMCOFT [in Russian].

Voronin, A. A. (2013). Model optimalnogo uppavleniya stpuktupnymi izmeneniyami opganizatsionnoy sistemy [The model of the optimal control of the structural changes in the opranizatsionnoy system]. Avtomatika i telemekhanika – Automatics and Telemechanics, 8, 136-150 [in Russian].

Cole, J. (2015). A Handbook of Human Resource Management Practice, 10th edition. Oxford: Blackwell [in English].

Downey, M. (2016). Coaching: Toward Effective Supervision. Englewood Cliffs: Prentice Hall [in English].

Yazliuk, B. O. &. Yazliuk, H. Ya (2012). Analiz ta kompleksna otsinka diiuchoho mekhanizmu formuvannia profesiinoi kompetentnosti personalu [Analysis and comprehensive assessment of the existing mechanism for the formation of professional competence of staff]. Stalyi rozvytok ekonomiky - Sustainable development of the economy, 4, 281-288 [in Ukrainian].

Yazliuk, B. O. &. Yazliuk, H. Ya (2012). Diahnostyka rivnia profesiinoi kompetentnosti personalu u protsesi realizatsii misii derzhavnoho orhanu [Diagnostics of the level of professional competence of the personnel in the process of realization of the mission of the state body]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, 4, 281-288 [in Ukrainian].

Yazliuk, B. O. & Butov, A. M. (2012). Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii bezperervnoho pidvyshchennia profesiinoi kompetentnosti personalu v protsesi realizatsii misii derzhavnoho orhanu [The use of innovative technologies for the continuous improvement of the professional competence of personnel in the process of implementing the mission of a state body]. ]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, 4, 281-288 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Yazlyuk, B. O., Brukhanskyi, R. F., & Nahara, M. B. (2018). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОУЧИНГУ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 29–35. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139438

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ