ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІРИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Максим Вікторович Дубина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5305-7815
  • Олена Сергіївна Жук Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9016-1232
  • Людмила Михайлівна Бондаренко Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8622-6729

Ключові слова:

довіра, інститут довіри, ринок фінансових послуг, інституціоналізація, інститут фінансової довіри, інститут

Анотація

Актуальність теми дослідження. Ринок фінансових послуг є невід’ємною складовою національного господарства країни, здійснює значний вплив на її економічний розвиток, постійно вимагає удосконалення середовища функціонування фінансових посередників. Постановка проблеми. Такий ринок не може розвиватися без підвищення рівня довіри між основними його суб’єктами. Саме тому питання пізнання особливостей формування довіри у його межах стають актуальними і вимагають реалізації нових досліджень. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Довіра як складний об’єкт дослідження розглядається зарубіжними та вітчизняними вченими, до яких варто віднести таких: Алімпієв Є., Де Сото Е., Ібрагімова Д. Х., Жуковська Є. В., Кузьмін О.Є., Паніотто В., Фукуяма Ф., Яременко О. Л. Ринок фінансових послуг вивчається вченими вже тривалий час, серед яких необхідно виділити наступних: Бобров Є. А., Бондаренко Є. П., Вишивана Б. М., Красовський С. С., Рязанова Н. С., Смагін В. Л., Юрій С. І. Виділення недосліджених частин загальної про-блеми. Проте, на сьогодні недостатньо вивченими залишаються питання формування інституту довіри у межах ринку фінансових послуг та дослідження особливостей функціонування саме фінансової довіри, що існує на такому ринку. Постановка завдання. Метою роботи є ідентифікація основних особливостей формування інституту довіри на ринку фінансових послуг. Виклад основного матеріалу. У статті проведено детальний аналіз процесу формування інституту довіри на ринку фінансових послуг, визначено особливості такого процесу, детально визначено специфічні риси формування довіри у межах економічних систем, описано її онтологічну єдність з ринком фінансових послуг. Також проведено дослідження процесу інституціоналізації з визначенням його сутності, що дозволило описати процес формування фінансової довіри як окремого інституту. Висновки. У статті визначені та ґрунтовно проаналізовані особливості формування інституту довіри на ринку фінансових послуг.

Біографії авторів

Максим Вікторович Дубина, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Олена Сергіївна Жук, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки та фінансів підприємства

Людмила Михайлівна Бондаренко, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу та реклами

Посилання

Алімпієв, Є. Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в післякризовій економіці / Є. Алімпієв // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 4 (37). – С. 96-103.

Де Сото, Э. Загадка капитала: почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Эрнандо де Сото. – М. : Олимп-Бизнес, 2004. – 263 с.

Дубина, М. В. Застосування системного підходу до дослідження ринку фінансових послуг / М. В. Дубина // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 261-266.

Ибрагимова, Д. Х. Доверие населения фінансовім институтам: концептуализация, операционализация, измерение / Д. Х. Ибрагимова // Банковское дело. – 2011. – № 9. – С. 24-30.

Иванова, Р. Х. Доверие как ключевой фактор партнерства в бизнесе / Р. Х. Иванова // Проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 51-55.

Жуковская, Е. В. Доверие как норма и процесс ее институционализации / Е. В. Жуковская // Бізнес Інформ. – 2011. – № 8. – С. 214-216.

Кузьмін, О. Є. Довіра як економічна категорія / О. Є. Кузьмін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 100-104.

Наркізов, М. М. Ключові фактори забезпечення стабільності функціонування соціально-економічної системи / М. М. Наркізов // Бізнес Інформ. – 2015. – № 3. – С. 18-22.

Паєнтко, Т. В. Фіскальне регулювання фінансових потоків в інституціональній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 „Гроші, фінанси і кредит‖ / Т. В. Паєнтко. – Київ, 2014. – 33 с.

Полтерович, В. М. Трансплантация экономических институтов [Электронный ресурс] / В. М. Полтерович // Экономическая наука современной России. – 2001. – № 1. – Режим доступа: http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/2001.pdf.

Рекуненко, І. І. Методологічні засади досліджен-ня процесів становлення та розвитку інфраструктури фінансового ринку України / І. І. Рекуненко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 10-13.

Рязанова, Н. С. Институт финансового эккаунтинга (счетоводства) в архитектуре финансово-экономических институтов ифнормационного общества / Н. С. Рязанова // Проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 226-239.

Смагін, В. Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки: монографія / В. Л. Смагін. – К. : КНЕУ, 2008. – 232 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Дубина, М. В., Жук, О. С., & Бондаренко, Л. М. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІРИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 91–99. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139582

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають