ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-16-24

Ключові слова:

підприємства, парадигма управління, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Актуальність теми дослідження. ІКТ змінюють сучасні управлінські моделі, організаційний дизайн, переформатовують управлінську структуру, комунікаційні та бізнес-комбінації підприємств, й, водночас, генерують унікальні конкурентні переваги. Постановка проблеми. Все означене у сукупності обґрунтовує необхідність трансформації парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування в управлінні підприємствами висвітлені у працях: І. Ансоффа, П. Дойля, П. Друкера, М Кастельс, М. Портера, А. Томпсона, Е. Тоффлера В. Трубіліна та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поза межами наукових розробок залишаються проблеми щодо трансформації парадигми управління підприємств на основі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій. Постановка завдання. Обґрунтування необхідності трансформації парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Виклад основного матеріалу. Сьогодні існуюча парадигма управління підприємством перестала розв’язувати нагальні проблеми й стала гальмом розвитку підприємств. Формування нової парадигми управління тісно пов’язане з новими реаліями та викликами економічного простору, з новим світоглядом різних шкіл, течій та напрямів управлінської думки. Можливості нової парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій розширяються під впливом змін бізнесового простору Висновки. Сутність нової парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій зосереджена у переході від цінових параметрів, обсягів до якості, гнучкості, а потім до системних інновацій, унікальності, партнерської взаємодії та клієнтоорієнтованості, цінностей та компетентностей.

Біографії авторів

Олена Євгенівна Гудзь, Державний університет телекомунікацій, кафедра менеджменту

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту

Наталія Семенівна Прокопенко, ПВНЗ ―Європейський університет‖

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Посилання

Денісова, О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності : навч. посібник. /О. О. Денісова – К. : КНЕУ, 2004. – 307 c.

Друкер, П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф.Друкер; пер. с англ. — М. : Издательский дом „Вильямсˮ, 2000. − 272 с.

Імплементація високих технологій в економіку України: наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Ю. Єгорова, д-ра екон. наук І. В. Одотюка, д-ра екон. наук О. Б. Саліхової ; НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 166 с.

Кризис современной парадигмы менеджмента [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://www.scrule.ru/Кризис современной-парадигмы-менедж/.

Крижко, В. В. Антологія аксіологічної парадигми освіти : навч. посібник / В. В. Крижко. − К. : Освіта Украї-ни, 2005, 440 с.

Кузьмін, О. Є. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства : монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Г. Георгіаді – Львів : НУ „Львівська політехнікаˮ, 2006. – 368 с.

Кузьмін, О. Є. Діагностика в системі процесно-структурованого менеджменту / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Л. В. Іванець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 714. – С. 9-14.

Кун, Т. Структура научных революцій / Т. Кун. − М. : АСТ, 2002 − 605 с.

Менеджмент: понятійно-термінол. слов. / авт. уклад. Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, О. В. Антонюк, В. П. Сладкевич. − К. : МАУП, 2007. − 744 с.

Новаківський, І. І. Засади формування конкурентоспроможних систем управління підприємствами з врахуванням рівня суспільно-економічного розвитку / І. І. Новаківський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. – 2015. – № 815. – С. 104-112.

Офіційний сайт Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Фоміних, Т. О. Сучасна парадигма менеджменту як основа для формування нової концепції управління людськими ресурсами / Т. О. Фоміних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5, Т. 2. – С. 134-138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Гудзь, О. Є., & Прокопенко, Н. С. (2021). ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 16–24. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-16-24

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають