ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ГУДВІЛУ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор(и)

  • Зеновій-Михайло Васильович Задорожний Тернопільський національний економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2857-8504
  • Юлія Анатоліївна Судин Тернопільський національний економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0741-5597

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-90-95

Ключові слова:

управлінський облік, витрати, гудвіл, внутрішній гудвіл, нематеріальні активи

Анотація

Актуальність теми дослідження. Зростання тенденції впливу нематеріальних переваг підприємства на його інвестиційну привабливість і фінансову успішність активізує дослідження у напрямку визнання та обліку витрат на формування внутрішнього гудвілу. Постановка проблеми. З метою реалізації цілей управлінського обліку на підприємстві виникає потреба в ідентифікації витрат на формування внутрішнього гудвілу та визначенні оптимальних методів управління ними, що дасть можливість створити методику відображення внутрішнього гудвілу в системі бухгалтерського та управлінського обліку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретичних та практичних засад відображення витрат на формування внутрішнього гудвілу зробили вчені: С. Ф. Голов, В. М. Диба, С. Ф. Легенчук, Р. В. Романів, В. В. Травін, Т. Б. Циганова, Г. В. Уманців, П. Фесс, Дж. Френсіс, Г. Хагс, Р. та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри наявність у науковому просторі проблеми відображення та визнання внутрішнього гудвілу відсутні конкретні методичні рекомендації щодо обліку витрат на його формування та оцінка економічного ефекту від визнання таких витрат як об’єкта управлінського обліку. Постановка завдання. Дослідження особливостей та методики відображення витрат на формування внутрішнього гудвілу у системі бухгалтерського обліку і їх вплив на стратегічні управлінські рішення підприємства. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості обліку витрат на формування внутрішнього гудвілу у нормативно-правових актах та працях вітчизняних науковців. Сформовано методичні рекомендації щодо відображення внутрішнього гудвілу в системі бухгалтерського обліку. Визначено економічний ефект від визнання витрат на формування внутрішнього гудвілу як об’єкта управлінського обліку. Висновки. Покращенню інформаційного забезпечення управлінського обліку та активізації інвестиційної привабливості підприємства сприятиме відображення витрат на формування внутрішнього гудвілу на рахунках активів з подальшою деталізацією у примітках до фінансової звітності.

Біографії авторів

Зеновій-Михайло Васильович Задорожний, Тернопільський національний економічний університет

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, кафедра обліку у виробничій сфері

Юлія Анатоліївна Судин, Тернопільський національний економічний університет

кандидат економічних наук, викладач кафедри обліку у виробничій сфері

Посилання

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», зі змінами і доповненнями (07.07.1999р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/z0750-99.

Best global brands, Interbrand, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bestglobalbrands. com/2014/ranking.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 38 «Нематеріальні активи» (версія перекладу українською мовою – на 01. 01. 2016 рік) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

Нападовська, Л. В. Базові принципи управлінського обліку / Л. В. Нападовська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 173-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_1_22.

Травін, В. В. Особливості організації бухгалтерського обліку внутрішнього гудвілу як прояву соціального капіталу на мікроекономічному рівні /

В. В. Травін // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2 (52). – С. 197–201.

Уманців, Г. В. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку / Г. В. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9. – С. 20–23.

Голов, С. Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами: метод. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага; Федер. проф. бухгалтерів і аудиторів України. – Вид. 4-те. – К. : ФПБАУ, 2013. – 267 c.

Цыганова, Т. Б. Развитие методики стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета: автореф. дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.12 / Т. Б. Циганова. – Йошкар-Ола, 2011. – 23 с.

Романів, Р. В. Гудвіл підприємства: проблемні питання сутності та оцінки / Р. Романів, С. Романів // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 115–121.

Диба, В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал / В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит – 2010. – № 3. – С. 30–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Задорожний, З.-М. В., & Судин, Ю. А. (2021). ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ГУДВІЛУ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. Науковий вісник Полісся, (3(15), 90–95. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-90-95

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ