МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

маркетинговий аналіз, методика дослідження, прогнозування розвитку ринку, ринок торгівельного обладнання, промислове підприємство

Анотація

Актуальність теми дослідження. Швидкі темпи розвитку ринку торгівельного обладнання (ТО) та високий ступінь його динамічності зумовлює потребу комплексного маркетингового аналізу і прогнозування розвитку даного ринку з метою забезпечення керівництва промислових підприємств необхідною інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень. Постановка проблеми. Аналітичне оцінювання ринку ТО потребує розробки дієвої методики дослідження із врахуванням специфіки та особливостей його розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання ТО в роботі сучасних закладів торгівлі розглядають такі автори як: В. Апопій, П. Балабан, І. Копич, О. Нестуля, Н. Ситник та ін. Вагомий внесок у дослідження процесу маркетингового аналізу ринку зробили такі науковці як: І. Ансофф, Н. Бутенко, А. Войчак, В. Герасимчук, О. Зозульов, Ф. Котлер, Є. Крикавський, Н. Косар, С. Косенков, О. Мних, А. Павленко, В. Полторак, А. Старостіна, А. Федорченко, Н. Чухрай та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте науковцями недостатньо уваги приділяється проблемам дослідження ринку ТО, зокрема розробці методики комплексного аналізу та прогнозування розвитку даного ринку. Постановка завдання. Метою статті є розробка методичних засад аналізу і прогнозування розвитку ринку ТО. Виклад основного матеріалу. У статті розглядаються особливості ринку ТО. Обґрунтовується методичний підхід аналізу і прогнозування розвитку досліджуваного ринку та пропонується структурно-логічна схема його аналітичного оцінювання. Конкретизуються напрямки, методи та об’єкти аналізу для кожного з підетапів дослідження ринку ТО. Висновки. Здійснення комплексного аналізу і прогнозування розвитку ринку ТО відповідно до запропонованої у статті методики дозволить керівництву підприємств-виробників ТО детермінувати цільові ринки, а також сформувати дієву стратегію інноваційного розвитку та механізм її реалізації.

Біографії авторів

Валентина Олександрівна Морохова, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу

Вікторівна Ольга Бойко, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Людмила Василівна Борзаковська, Луцький національний технічний університет

аспірант кафедри маркетингу

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / І. Копич, О. Нестуля, В. Апопій [та ін.]; за ред. В. Апопія, П. Балабана. – Львів : Новий світ, 2014. – 565 с.

Ситник, Н. С. Модернізація внутрішньої торгівлі : монографія / Н. С. Ситник; [за ред. В. Апопія]. – Львів : Новий світ, 2013. – 318 с.

Котлер, Ф. Основы маркетинга. 5-е европейское изд / Ф. Котлер, А. Гари. - М. : Вильямс, 2015. - 752 c.

Старостіна, А. О. Міжнародні маркетингові дослідження та управління ризиками – важливі чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип. 26. – 2011. – С. 14–26.

Федорченко, А. В. Сучасні виклики розвитку теорії маркетингу і маркетингових досліджень / А. В. Федорченко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 24-25 вересня 2015. - Суми : ФОП Ткачов О.О., 2015. - С. 185-187.

Глобальній індекс розвитку торгівлі 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index/2017

Пєтєшова, Т. А. Діагностичні підходи до визначення рівня інтенсивності конкуренції на галузевому ринку / Т. А. Пєтєшова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 4 (2). - С. 111-117.

##submission.downloads##

Як цитувати

Морохова, В. О., Бойко, В. О., & Борзаковська, Л. В. (2018). МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 191–198. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139860