СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Larysa Mykhaylivna Chepurda, Ganna Mykolayivna Chepurda, Igor Volodymyrovych Bezugliy

Анотація


Актуальність теми дослідження. Необхідність удосконалення термінологічного апарату рекреаційно-туристичної сфери обумовлена виникненням нових форм організації бізнесу та появою інноваційних інституцій, які суттєво впливають на процеси соціально-економічного розвитку. Постановка проблеми. Постає наукова проблема щодо розкриття змісту інновації в туризмі, інноваційної політики в рекреаційно-туристичній сфері, визначення складових інноваційної політики, механізмів її формування та реалізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахова література відображає еволюцію поняття «інновації в туризмі». Існують типології та приклади таких інновацій. Проаналізовано та наведено приклади застосування новітніх інноваційних технологій на туристичному ринку України. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Нагромаджений теоретичний матеріал потребує узагальнення та розробки методичних рекомендацій щодо формування та реалізації інноваційної політики в рекреаційно-туристичній сфері України. У науковому середовищі не склалося єдиного стандартизованого визначення поняття інновацій та інноваційної політики в туризмі. Постановка завдання. Розкрити зміст дефініцій: «інновації в туризмі», «інноваційна політика в рекреаційно-туристичній сфері». Узагальнити існуючі типології інновацій в туризмі. Визначити основні фактори, які стримують впровадження інформаційних технологій в рекреаційно-туристичній сфері України. Розкрити основні напрями інформаційної підтримки процесу реалізації інноваційної політики в рекреаційно-туристичній сфері. Викладення основного матеріалу. У статті подані існуючі визначення термінів «інновації в туризмі», «інноваційна політика в туризмі». Подане авторське тлумачення цих термінів. Узагальнено існуючі класифікації інновацій в туризмі. Наведені приклади таких інновацій. Подані найбільш поширені інформаційні технології, які пропонуються для використання в туризмі. Перелічені фактори, які стримують ефективне впровадження інформаційних технологій в туризмі. Висновки. Ефективність державної інноваційної політики можливо оцінити впливом на темпи підприємництва, рівнем узгодження інноваційної політики в суспільстві та стимулюванням наукових розробок.

Ключові слова


інновації в туризмі; інноваційна політика в туризмі; типологія інновацій; інформаційні технології в туризмі

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Androshchuk, H. O. (2009). Innovatsiina polityka Yevropeiskoho soiuzu [Innovation policy of the European Union]. Nauka ta innovatsii – Science and innovations, 5, 5, 85-97 [in Ukrainian].

Buntova, N. (2013). Innovatsiinyi shliakh rozvytku pidpryiemstv hotelnoi industrii Ukrainy [Innovative way of development of enterprises of the hotel industry in Ukraine]. Demokratychne vriaduvannia – Democratic Governance, 12, 70-76 [in Ukrainian].

Vlasova, N. M. Smyrnova, V. V., Semenenko, N. Yu. (2011). Innovatsiina diialnist v turystychnomu biznesi [Innovative activity in the tourism business]. Kultura narodiv Prychornomoria – Culture of the peoples of the Black Sea region, 176, 113-114 [in Ukrainian].

Davidenko, L. N., Yaltykhov, D. V. (2016). Metodologiya razvitiya innovatsiy v mirovoy industrii turizma [Methodology of Innovation Development in the World Tourism Industry]. Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnosheniy – Jour-nal of International Law and International Relations, 3-4 (78-79), 60-65 [in Russian].

Davydova, O. (2015). Osoblyvosti zastosuvannia innovatsii u rozvytok turystychnoi haluzi Ukrainy [Features of the application of innovations in the development of the tourism industry of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University, 7 (172), 65-69 [in Ukrainian].

Zhykhor, O. B. (2009). Innovatsiina polityka rozvytku rehioniv: teoriia ta praktyka formuvannia, mekhanizmy realizatsii [Innovative policy of regional development: the theory and practice of formation, realization mechanisms]. Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen [in Ukrainian].

Innovatsiina polityka derzhavy [Innovative policy of the state]. (n.d.). www.kneu.dp.ua. Retrieved from http://www.kneu.dp.ua/moodlenew/pluginfile.php/9383/mod_resource/content/0/IM_6.201_OM_5.3.pdf [in Ukrainian].

Komarov, V. M. (2012). Osnovnye polozheniya teorii innovatsiy [The main provisions of the innovation theory]. – Moscow: Izdatelskiy dom «Delo» RANKhiGS [in Ukrainian].

Kravchenko, A. V., Kostiuchyk, S. V. (2017). Analiz innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh turystychnykh pidpryiemstv na rynku Ukrainy [Analysis of innovative development of domestic tourism enterprises in the Ukrainian market]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 10 (50), 922-926 [in Ukrainian].

Lysiuk, V. M., Skrypnyk, M. H. (2013). Innovatsiina polityka – osnova modernizatsii ekonomiky derzhavy [Innovation Policy is the Basis for the Modernization of the Economy of the State]. Ekonomika: realii chasu – Economy: Realities of Time, 1 (6), 147-152 [in Ukrainian].

Maklashina, L. R. (2011). Rol innovatsiy v razvitii turizma [The role of innovation in tourism development]. Kreativnaya ekonomika – Creative Economy, 12 (60), 130-136 [in Ukrainian].

Mykhailichenko, H. I. (2012). Innovatsiini pidkhody do formuvannia multyplikatoriv v turyzmi [Innovative approaches to the formation of multipliers in tourism]. Ekonomika i prohnozuvan-nia – Economy and forecasting, 4, 134-147 [in Ukrainian].

Nauka i innovatsii. Rekomendatsii po sboru i analizu dannyakh po innovatsiyam (Rukovodstvo Oslo). Sovmetnaya publikatsiya OESR i EVrostata [Science and innovation. Recommendations for the collection and analysis of data on innovation (Oslo Manual). A joint publication of the OECD and Eurostat]. (n.d.). www.gks.ru. Retrieved from http://www.gks.ru/wps/wcm /connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/ [in Ukrainian].

Skupskyi, R. M. (2012). Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoi innovatsiinoi polityky ta obgruntuvannia roli derzhavy u formuvanni spryiatlyvosti ekonomiky do innovatsii [Theoretical and methodological principles of the state innovation policy and the substantiation of the role of the state in the formation of the innovation favorable economy]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economics, 3, 33-38 [in Ukrainian].

Stadnyk, V. V., Yokhma, M. A. (2006). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Kyiv: Akademvydat [in Ukrainian].

Taygibova, T. T. (2011). Innovatsii v turizme kak odin iz vazhliveyshikh faktorov povysheniya urovnya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Dagestan [Innovations in tourism as one of the most important factors of raising the level of social and economic development of the Republic of Dagestan]. Problemy sovremennoy ekonomiki – Problems of Modern Economics: Proceedings of the International Scientific Conference. (pp. 153-156). Chelyabinsk: Dva komsomoltsa [in Russian].

Tkachuk, L. M., Saychuk, V. S. Grishko, R. O. (2015). Innovatsionno-investitsionnaya politika Ukrainy v kontekste transgranichnogo sotrudnichestva [Innovation and Investment Policy of Ukraine in the Context of Transboundary Cooperation]. Turizm i obshchestvennaya geografiya: vchera, segodnya, zavtra – Tourism and Public Geography: Yesterday, Today, Tomorrow: Proceedings of I International Scientific and Practical Conference of Young Scientists. (pp. 97-105). Gzhel: GGKhPI [in Ukrainian].

Udovenko, I. O. (2015). Innovatsiina polityka v turyzmi yak proiav hlobalizatsii v systemi hotelnoho hospodariuvannia [Innovative policy in tourism as a manifestation of globalization in the system of hotel management]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu, ser. V: Ekonomika i pravo – Bulletin of Donetsk Na-tional University, ser. B: Economics and Law, 1, 371-375 [in Ukrainian].

Chernikova, V. I. (2012). Osoblyvosti innovatsii v turyzmi [Features of Innovations in Tourism]. Visnyk DITB – Bulletin of DITB, 16, 89-94 [in Ukrainian].

Schumpeter, J. A. (2008). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Theory of Economic Development]. Moscow: Dyrektmedya Pablyshynh [in Russian].

Yanchenko, Z. B. (2013). Udoskonalennia terminolohich-nykh pidkhodiv shchodo vyznachennia poniattia «innovatsiia» [Improvement of terminological approaches to the definition of "innovation"]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 2, 196-200 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM