РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

Ключові слова:

спроможність, територіальна громада, органи місцевого самоврядування

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах децентралізації влади актуальним є формування спроможності територіальних громад, на які покладено відповідальність за забезпечення сталого розвитку відповідної території, створення умов, що забезпечують високу якість життя населення. Постановка проблеми. Переважна більшість новостворених територіальних громад не володіє достатнім потенціалом для виконання повноважень, тому зростає невдоволення населення рівнем життя та якістю надання послуг. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий внесок у формування дієвого місцевого самоврядування в Україні зробили: О. Васильєва, Т. Кравченко, І. Козюра, В. Мамонова і фахівці з децентралізації: А. Ткачук, В. Негода, М. Пітцик та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребує дослідження здатність органів місцевого самоврядування забезпечити спроможність територіальних громад. Постановка завдання. Формування оціночних критеріїв для дослідження діяльності органів місцевого самоврядування та розробка на їх основі практичних інструментів формування та розвитку спроможності територіальних громад. Виклад основного матеріалу. В статті проведено аналіз діяльності органів місцевого самоврядування на рівні об’єднаних територіальних громад шляхом дослідження оціночних критеріїв визначення їхньої організаційної спроможності, параметрів втручання у їх діяльність та готовності до реформування. З’ясовано, що основними проблемами, які заважають розвитку спроможності є: низький рівень організаційної спроможності органів місцевого самоврядування, відсутність організаційної стратегії й організаційних процесів, низький рівень зацікавленості та обізнаності процесами реформування місцевого самоврядування, слабке співвідношення між організаційною структурою та стратегічними цілями і завданнями тощо. Висновки. Запропоновано формувати та розвивати спроможність об’єднаних територіальних громад в Україні шляхом використання комплексної методології формування політики, заснованої на доказах для пошуку шляхів і використання практичних інструментів формування та розвитку спроможності громад.

Біографії авторів

Iryna Mykolaivna Gryshchenko, National University of Life and Environmental Sciences Ukraine

Doctor of Public Administration, Professor of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education

Mariia Mykhailovna Kulaiets, National University of Life and Environmental Sciences Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education

Посилання

Cheers, B., Cock, G., Hylton, K., Kruger, M. & Trigg, H. (2015). Measuring Community Capacity. Proceedings of the International Conference on Engaging Communities. Brisbane [in English].

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia: Khartiia; Rada Yevropy vid 15.10.1985 [European Charter of Local Self-Government: Charter; Council of Europe from 15.10.1985]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad: vid 8 kvitnia 2015 r., № 214 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Methodology for the formation of capable territorial communities: from April 8 2015, № 214]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: vid 1 kvitnia 2014 r., № 333-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine: from April 1 2014, № 333-p]. (2015). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine, 24 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Gryshchenko, I. M., & Kulaiets, M. M. (2018). РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 98–104. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/140240

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ