МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

економічна безпека, водний транспорт, модель безпеки підприємства, механізм економічної безпеки

Анотація

Актуальність теми дослідження проблем організації системи економічної безпеки на підприємствах водного транспорту обумовлюється тим, що вона безпосередньо пов’язана зі впливом на життям та здоров’я людей. Постановка проблеми. В умовах нестабільності виникає необхідність забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту для їх економічної стабілізації та попередження банкрутства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Достатньо дослідженими є проблеми сутності, чинників та складових економічної безпеки. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують додаткового дослідження практичні питання формування внутрішньо організаційного механізму економічної безпеки з урахуванням специфіки водного транспорту. Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці механізму забезпечення економічної безпеки на основі використання методів діагностування загроз та прийомів економічного оцінювання профілю і рівня економічної безпеки та обґрунтування створення адаптаційної моделі економічної безпеки. Виклад основного матеріалу. Здійснено побудову профілів економічної безпеки для трьох українських портів, проведено аналіз, на основі якого розроблено модель економічної безпеки Миколаївського морського торгівельного порту та розроблено практичні рекомендації щодо підвищення рівня його економічної безпеки. Висновки. Представлена методика дослідження профілю економічної безпеки створює практичну можливість формування механізму, методів та інструментів забезпечення належного рівня економічної безпеки компаній водного транспорту в інтервалі від критичного до абсолютного.

Біографія автора

Ihor Mykolaiovych Averichev, State University of Infrastructure and Technologies

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management and Economics of Water Transport

Посилання

Arefieva, O. V., Kuzenko, T. B. (2009). Ekonomichni osnovy formuvannia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky [Economic basics of formation of the financial component of economic security]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual problems of economics 1(91), 98 – 104 [in Ukrainian].

Heiets, V. M., Kyzym, M. O., Klebanova, T. S., Cherniak, O. I. (2006). Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]. Kharkiv [in Ukrainian].

Hryshko, N. Y. (2013) Formuvannia otsinochnykh parametriv skladovykh ekonomichnoi bezpeky mashynobudivnoho pidpryiemstva [Formation of the evaluation parameters of the components of the economic security of a machine-building enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen - Bulletin of social and economic research, 1(48), 62-69 [in Ukrainian].

Kozachenko, H. V., Ponomarov, V. P., Liashenko, O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of an enterprise: the essence and mechanism of provision]. Кyiv: Libra [in Ukrainian].

Kravchuk, О. Y., Kravchuk, P. Y. (2008). Diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia korporatyvnoi bezpeky pidpryiemstva [Diagnostics and mechanism of enterprise corporate security]. Lutsk: Nadstyria [in Ukrainian].

Shelukhin, M. L. (2011). Zahrozy ekonomichnoi bezpeky v transportnii sferi: vyznachennia ta klasyfikatsiia [Threats to economic security in the transport sector: identification and classification]. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy - Journal of the Academy of Advocacy of Ukraine, 12(3), 56-61 [in Ukrainian].

Gilad, B. (2013). Industry Risk Management: CI’s Next Step. Competitive Intelligence Magazine, 4(3), Retrieved from http://www.academyci.com [in English].

Scott, D. A. (2009). What’s next for innovation? Chief Executive Magazine. chiefexecutive.net. Retrieved from www.chiefexecutive.net [in English].

Fedonin, O. S., Riepina, I. M., Oleksiuk, O. I. (2004). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential of the enterprise: formation and evaluation]. Кyiv: КNЕU [in Ukrainian].

Palyvoda, O. M., & Plavan, V. P. (2016). Otsiniuvannia synerhetychnoho efektu formuvannia klasternykh orhanizatsiinykh struktur [Evaluation of the synergetic effect of forming cluster organizational structures]. Ekonomichnyi chasopys - Economic journal, 158, 3-4(2), 48-51 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Averichev, I. M. (2018). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 47–53. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139498

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ