УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність ЗВО, фактори конкурентоспроможності, конкурентні переваги, управління конкурентоспроможністю

Анотація

Актуальність теми дослідження. Особлива роль при формуванні конкурентоспроможної національної економіки належить системі вищої освіти та окремим ЗВО (закладам вищої освіти), оскільки саме вони визначають рівні людського капіталу та інтелектуального потенціалу нації. Крім того, достатній рівень конкурентоспроможності (КС) вітчизняних ЗВО є необхідною умовою інтеграції системи вищої освіти України в єв-ропейський освітній простір. Постановка проблеми. Діяльність ЗВО в Україні відбувається під впливом значної кількості чинників, які посилюють конкурентну боротьбу на ринку освітніх послуг та значно ускладнюють процес управління КС ЗВО. Зазначені обставини актуалізують пошук напрямів вдосконалення процесу управління КС ЗВО. Аналіз останніх досліджень і публікацій. КС ЗВО, як об’єкт досліджень економістів, зустрічається в працях науковців: Бачинської О. М., Воробйової К.О. Грищенка І. М., Дудка П. М., Іванова Ю. В., Нефедової Т. М., Прус Л. Р., Салогубової В. М., Тарасенко І. О. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо дослідженим у науковій літературі залишається питання визначення послідовності етапів управління КС ЗВО. Постановка завдання. Дослідження сутності категорії КС ЗВО; визначення послідовності етапів управління КС ЗВО. Виклад основного матеріалу. У статті досліджено сутність та запропоновано визначення категорії конкурентоспроможності ЗВО. Сформовано послідовність етапів управління КС ЗВО, що передбачає вибір конкурентної стратегії ЗВО за результатами оцінювання чинників зовнішнього середовища та факторів КС ЗВО. Висновки. Основними перевагами пропонованої послідовності етапів управління КС ЗВО є: забезпечення моніторингу стану зовнішнього середовища та факторів КС ЗВО; можливість вибору конкурентної стратегії.

Біографія автора

Nataliia Volodymyrivna Tsymbalenko, Kyiv National University of Technologies and Design

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance and Financial and Economic Security

Посилання

Zakon Ukrainy Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: vid 19 chervnia 2003, № 964-IV, zi zminamy ta dopovnenniamy [Law of Ukraine on the Fundamentals of National Security of Ukraine: from June 19 2003, № 964-IV, with amendments and supplementments]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/964-15 [in Ukrainian].

Bachynska, O. M. (2014). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu vyshchykh navchalnykh zakladiv na zasadakh formuvannia yakosti osvitnikh posluh [Managing competitiveness of higher educational institutions on the basis of forming the quality of educational services]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Vorobiova, K. O. (2016). Vyznachennia efektyvnykh metodiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyshchoho navchalnoho zakladu [Determination of effective methods for increasing the competitiveness of a higher educational institution]. Akademichnyi ohliad –Academic Review, 1 (44), 95-100 [in Ukrainian].

Hryshchenko, I. M., Tarasenko, I. O., Nefedova, T. M. (2015). Stratehichni priorytety ta formy innovatsiinoho rozvytku VNZ Ukrainy v konteksti zabezpechennia konkurentospromozhnosti [Strategic priorities and forms of innovation development of universities of Ukraine in the context of ensuring competitiveness]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 2, 16-21 [in Ukrainian].

Dudko, P. M. (2015). Stratehichne upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom na osnovi konkurentnykh perevah [Strategic management of higher education on the basis of competitive advantages]. Extended abstract of can-didate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ivanov, Yu. V. (2010). Problemy konkurento-spromozhnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy: teoriia i praktyka [Problems of Competitiveness of Higher Educational Institutions of Ukraine: Theory and Practice]. Poltava: RVV PUET [in Ukrainian].

Prus, L. R. (2008). Upravlinnia konkurento-spromozhnistiu vyshchykh navchalnykh zakladiv na zasadakh benchmarkinhu [Managing the Competitiveness of Higher Educational Institutions on the Basis of Benchmarking]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Salohubova, V. M. (2011). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyshchoho navchalnoho zakladu na zasadakh marketynhu [Increasing the Competitiveness of a Higher Educational Institution on the Basis of Marketing]. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Tsymbalenko, N. V. (2018). УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 124–128. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/140273

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають