НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Автор(и)

  • Ірина Олексіївна Тарасенко Київський національний університет технологій та дизайну, Україна https://orcid.org/0000-0003-3626-4377
  • Наталія Володимирівна Цимбаленко Київський національний університет технологій та дизайну, Україна https://orcid.org/0000-0002-2484-5126
  • Олексій Сергійович Тарасенко Київський національний університет технологій та дизайну, Україна https://orcid.org/0000-0003-3024-1385

Ключові слова:

ефективність діяльності закладів вищої освіти, економічний потенціал, економічна безпека ЗВО

Анотація

Актуальність теми дослідження. Вища освіта є суттєвим чинником забезпечення конкурентоспроможності і економічної безпеки країни, реалізації національних інтересів, що обумовлює необхідність вирішення проблеми забезпечення ефективності функціонування закладів вищої освіти (ЗВО). Постановка проблеми. В умовах загострення кризових явищ в Україні постало завдання формування механізму управління розвитком системи вищої освіти та ЗВО, зокрема, на засадах ефективності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення ефективності ЗВО та модернізації системи вищої освіти в цілому знайшли відображення в працях таких вчених як: Андрущенко В. П., Грищенко І. М., Нефедова Т. М., Ривчун Т. Є., Скрипник А. В., Оборська І. С. Проблематику економічної безпеки закладів вищої освіти досліджували вчені: Бондарчук Ю. А., Коврегін В. В., Каленюк І. С., Куклин О. В., Плотніков М. В., Ямковой В. А. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Необхідним є дослідження чинників ефективності, управління якими дозволить забезпечити високий рівень конкурентоспроможності та економічної безпеки ЗВО. Постановка завдання. Визначення основних напрямів забезпечення ефективності діяльності ЗВО в контексті управління економічною безпекою. Викладення основного матеріалу. У статті розглянуто наукові підходи до визначення ефективності діяльності ЗВО, визначено основні загрози та небезпеки, які викликають кризові явища в системі вищої освіти та потребують врахування в процесі забезпечення її економічної безпеки. Встановлено, що основоположною умовою досягнення високого рівня економічної ефективності та соціальної результативності функціонування ЗВО є рівень економічного потенціалу. Обґрунтовано систему заходів забезпечення економічної ефективності діяльності ЗВО. Висновки. Ефективність системи управління економічною безпекою вищої освіти має забезпечуватись шляхом нарощування потенціалу системи вищої освіти, управління ефективністю.

Біографії авторів

Ірина Олексіївна Тарасенко, Київський національний університет технологій та дизайну

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Наталія Володимирівна Цимбаленко, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Олексій Сергійович Тарасенко, Київський національний університет технологій та дизайну

аспірант кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Посилання

Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 : Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/ page#n10. – Дата останнього доступу : 06.01.2018. – Назва з екрану.

Коврегін, В. В. Механізми забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. В. Коврегін // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 4 (51). – С. 1-7. - Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-4/doc/1/04. pdf.

Коврегін, В. В. Механізм забезпечення економічної безпеки при формуванні якості освіти вищого навчального закладу / В. В. Коврегін // Теорія та практика державного управління. – 2016. – № 1 (52). – С. 1-4.

Плотников, Н. В. Обеспечение экономичесокй безопасности высшего образования: теоретические и методологический аспекты: автореф. дис. докт. экон. наук.: 08.00.05 [Электронный ресурс] / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Санкт-Петербургский государственный экономический университет”. – Санкт-Петербург, 2016. - Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0B0HkuB2lrZFKS0VFME5kNHl5eVU/view.

Стратегічне управління потенціалом підприємства: монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-ті / Б. Г. Шелегеда, Н. В. Касьянова, А. Я. Берсуцький [та ін.] – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – С. 211–219.

Лапин, Е. В. Экономический потенциал предприя-тия : монографія / Е. В. Лапин. – Сумы : ИТД „Университетская книга”, 2002. – 310 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий цент „Академія”, Тернопіль: Академія народного господарства, 2002. – Т. 3. – 952 с.

Білик, М. Д. Нові підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств державного сектора економіки України / М. Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 8. - С. 3-7.

Організаційно-економічні засади розвитку потенціалу соціально-економічних систем: монографія / [за заг. ред. Л. С. Головкової]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 464 с.

Каленюк, И. С. Современные риски развития высшего образования в Украине / И. С. Каленюк, О. В. Куклин, В. А. Ямковой // Экономика Украины. – 2015. - № 2 (631). – С. 70-83.

Ривчун, Т. Е. Научно-методические подходы к оценке эффективности деятельности ВУЗа / Т. Е. Ривчун // Сервис Plus. - 2010. - № 3. – С. 137-146.

Скрипник, А. В. Оцінка ефективності вищої освіти / А. В. Скрипник, І. С. Оборська // Проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 63-61.

Делмон, Д. Государственно-частное партнѐрство в инфраструктуре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fa.ru/org/chair/gchp/Documents/biblio /Делмон%20public_private_partner.pdf. - Название с экрана. – Дата последнего обращения: 01.12.2018.

Про державно-приватне партнерство : Закон України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Андрущенко, В. П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть (за матеріалами доповіді, виголошеної на засіданні загальних зборів АПН України 23 листопада 2000 р.) / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 2. – С. 5 – 13.

##submission.downloads##

Як цитувати

Тарасенко, І. О., Цимбаленко, Н. В., & Тарасенко, О. С. (2019). НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Науковий вісник Полісся, (4(16), 6–13. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/157568

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ