ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Світлана Геннадіївна Суворова Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7089-2524
  • Юрій Михайлович Карпенко Чернігівський національний технологічний університет, маркетингу, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3117-2174
  • Вікторія Вікторівна Жидок Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3706-9346

Ключові слова:

маркетингові дослідження, ефективність маркетингових досліджень, цінність інформації, економічна ефективність, результативність, управлінські рішення

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової невизначеності все більшої актуальності набувають маркетингові дослідження, які виступають інформаційним базисом в системі управління підприємством. Важливим є питання оцінки ефективності проведених маркетингових досліджень, що визначає доцільність їх застосування. Постановка проблеми. Проведення маркетингових досліджень передбачає значні фінансові витрати, які повинні бути виправданими. З метою отримання об’єктивної інформації для прийняття багатогранних управлінських рішень та ефективного вкладення коштів у відповідні маркетингові заходи необхідно проводити аналіз ефективності маркетингових досліджень. Однак, на сьогоднішній день питання оцінки ефективності маркетингових досліджень є недостатньо розкритим. Аналіз останніх досліджень і публікацій. На дослідженні питання оцінки ефективності маркетингових досліджень зупинилися такі вітчизняні та зарубіжні науковці як Г. Ассель, Г. Л. Багієв, О. В. Зозульов, І. О. Зюкова, В. П. Лисенко, С. А. Солнцев, А. В. Федорченко та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогоднішній день не існує комплексної системи оцінки результатів маркетингових досліджень, що зменшує значимість даного маркетингового інструментарію в практичній діяльності підприємства. Постановка завдання. Стаття покликана удосконалити систему оцінки результатів маркетингових досліджень. Виклад основного матеріалу. У статті проведено порівняльний аналіз існуючих підходів до оцінки ефективності маркетингових досліджень. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності маркетингових досліджень. В межах запропонованого підходу наведено методику розрахунку показника результативності маркетингових досліджень, наведено показники оцінювання їх економічного ефекту, запропоновано розрахунок економічної ефективності маркетингових досліджень. Висновки. Ефективність маркетингових досліджень запропоновано визначати за допомогою показників результативності та економічної ефективності, які відображають прямі та непрямі результати маркетингових досліджень. Запропоновані заходи дозволять підприємствам самостійно здійснювати оцінку результатів проведених маркетингових досліджень в своїй практичній діяльності.

Біографії авторів

Світлана Геннадіївна Суворова, Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Юрій Михайлович Карпенко, Чернігівський національний технологічний університет, маркетингу

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

Вікторія Вікторівна Жидок, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, завідувач кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

Посилання

Лисенко, В. П. Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу: дис. кандидата екон.наук: 08.00.03 / Лисенко Вадим Пет-рович. – Київ, 2005. – 202 с.

Зозулѐв, А. В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: учеб. пособие / А. В. Зозулѐв, С. А. Солнцев. – М. : Рыбари; К. : Знания, 2008. – 643 с. – (Высшее образование ХХІ века).

Зюкова, І. О. Технологія аналізу ринку / І. О. Зюкова // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 200 (том IV). – С. 1039-1048.

Багиев, Г. Л. Маркетинг / Г. Л. Багиев, В.М. Тарасевич. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М. : Интер, 2005. – 733 с.

Ассель, Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассель. – М. : Инфра-М, 2001. – 803 с.

Федорченко, А. В. Система маркетингових досліджень: монографія / А. В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Суворова, С. Г., Карпенко, Ю. М., & Жидок, В. В. (2018). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 199–204. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139870